50% данъчен кредит за джипове

Автомобил

Леките автомобили с шест до осем места, за които досега се признаваше данъчен кредит, ще могат да приспадат 50% от платения ДДС, ако водачите искат да избегнат сложното отчитане на личната употреба. Тази промяна следва оспорваните указания на НАП за прилагане на новия режим, който засяга личната употреба на всякакви активи, придобити с право на данъчен кредит.
Правителството упълномощи министъра на финансите да подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък при наемане, придобиване и внос на определени видове превозни средства.
Искането за дерогация от разпоредбите на ДДС-директивата се отнася за превозни средства, които не попадат в обхвата на клаузата „standstill” (заварено положение), когато същите не се използват изцяло за стопански цели, по-конкретно: – за наети мотоциклети или леки автомобили, включително предоставени за ползване по договор за лизинг, в който изрично не е предвидено прехвърляне на правото на собственост, както и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата, не е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето (оперативен лизинг);
– за придобити и внесени леки автомобили с места за сядане без мястото на водача от 6 до 8 включително; за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на посочените мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Дерогацията не обхваща правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване или внос на мотоциклет или лек автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, както и за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на тези превозни средства, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Правото на данъчен кредит за тези доставки понастоящем е ограничено в българското национално законодателство, в съответствие с клаузата „standstill” по втора алинея на чл. 176 от директивата.
Дерогацията има за цел да опрости процедурата по събирането на данъка във връзка с личната употреба. В този смисъл дерогацията ще окаже потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация.
Прилагането на ограничението няма да бъде задължително за данъчно задължените лица, регистрирани за целите на облагането с ДДС. Стимул за данъчно задължените лица да приложат ограничението е отпадането на изискването за водене на допълнителна счетоводна отчетност във връзка с личното потребление. Лицата, които предпочетат да не прилагат ограничението, ще приспадат данъчен кредит и ще начисляват ДДС във връзка с личното потребление по общите правила на директивата, съответно ЗДДС.
Дерогацията, като национална мярка, ще се прилага само за доставки с място на изпълнение на територията на страната и няма да засяга икономическите субекти от другите държави-членки, освен когато за тях възниква задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност в България.
Новият режим ще влезе в сила най-рано през 2017 г., ако дотогава бъде получено разрешение от ЕК за отклонение от директивата. Това само частично отговаря на исканията на бизнеса за опростяване на режима. През март министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че е възможна промяна на режима за т. нар. данък уикенд.
Той допуска въвеждане на алтерантивен данък при източника от 17%, който да замести спестения корпоративен данък и осигуровки при отстъпване на актив за лично ползване.

МФ промуши данък за коли и смартфони в новия данъчен пакет

Министерството на финансите е прокарало изключително спорна и обременяваща бизнеса мярка в новия проект за промени в данъчните закони. Използването на автомобили, смартфони и лаптопи и за лични цели трябва да се декларира в НАП, в противен случай фирмите ще горят с целия данъчен кредит.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, едновременно за целите на бизнеса и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде предварително декларация в НАП. Така фирмите трябва да декларират начина на ползване на всички смартфони и лаптопи, включително на служителите си и какъв процент от тях се използва за лични цели. Това ще бъде голямо затруднение за бизнеса. Ако се окаже, че процентът лично ползване не е този, който е заявено, нова декларация се подава след шест месеца. Текстът е неясен, труден за прилагане и поражда въпроси, на които МФ едва ли знае отговора. Например, как инспекторите на НАП ще доказват дали един смартфон се ползва за лични цели, без да нарушат един куп закони (фактът, че някой се е логнал в електронното банкиране не означава, че го е направил с цел достъп до личната си сметка, а НАП няма право на достъп до тази информация).

Ако фирмите пропуснат да подадат декларация и НАП установи използване на автомобил или компютър за лични цели, те ще губят целия данъчен кредит.

По-конкретно, ако не е подадена декларация за избор на методика или ако данъкът не е начислен в съответствие с избраната методика ще се счита, че стоката или услугата е използвана и ще се използва единствено за лични нужди. В тези случаи данък ще се дължи за всички изминали данъчни периоди, считано от периода на придобиване на стоката или услугата, за която е упражнено право на данъчен кредит.

Предвиден е преходен режим, съгласно който лицата, които към датата на влизане в сила на горепосочените промени, вече използват стока или услуга, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, за лични нужди, следва да подадат декларация за методиката за разпределение на преките разходи в срок до 29 февруари 2016 г., включително. При неподаване на декларацията в този срок се приема, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди на лицето или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица.

Подобни опити да се ограничи неправомерно ползване на данъчен кредит има от много години по отношение на леките автомобили, използвани за лични нужди. Фирмите доказват с пътни листа дали ползват колите само за бизнес. Но в случая непризнаването на данъчен кредит се съпровожда с огромна административна тежест.

Новата мярка обаче показва неразбиране на новата икономика, при която все повече се заличават границите между работно и свободно време, между дом и офис и така нататък. За да илюстрираме абсурда на това изискване, нека да припомним, че благодарение на новите технологии все повече работници и служители могат да работят отвкъщи и да отговарят на имейли, използвайки личните си компютри, за които не са ползвали данъчен кредит, или амортизирайки дивана си, който също не са приспаднали като разход.