Промени в Търговския закон

Правителството одобри проект за промени в Търговския закон, които са насочени срещу кражбите на фирми.
За смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими имоти на дружества вече ще се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ. Това се прави с цел да се даде сигурност на гражданския оборот на третите добросъвестни лица, черпещи права.
С усложнена нотариална заверка – на подпис и на съдържание, ще бъдат вписвани и решенията на общите събрания на дружествата с ограничена отговорност във връзка с удостоверяване на обстоятелства за промяна на дружествения договор и приемане и/или изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
Длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще бъдат длъжни да проверяват заверените документи в електронната система „Единство” в Нотариалната камара, до която те ще имат достъп.
По изрично настояване на бизнеса, в чл. 90 се допълва нова алинея 2, която предвижда при заверка на подпис и съдържание да се събира проста нотариална такса.
Новите разпоредби предлагат Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В действащия закон липсва подобна разпоредба.
Друга част от предложенията засягат несъстоятелността и са в отговор на препоръките на Европейската комисия от март 2014 г. за нов подход към фалита. Ще бъде създадена нова част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец”, в която се регламентира възможността за постигане на споразумение преди откриване на производството по несъстоятелност. Целта е да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и продължаване на дейността му.
Няма да се дава възможност за стабилизация за търговец, който е създал преимуществено задължения към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.
Производство по стабилизация се открива след подаване на молба от търговеца до съда. Съдът се произнася с определение, което се публикува заедно със списък на кредиторите, приложен към молбата за откриване на производството.