Закон предвижда пенсиониране на възрастни лекари и учители

НОИ

Депутати предлагат да се възстанови възможността работодателят да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Подобна мярка поискаха наскоро от БСК, но законопроектът на Милко Багдасаров и негови колеги се отнася само до работещите пенсионери в публичния сектор.
Според тях той е част от мерките за борба с младежката безработица. В България през последното тримесечие на 2013 г. безработните са 411,6 хиляди, 64% от които са на възраст до 35 години. Страната ни е на първо място по относителен дял на младежи между 15- 24 години, които не работят. Безработните младежи с висше образование са 23,4% от тях, мотивират се вносителите.
От друга страна общият брой на навършилите 63 г. за мъжете и 60 г. за жените са 147 хил. души. От тях 34 774 са заетите в публичния сектор, като 13 925 са работещи пенсионери. По статистически данни работещите навършили пенсионна възраст, които не са пенсионери са 20 849, като в тази цифра са и лицата, които нямат необходимия осигурителен, както и заетите по служебно правни отношения, чиито права на пенсия и работа са регламентирани в Закона за държавния служител.
В областта на образованието, сред педагогическия персонал заетите до 35 годишна възраст са само 9%, а учителите над 55 г. са над 30 на сто. Навършилите 60 години учители са 5243. Голямото неизвестно е дали има интерес от младите към учителската професия.
Законът ще засегне и възрастните лекари.

Стажовете равни на трудов договор

Закони

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които регламентират стажовете след завършено висше или средно образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност.

Със законопроекта, предложен от МС се регламентира договорът за стажуване като самостоятелен вид трудов договор. Такъв договор ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. (Вижте още за стажовете)

Друго изменение предвижда работодателите да отчитат пред Инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега – всяко полугодие. Предлагат се и промени, свързани със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори.

Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесен от ПГ на ПП ГЕРБ. Парламентът не прие на първо четене и промените в Кодекса на труда, предложени от ПГ на Партия Атака. Тези промени предвиждаха солидарна отговорност на собственика на фирмата и на длъжностни лица за неизплатени трудови възнаграждения.

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект (например при онлайн пазаруване) в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. С този проект, внесен от правителството още през миналата година, се предвижда още Законът за потребителските кредити да се прилага и за заеми под 400 лева.

Работодателите искат да се плаща при трансфер на работници

труд

БСК предлага работодателите да могат да назначават 15-годишни, да се въведе електронна трудова книжка и да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите. Предложенията са по повод Третия пакет с мерки за намаляване на административната тежест
Сред предложенията на камарата е премахването на класа „прослужено време“ и минималните осигурителни прагове

Трансферът на работниците ще става при възмездяване на „предоставящия” кадрите работодател и със съгласието на служителя. Предложението дава възможност за адаптация на работодателите и наетите в условия на продължаваща икономическа криза и висока безработица, обосновава се БСК. Предложението наподобява трансферния пазар на футболисти, но е по-вероятно да се има предвид временно отстъпване на работници, а не заплащане на трансферна цена. От текстовете, предоставени от БСК не става ясно как ще се определя заплащането на работодателя, който предоставя кадри.

По отношение на електронната трудова книжка, БСК предвижда данните да се попълват автоматично чрез подаване по електронен път в НАП
Информацията би могла да се администрира от Главна инспекция по труда (ГИТ), а достъпът на отделните лица да се извършва посредством код за достъп през електронната страница на ГИТ или Агенция по заетостта.
Кореспонденцията между работник и работодател може да става по електронен път (с електронен подпис), в т.ч. връчването на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, представя си БСК.

Стопанската камара иска още срокът за уведомяване на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори да се удължи от три на 7 дни. Ако срокът е пропуснат по уважителни причини, се стига до задължителното предписание от инспекцията по труда, а това е сложна процедура
Много от предложенията търсят по-гъвкаво работно време, в това число сумирано изчисляване на работното време.
Едно от тях предвижда удължаване на максималната продължителност и поредност на използване на трудовите договори. България е на последно място в ЕС по използване на т.нар. гъвкави трудови договори (например за почасова заетост, срочни трудови договори, работа чрез агенции за временна работа и др.), мотивира се БСК.
В друго предложение се предвижда увеличаване на периода, през който работодателят може да въведе непълно работно време при съкращаване на обема на работа – от 3 на 6 месеца в рамките на календарна година
В този дух е и преразглеждането на забраната за полагане на извънреден труд, който сега се допуска по изключение (например, само за сезонна работа, бедствия и пр.) Целесъобразно е при спазването на изискванията за 48-часова работна седмица и междудневната и междуседмичната почивка тази забрана да се премахне или да се увеличи максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна година, предлагат от БСК.

БСК се застъпва за либерализация на нормативната уредба на агенциите за временна работа (АВР), като отпадне ограничението за дела на работници, наети от АВР, в общия брой наети от приемащото предприятие (30%), ограничението за вида на трудовия договор и др.

Камарата иска премахване на неограничената отговорност на работодателя, включително при непреодолима сила и премахване на ограничената отговорност на работника при доказано виновно поведение, довело до повреда на оборудване, като се добави и увреждане на други материални интереси на работодателя – например, нарушаване на търговска индустриална тайна

БСК предлага да се облекчи разрешителнияс режим за работа на лица от 16 до 18 г., като долният праг падне на 15 г. Така е в повечето страни от ЕС и ще се подпомогне въвеждането на т.нар. дуална система, както и за заетост на ранно отпаднали от училище.

