Външната търговия излезе на плюс

Износ

Поевтиняването на петрола доводе до един от редките случаи на положително външнотърговско салдо, като към това се добавят и позитивни развития при получените доходи от резиденти и капиталовата сметка, показват данни на НСИ от 11 март и платежният баланс, обявен от БНБ на 17 март.
В същото време обаче финансовата сметка показват отлив на капитал и слаби чуждестранни инвестиции.

Външна търговия
През януари 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 3.424 млрд. лв. и спрямо съответния месец на предходната година износът се увеличава с 1.0%. Вносът е на стойност 3.464 млрд. лв. (по цени CIF), или с 8.3% по-малко спрямо същия месец на 2015 година. По цени FOB салдото е положително – 152 млн. лева, информира НСИ.
И подобряването на износа, и по-голямата част от намалението на вноса идва от трети страни. Износът за ЕС се понижава с -1.5, докато износът за страни извън ЕС расте с 6.3 на сто. Вносът от ЕС е по-нисък с -2.2% спрямо януари 2015 г., докато по отношение на вноса от трети страни спадът достига -17.8 на сто. Основната заслуга за подобряването на износа е на Китай и Египет, като в последния случай имаме удвояване. Има добър ръст и в износа за Русия – с над 20%, но обемите са по-малки от износа за САЩ. Най-големият експортен пазар извън ЕС – Турция, продължава да се свива (с 9%), което изглежда се дължи поне отчасти на продължаващото поевтиняване на лирата. С 57% намалява износът за Сингапур, където се пласират основно горива, а износът за ОАЕ (цигари) намалява с около 44%.
Що се отнася до вноса, не е изненада, че внесените стоки от Русия са се понижили от 449.5 на 386.7 млн. лева (с 14%). Има спад обаче и при вносител №2 – Китай, където обемите намаляват с 8% до 168 млн. лева, като близкият по профил Тайван също отчита силно свиване на вноса в България.
БНБ има малко по различна трактовка на данните и отчита положително търговско салдо за януари 2016 г. в размер на 66.7 млн. евро.
Износът на стоки е 1753.9 млн. евро, като според БНБ ръстът му е със 7.7% спрямо януари 2015 г. Вносът, според тези данни се съкращава по-слабо – с 3.7% до 1687.2 млн. евро.

Други развития

Останалата част от статистиката на платежния баланс, която е леко объркваща след последните промени в методологията, показва влошаване при ПЧИ, но подобрение по някои други показатели.

За положителното салдо по текущата сметка допринасят още по-малкият платен инвестиционен доход (основно дивиденти, по-малко лихви, част от т. нар. първичен доход). В същото време обаче имаме намаляване на приходите от производствени и други услуги. И вносът и износът на туристически услуги растат (хората пътуват повече), докато при транспортните услуги има сериозно намаляване на обемите, което поне отчасти е свързано с поевтиняването на горивата.

Държавата е привлякла 106.2 млн. евро капиталови трансфери (под 1 млн. година по-рано) и значително е подобрила салдото по текущите трансфери, което, разбира се, се дължи на плащанията по еврофондове.

За преките чуждестранни инвестиции БНБ има два измерителя, като и двата показват значително намаляване – до около 40 млн. евро през месеца или шест пъти спрямо януари. Привлечените портфейлни инвестиции намаляват с 81.7 млн. евро, но това е на фона на намаление с 565 млн. евро за януари 2015 г., когато имаше големи падежи на облигации. В същото време портфейлните инвестиции в чужбина нарастват със 160.1 млн. евро на фона на инвестиции в чужди ценни книжа и инструменти за 61.8 млн. евро за януари 2015 г.

Има раздвижване и при т. нар. други инвестиции – пасиви (тоест постъпления на валута и депозити в наши банки и привлечени кредити от български компании), които намаляват със 108.2 млн. евро. Това се дължи както на намаляване на депозитите, което бе факт и миналата година, така и на изплащане на заеми.
Тук ще посочим, че част от заемите от чужбина се отчитат като ПЧИ, ако са получени от компанията-майка. Именно това съставлява основният поток на чеждустранни инвестиции през януари, докато през втората половина на миналата година фирмите предимно изплащаха задължения към майките си.

Вносът и износът през август падат силно заради петрола

търговия

Износът през август намаля с 1% на годишна база, като за разлика от юли е налице ръст при износа за ЕС с 6.7 на сто. Сериозният спад е при износа за трети страни, който заслужава внимание. Но като се абстрахираме от петрола и спада на суровините, положението не е толкова лошо. (Разбира се, по-пълен анализ не може да се направи без детайлните данни за ЕС идват с месец закъснение.)
износ и внос
Засега можем да базираме анализа само на т. нар. трети страни, а износът към тях през август намалява със 193 млн. лева, в т.ч. износът на горива – със 184 млн. лева. Отчетен е и голям спад на вноса от страни извън ЕС, който почти изцяло идва от понижението на вноса от Русия, съответно поевтиняването на петрола.

Общото намаление на вноса през август спрямо същия месец на миналата година е с 395 млн. лева. Това е почти колкото спада на вноса от Русия (384 млн. лева, почти двойно съкращаване) и е съпоставимо с с понижението при вноса на горива от трети страни – с 377 млн. лева.

Износ и внос

Освен вноса на петрол, силно намалява и стойността на импортираните машини от страни извън ЕС спрямо презишния август (но пък износът им расте). При износа силно се понижава стойността на суровините, пласирани извън ЕС, но вносът расте.

Но освен за Сингапур, където се пласира петрол, износът за трети страни намалява през август и към почти всички основни пазари, в това число Китай, Турция, Украйна, Сърбия.
И през август продължава да расте износът на стоки за САЩ, като през осемте месеца там са пласирани стоки за 488 млн. лева – почти колкото за Русия (освен това имаме и значителен износ на услуги). Увеличава се и износът за Македония. Изключение от августовския спад са още Иран, където обаче през месеца бурните темпове на ръст на износа от предишните месеци са се позабавили, както и Египет.
Общо за осемте месеца, най-впечатляващ ръст показва именно Иран – със 131%, следван от Бразилия (109%, но по-малки обеми). Египет също има увеличаващо се присъствие в експортната листа с ръст от 53% за периода.

Сухите числа

През периода януари – август 2015 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 30.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.0%

През август 2015 г. общият износ възлиза на 3.8 млрд. лв. и намалява с 1.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – август 2015 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 34.0 млрд. лв. (по цени CIF), или с 3.1% повече спрямо същия период на предходната година (табл. 1 и 2 от приложението).
През август 2015 г. общият внос намалява с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3.8 млрд. лeвa.

През осемте месеца износът за трети страни расте с 5%, а вносът намалява с 2.8 на сто.
Само през август износът намалява с 12.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.3 млрд. лeвa. Вносът намалява още повече – с 21.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лeвa.