Малко фирми, родени след кризата, оцеляват

Бизнесмен

Малка част от предприятията, родени след кризата са оцелели, а по-голямата част от предприемачите разчитат само на личния си труд, показват данни на НСИ.

През 2013 г. в България са действали 327 503 активни предприятия, което е с почти 1.2% повече в сравнение с предходната 2012 година.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2009 – 2013 г.) имат активните предприятия без наети лица. През 2013 г. техният брой е 146 975 и съставлява 44.9% от всички активни предприятия. В следващата група „1 – 4 наети” попадат 130 278 предприятия, или 39.8% от общия брой за 2013 година.

Но от друга страна, броят на заетите лица в групата „10 и повече” съставлява 69.8% от заетите в периода 2009 – 2013 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8.4% от общия брой активни предприятия. И обратно – срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети – 44.6%, стои малък брой заети лица – едва 6.4% от общия брой на заетите лица в страната.

Но спрямо 2009 г. броят на предприятията с повече заети лица намалява.

Почти 12.0% от общия брой предприятия са новородени през 2013 година. Повечето от тях – 64%, не са наели персонал.

Почти 82% от родените през 2012 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е почти 90.0%

Най-висок е делът на оцелелите предприятия във финансовите и застрахователни дейности – 91.9%, а най-нисък – в Операции с недвижими имоти – 68.2%.

Делът на предприятията, родени през 2008 г. и все още активни пет години по-късно, през 2013 г. е едва 7.2%. Най-жизнеспособни са предприятията строителството, където делът на единиците, успешно преживели петгодишния период, е 10.2%. На другия полюс са предприятията добивната промишленост – 3.8% преживели.