Работодателите настояват да се ограничи разпростирането на браншовите колективни трудови договори по административен път.

Едно предложение, което ще има силен отзвук, ако се стигне до законопроект е да се съкратят 20-те дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство. Съкращаването на отпуска ще е за сметка на повишаване на размера на обезщетенията, в съответствие с практиката в ЕС. Продължителният отпуск по майчинство деквалифицира значителна част от заетите и ги изключва от пазара на труда около две години.
БСК иска и отмяна на обезщетенията при освобождаване на работници, достигащи пенсионна възраст. В тази връзка е и предложението да се върне правото на фирмите да прекратяват с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия.

БСК иска да отпадне правото на правителството да определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число по професии, както и обезщетения, извън регламентираните в КТ. Отново се поставя въпросът за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит, дефинирано с чл. 12 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Стопанската организация настоява работодателят да има повече възможност да прекрати трудовия без съгласие на работника при увеличено обезщетение за работника (чл. 331, ал. 2).

Работодателите се обявяват и за въвеждане на специализирани трудови съдилища.

Собствениците може да не плащат от джоба си на работниците

Хасан Адемов

Има проблем с изплащането на заплати на работниците, призна социалният министър Хасан Адемов по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което обсъди идеята на „Атака“ да се плащат заплати за сметка на имуществото на собственика. Само КНСБ се застъпи за предложението.

След днешната дискусия става ясно, че предложението на „Атака“ едва ли ще бъде одобрено в предложения вид. Задълженията на работодателите към работниците за 2013 г. възлизат на общо около 69 млн. лева.

Подкрепяме идеята да се търсят възможности за гарантиране на взимането на трудовото възнаграждение, но имаме забележки във връзка с текстовете, предложени от „Атака“, каза социалният министър, цитиран от Кросс. Адемов напомни, че въпреки че в момента работодателите могат законно да плащат на своите работници и служители 60% от брутното им възнаграждение, те не могат да плащат по-малко от минималната работна заплата.

По време на днешното заседание на съвета социалните партньори разгледаха предложените от „Атака“ промени в Кодекса на труда. Сред тях е текст, според който „при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения работникът или служителят има право да получи в срок пълния размер на следващите му се трудови възнаграждения, обезщетения и други плащания“.

Друго предложение предвижда солидарна отговорност на собствениците на компанията  за забавяне при изплащането на заплати. Това ще се отнася и за длъжностните лица, които са отговаряли за управлението и контрола на предприятието. „Трябва да бъдем много внимателни, когато пристъпим към солидарна отговорност, защото можем да навлезем в територии, които не са достатъчно добре изчистени“, подчерта Адемов.

„Атака“ предлага и друга поправка, според която фирмите няма да могат да уволняват служители, които ги съдят. Самите работници пък ще могат да съдят своите работодатели за получаване на дължимото им възнаграждение по опростена съдебна процедура.

„Ние подкрепяме по същество и в голямата си част в конкретика предложените промени в кодекса, надявам се, че ще се намерят работодатели да подкрепят такъв подход“, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ. „Ние предложихме промени в 5 закона за комплексната регулация на въпроса с неизплащането на трудовото възнаграждение“, напомни той. От синдиката обаче споделят забележката, че не е ясно какво трябва да се разбира под „опростена процедура“, предложение, което срещна съпротива и от работодателите.

„Действително има проблем с изплащането на трудовите възнаграждения, но има над 350 000 действащи предприятия, под 1% от тях имат затруднения, довели до големи забавяния в изплащането на възнагражденията, причините могат да бъдат различни. Една от причините може да е неплащане от клиент, включително и държавата“, коментира председателят на АИКБ Васил Велев.

БТПП, КРИБ и БСК също разкритикуваха депутатските идеи. БСК смята, че разпоредбата за солидарната отговорност е неясна.

Напълно неясно се употребява понятието „длъжностни лица, отговарящи за управлението и неговия контрол“, се казва в становике на стопанската камара. Дефиницията за длъжностно лице е употребена в НК със съвсем друг смисъл и цели. Ако в случая се прави опит да се визират членовете на управителните органи или висшия мениджърски екип на едно търговско дружество, то следва да се има предвид, че те носят отговорност за своето управление, регламентирана като основание, процедура на реализиране и размери, определени  в Търговския закон, посочват от камарата.

Те възразяват и срещу въвеждане на ограничения за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя при заведено дело от работника – “ особено в случаи, при които се касае за липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата, промяна в изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и най-вече случаите на дисциплинарно уволнение“.

Съгласно предложената разпоредба, работодателят няма да има право да уволни работника до 6 месеца след приключване на делото, дори то да е било загубено от работника.

Като се вземе предвид, че за делата по трудови спорове не се внася такса, става ясно, че това може да бъде лесно използвано от недобросъвестни работници да останат на работа, въпреки недоброто си представяне или дори след дисциплинарни нарушения, допълват от БТПП.
Работодателите посочиха, че ако се приеме този проектозакон, не само ще бъдат напразни всички усилия за  привличането на инвеститори, но и ще бъдат изгонени местните такива.