Етикети: ЗДДФЛ

Добре известно е, че задължението за подаване на данъчна декларация за предходната година се отнася за хора, които получават хонорари по граждански договор, доходи от наеми, доходи от покупко-продажба на активи, както и за ЕТ и регистрирани земеделски производители. Не се подава данъчна декларация за доходи от трудови правоотношения (ако лицето няма други доходи), за…

Чети нататък

Нископлатените работници в транспорта, културата и спорта са най-големите каръци за 2014 г. Техният минимален осигурителен праг през 2014 г. е точно 341 лева – с един лев над необлагаемия минимум. Това означава, че ако се осигуряват на минималния праг, те ще получават нетен доход с 28 лева по-нисък, отколкото тези, които получават 340 лева…

Чети нататък