ЕК очаква ръст на инфлацията и спад на безработицата у нас

ЕК, ЕС

Европейската комисия повиши прогнозата си за растежа на българската икономика до 3,3% през 2016 г. в сравнение с 3,1% през есента на 2016 г. Очакванията за 2017 г. и 2018 г. остават непроменени, съответно 2,9% и 2,8%.

Вътрешното търсене ще има основен принос за растежа на БВП през целия прогнозен период. Частното потребление ще нарасне с 3,2% през 2016 г., след което слабо ще се забави през следващите години. След понижение с 0,5% през 2016 г. (поради спада в публичните инвестиции), инвестициите ще отбележат растеж през 2017 г. поради по-доброто усвояване на европейски средства. Същевременно, приносът на нетния износ ще намалява през целия прогнозен период, тъй като повишението на вътрешното търсене ще доведе и до ускорено нарастване на вноса.

ЕК отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. Съответно, прогнозиран е излишък по текущата сметка в размер на 2,6 % от БВП. През  следващите две години се очаква постепенно свиване на положителното салдо, съответно до 1,4% и 0,8% от БВП. С основен принос ще бъде по-високият внос, движен от силно вътрешно търсене и покачване на цените на енергийните стоки. За понижаване на излишъка на текущата сметка ще допринесе и износът на туристически услуги, чийто растеж ще се забави през 2017 г. в резултат от високата база достигната през 2016 г.

През 2017 г. ЕК предвижда край на дефлацията в България. Общият хармонизиран индекс на потребителските цени в страната се очаква да отчете повишение от 0,8% при засилване на вътрешното търсене и поскъпване при преработените храни и енергийните стоки. Прогнозата е инфлацията да се ускори до 1,2% през 2018 г.

Очакванията на ЕК са положителните тенденции на пазара на труда да продължат. Темпът на нарастване на заетостта е завишен до 1,1% за 2016 г. в сравнение с есенната прогноза, но са понижени очакванията за изменението на заетите в средносрочен план до 0,5% за 2017 г. и 0,2% за 2018 г. Нарастването на заетостта, заедно с намалението на работната сила, ще обусловят по-нататъшния спад в нивото на безработица до 6,8% през 2018 г.

От Комисията очакват бюджетният дефицит (на начислена основа) за 2016 г. да бъде 0,4%, главно поради по-високите от очакваните данъчни постъпления в резултат от по-благоприятното макроикономическо развитие и предприетите мерки за повишаване на събираемостта. В структурни термини подобрението на дефицита е с 1 пр.п. от БВП. Дефицитът за 2017 г. се прогнозира да бъде 0,5%, а за 2018 г. – 0,3%, при сценарий без промяна на политики.

ЕК препоръча по-добри социални услуги и по-нисък дефицит

ЕК, ЕС

Европейската комисия разкритикува България за обществените поръчки и борбата с бедността в препоръки, които се публикуват като отговор на Националната програма за реформи и Конвергентната програма. Тя настоява правителството да гарантира минималния доход на нуждаещите си чрез по-добро насочване на социалните помощи, като в същото време намали бюджетния дефицит два пъти по-бързо.

Посочва се бавният напредък в електронните поръчки и корупцията. Освен това комисията не е доволна от напредъка в административната реформа и реформата в сферата на иновациите и научните изследвания, както и в енергетиката.

За 2016 г. е отпаднала частта от препоръката от 2015 г. в областта на реформата на законодателната рамка на училищното образование, предвид оценката на ЕК от Националния доклад за България за 2016 г. за постигнат напредък.

Докладът е особено критичен по отношение на включването на циганското население в работната сила, както и по разпределянето на социалните помощи. Последните не достигат до всички нуждаещи се и не осигуряват минимален доход до границата на бедност. За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход. Той е 65 лева и достига до много малко хора – например, самотни възрастни хора.

Посочва се, че ограниченото сътрудничество между различните социални агенции е голяма пречка, въпреки пилотния проект за съвместни услуги като спонсорирана заетост от Агенцията по заетостта и Агенцията за социална помощ, който приключва тази година

Минималната работна заплата нарасна значително след 2011 г., но липсата на обективни критерии създава несигурност. Като проблем се посочва и достъпът до здравна помощ.

Интеграцията на ромското население и реформата на социалната политика е изведено като една от четирите препоръки, които Комисиятята отправя към България.

На второ място, тя настоява да приключат стрес тестовете и прегледа на качеството на активите на банките, пенсионните фондове и застрахователите до края на годината.

В областта на фискалната политика Комисията препоръчва на правителството да продължи усилията за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от  БВП през 2016 и 2017 г. Правителството предвижда да постигне 1% структурен дефицит през 2017 г.

Друга препоръка е за подобряването на механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране. Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им.