Силен финал на 2016 г.

промишленост

Износът на стоки през 2016 г. отбелязва ръст, въпреки ниските цени на петрола и зърното, показаха данни на НСИ. През 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 46 млрд. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 2.6%. Само през декември има скок на експорта с 15.1% на годишна база. Вносът през миналата година е намалял с 1.1% (ръст с 6.9% през декември).

Въпреки че годишният ръст не е голям (виж графиката) той идва след трудно начало и като цяло неблагоприятна конюнктура на редица пазари. Заслугата е на износа за ЕС, който се увеличава със 7.2% през годината и с 12.5% само през последния месец. Макар данните за ЕС за декември да не са налични, което затруднява един подробен анализ, могат да се направят следните изводи:

– Налице е положителна промяна в структурата на износа, дори ако се вземе едно едро групиране по SITC. Износът на готови изделия (данни до ноември) нараства най-много – с 15.7%, следван от износа на храни – 10.2% увеличение спрямо същия период на 2015 г. Износът на петрол и горива намалява с 16.2%, което е положителна новина, тъй като става дума и за реекспорт, а и заради лесното обяснение с цените, докато износът на други суровини се свива с 8.1%.

– През декември, когато имаме данни само за страните извън ЕС, отново имаме най-силен ръст на износа на готови издения – с 33%;

– Ръстът се случва въпреки наличието на фактори, които предполагат спад на изнесените стоки. През 2016 г. имаше понижение на средногодишните цени на петрола – със 17% в евро, зърното – до 22% в евро, медта – 11% в евро, въпреки повишението в края на годината и т.н. Неблагоприятно повлияха и колебанията на валути като турската лира.

Налице e и положителна динамика при износа на услуги (главно софтуерни услуги и приток на валута по линия на туризма), в резултат на което българската икономика става по-отворена към света и все по-малка част от БВП зависи от вътрешния пазар (Очаквайте по-подробни изчисления за последното).

Освен това НСИ обяви данни за промишлеността, които показват доста силен финал годината. През декември производството е нараснала с 6.9% на годишна база. Този ръст се дължи на производството на машини и оборудване, метални изделия, пластмаси и химически продукти, както и електроника – все сектори, които работят основно за износ.

Този ръст обаче се възпрепятства все повече поради недостига на квалифициран персонал, показват конюнктурните анкети на НСИ.