Политическата криза потапя икономиката

мениджър

През август бизнес климатът се влошава с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли , поради неблагоприятни тенденции в строителството, търговията на дребно и особено в услугите. Навсякъде основният отрицателен фактор е несигурната икономическа среда, показват месечните анкети на НСИ.
В промишлеността конюнктурните оценки са почти на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 58.3 и 30.7% от промишлените предприемачи.

В строителството обаче има понижение с 2.2 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. И очакванията им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.
Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 0.9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по-резервирани.

На-голямо влошаване – с 5.3 пункта, има в услугите. Това се дължи както на негативни оценки за състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и на очакваното търсене. Несигурната икономическа среда и конкуренцията са основните пречки.

Индустрията загуби инерция

промишленост

По предварителни данни през юни 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.3% в сравнение с май 2014 година. През юни 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 0.6%.

промишленостТова е най-ниският темп на ръст на годишна база през шестте месеца на 2014 г.

Забавянето се дължи на добивната промишленост, енергетиката и отрасли, произвеждащи потребителски стоки. Особено голям спад има при производството на тютюн – с 25% спрямо миналия юни и с 15% спрямо май.

Ръст отбелязват производството на пластмаси, комтютърна техника, базови метали, както и автомобилостроенето. Като цяло за макар и малкия ръст на годишна база най-много допринасят производителите на инвестиционни и дълготрайни стоки, докато енергетиката и производството на потребителски стоки за текущо потребление дърпат назад.

Запазва се ръстът в строителството – с 5.6% на годишна база и с 0.1% на месечна. Този ръст изцяло се дължи на инженерното строителство (обществени поръчки), докато при строителството на сгради има спад и на месечна, и на годишна база.

Малко по-добри са данните за търговията, където предишните данни не бяха много обнадеждаващи. Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец. На годишна база има ръст с 2.4%.