Изследователи на проблема с договорите получиха Нобелова награда

Нобелова

Тазгодишните носители на Нобеловата премия за икономика са британецът Оливър Харт и финландецът Бенгт Холмстрьом, съобщиха от шведската Кралска академия на науките. Двамата печелят престижната награда за работата си по теория за договорите.
Оливър Харт и Бенгт ХолмстрьомСпоред Нобеловия комитет, теоретичните инструменти, създадени от Харт и Холмстрьом са ценни за разбирането на ежедневните договори и институции, както и за потенциалните капани в техния модел.
Договорните отношения включват тези между акционери и висшите мениджъри, между застрахователна компания и собственик на автомобил или между публичен орган и неговите доставчици. Тъй като тези отношения обичайно повличат конфликт на интереси, договорите трябва да конструирани правилно, за да гарантират, че страните вземат взаимно изгодни решения. Двамата са разработили терия на договорите, изчерпателна рамка за анализ на множество различни проблеми в конструкцията на договорите, като заплащане на изпълнителните директори, базирано на резултатите, отбиви и самоучастие при застраховките и приватизация на публичните дейности.

Търсенията на Бенгт Холмстрьом са свързани с проблема принципал-агент в случаите когато информацията, служеща за оценка на стимулите (заплащането) е трудно да се получи. Това до голяма степен отразява и проблема и за моралния риск. В края на 70-те той показа как принципалът (например, акционерите на компанията) трябва да разработят един оптимален договор за агента (изпълнителния директор), чиито действия отчасти са ненаблюдаеми от принципала. Принципът на информативност на Холмстрьом описва как този договор трябва да свърже заплащането на агента с информация за неговата ефективност. Използвайки основния модел принципал-агент, той показва как оптималният договор внимателно преценява рисковете спрямо стимулите. В по-късна работа Холмстрьом обобщава тези резултати до по-реалистични постановки, а именно – когато заетите не са възнаграждавани само чрез заплатите, но също е чрез перспективата за повишение, когато агентите полагат усилия в много сфери (Multi-Tasking Model), докато принципалът наблюдава само някои измерения на дейността и когато индивидуалните членове на екипа могат да се възползват гратис от усилията на останалите.

В средата на 80-те години Оливър Харт прави фундаментален принос до ново разклонение на теорията на договорите, което се занимава с важния случай на незавършените договори – договори, при които обстоятелствата не позволяват да се предвидят всички условия и вероятности. Това направление се занимава с оптималното разпределение на правата на контрол – коя страна ще има право да взема решения при какви обстоятелства? Откритията на Харт за незавършените договори хвърлят светлина върху собствеността и контрола на бизнеса и имат голямо влияние в няколко сфери на икономиката, както и политиката и правото. Той предоставя инструменти за изследване на въпроси като кои видове компании трябва да се сливат, правилната смесица от финансиране с дълг и емисия на акции и кога институции като училища и въпроси трябва да бъдат частни или обществени.
През последните години те често изследват много от приложенията на теорията на договорите. Техният анализ дава основа за конструиране на политики и институции в много области – от законодателството за фалитите до политическите въпроси.

По-специално Харт не обявява дали държавната или частната собственост е по-добра, но определя условията, при които приватизацията е за предпочитане и при които не е.
При модела на завършени договори собствеността няма значение, тъй като отношенията могат да бъдат уредени чрез детайлни стимули (възнаграждения). Но когато договорите не са завършени, има значение кой е собственик, тъй като той държи остатъчният контрол. Собствеността влияе на преговорната позиция. Това е така, тъй като може да бъде трудно да се опише качеството на публичната услуга (обучението) в договора, като частният собственик има стимул да я осигури срещу най-ниски разходи. Харт, в съавторство с Андрей Шлайфър и Р. Вишни изследват приватизацията и установяват, че тя, както и аутсорсингът могат да бъдат вредни в случай на извънредно понижение на разходите и съпътстващо понижение на качеството, което не може да бъде предвидено в договорите.

Нобелова премия за анализ на потреблението и бедността

Нобелова награда

Професорът от Принстън, британецът Ангъс Дийтън е новият носител на Нобелова премия за икономика заради приноса му в разбирането на личният потребителски избор и това как той влия върху формулиране на икономическа политика, която насърчава благосъстоянието и намалява бедността.

Като свързва конкретните индивидуални избори и съвкупното производство, неговите изследвания помагат за трансформиране на микроикономиката, макроикономиката и икономиката на развитието.

Приносите му, заради които е удостоен с наградата, засягат следните три въпроса:

Как потребителите разпределят разходите си сред различните стоки? Освен да се обясни моделът на потребление, е важно също да се оцени как реформите, като промени в косвените данъци засягат благосъстоянието на различните групи. В своите ранни работи около 1980 г. Дийтън развива Система на почти идеално търсене – гъвкав, но прост начин за оценка на това как търсенето на всяка стока зависи от цените на всички стоки и индивидуалните доходи. Неговият подход и по-късните му модификации сега са стандартни инструменти – както в университетите, така и за практически цели.

Колко от дохода на обществото се харчи и колко се спестява? За да се обясни капиталообразуването и мащаба на бизнес циклите е важно да се разбере промяната на взаимодействието между доходите и потреблението с времето. В няколко работи около 1990 г. Дийтън показва, че преобладаващата теория на потреблението не може да обясни фактическите отношения, ако отправната точка са съвкупното търсене и потребление. Вместо това човек трябва да обобщи как индивидите адаптират своето потребление към индивидуалния доход, който се колебае доста по-различно от съвкупния доход. Тези изследвания ясно показват защо анализът на индивидуалните данни е ключът към разплитане на модела, който виждаме в съвпупните данни.

Как най-добре да се измерят и анализират богатството и бедността? В своите скорошни изследвания Дийтън подчертава как надеждните мерки на индивидуалното ниво на потребление на домакинствата може да се използва за различаване на механизмите зад икономическото развитие. Неговото изследване разкри важни клопки при сравненията на бедността в различно време и на различни места. Той също прави емпирични изследвания за връзката между бедността и дискриминацията и подобни теми.