Правителството остави частната преференция за лихви по облигации

Евро

Странната преференция, която изключва от облагане с данък при източника лихви, свързани с един много специфичен случай на емисия облигации, е останала в проекта за промени в ЗКПО.

Текстът на проектозакона, внесен в парламента, показва, че преференцията е претърпяла редакция, която още повече стеснява приложението й – става дума за облигации или други дългови ценни книжа, емитирани от чуждестранно лице от ЕС, като събраните от емисията средства се предоставят на местно юридическо лице и/или за доходи на чуждестранно лице от ЕС от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар. Тоест, налице са две хипотези – 1) облигации, издадени от чуждестранно лице с цел предоставяне на средствата на българска компания или банка и 2) облигации, издадени от местно лице и купени от компания от ЕС.

В предишния вариант на проекта присъстваше възможност за освобождаване изобщо на „лихвите по облигации и дългови ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар“, сега това ще се отнася само до лихвите на чуждестранни лица, купувачи на книжа. Според „Капитал“ текстът се отнася до облигации като тези на „НУРТС България“, но последната редакция навежда на мисълта, че става дума за трангранични емисии, може би в полза на енергийни дружества или Българската банка за развитие. Малко вероятно е операцията да е свързана с новия външен заем, който ще се пласира частно, тъй като обявените досега параметри не предполагат да става дума за дългови ценни книжа, които ще се регистрират на регулиран пазар.

Финансовият министър Петър Чобанов беше казал само преди две седмици, че няма решение дали тази преференция ще остане в окончателния вариант.

Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Законa за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), съобщи пресцентърът на кабинета.

Данъчните облекчения за фирми от производствения сектор ще важат в общини с 25 на сто по-висока безработица от средната. Според  сегашните текстове на закона преференциите са за 35 на сто безработица.

Едновременно с тази промяна се въвеждат нови условия за фирмите. Те трябва да поддържат през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50% от работниците да са заети пряко в извършваната производствена дейност. В първоначалния вариант имаше условие за 30 работни места и 70% заети в производството, на което възразиха работодалети.

Също така 30 на сто от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини, в които безработицата е с 25 на сто по-висока от средната за страната.

Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще може да се приложи само след положително решение от Европейската комисия.

В законопроекта е предвидено действието на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, да бъде удължено и за 2014 г.

ВСИЧКО ЗА НОВИТЕ ДАНЪЦИ