ДДС върху лични разходи: примерът на Дания и Англия

данъци

Така нареченият данък уикенд разпалва духовете вече четири месеца. Тъй като първата публикация по темата се появи в този сайт през септември, за нас е важно да съдействаме за нейното изясняване в интерес на добросъвестните данъкоплатци.
Затова потърсихме примери за прилагането на директивата на ЕС. Според нея когато стоките, представляващи част от активите на стопанска дейност, се използват за лични цели или услугите се извършват безвъзмездно, данъчната основа е пълната себестойност за данъчнозадълженото лице на предоставянето на услугите.

За да се опрости събирането на ДДС и за борба с данъчната измама, през 2011 г. Дания получи индивидуална дерогация, с която да ѝ се позволи да въведе режим на фиксирана ставка за използването за лични цели на регистрирани единствено за служебни цели лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до три тона. Тя изтече през 2014 г. и страната поиска ново изключение.

Без такава мярка за дерогация датското законодателство предвижда, че всяко използване за лични цели на такъв автомобил, регистриран единствено за служебни цели, води дотам, че данъчно задълженото лице губи изцяло правото си да приспадне ДДС от разходите си за закупуване на автомобила. Дружеството, което регистрира лекотоварен автомобил единствено за служебни цели, има право да приспадне целия начислен ДДС от разходите за закупуването и експлоатацията му. От друга страна, дружеството, което регистрира лекотоварен автомобил както за служебни, така и за лични цели, няма право да приспадне ДДС от разходите за закупуване, но може да приспадне пълния размер на ДДС от експлоатационните разходи за автомобила.

Управлението на гореописаната датска система може да бъде сложно и скъпо както за данъчно задължените лица, така и за данъчната администрация. Затова Дания прилага опростена процедура, предвиждаща фиксирана ставка.

Режимът на фиксирана ставка от 40 DKK (малко над 10 лева) на ден може да се използва от данъчно задължено лице за максимум двадесет дни за календарна година. Сумата от 40 DKK на ден обхваща само ДДС и е определена от датското правителство въз основа на анализ на националните статистически данни. Ако данъчно задължено лице използва автомобила повече от двадесет дни в рамките на една календарна година се прилагат действащите заварени правила и лицето губи изцяло правото да приспадне данъка от разходите си за закупуване на автомобила.

Датските данъчни власти са разработили електронна система, която дава възможност на данъчно задължените лица да плащат онлайн дължимата фиксирана дневна ставка. Властите смятат, че системата опростява както отчетните задължения на данъчно задължените лица, така и задължението на данъчните органи за събиране и начисляване на данъка.

Опростената процедура не е задължителна. Данъчно задължените лица ще продължат да имат възможност да регистрират своите лекотоварни автомобили както за служебни, така и за лични цели, ако това отговаря на техните потребности.

Във Великобритания също е прието стоките, доставени за частно ползване, например, компютри, използвани за лични нужди, да се облагат с отчитане на тяхното изхабяване и през каква част от годината са използвани за лични нужди.

Великобритания също ползва дерогация за колите, като отчита разхода на гориво в зависимост от емисиите CO2 на автомобила. Вземат се предвид изминатите километри, като разходът се оценява според цена на горивата, актуализирана веднъж годишно.
В помощ на данъкоплатците е този инструмент. Можете да искате възстановяване на платения ДДС специално за гориво, като използвате подходяща скала за тасуване, да са отчетете крайния данък върху горивото, използвано за лични цели. Или можете да не изискате ДДС изобщо.
Можете да възстановите целия ДДС за ремонт, поддръжка и някои други разходи, ако превозното средство поне частично се използва за бизнес цели.

Една особеност на британската система на ДДС, която облекчава проблема с данъчния кредит, дължим от малки бизнеси, е т. нар. схема на плоско облагане. При нея бизнеси с оборот до 150 000 паунда могат да изберат да плащат по по-ниска ставка, която зависи от типа дейност, например 14.5% за счетоводни услуги. Но данъчен кредит се признава само за някои капиталови инвестиции.