Уникредит Булбанк прогнозира нови двигатели на растежа

Кристофор Павлов

Уникредит Булбанк отново заяви по-висока прогноза за ръста на икономиката в сравнение с консенсусната. Според банката важен принос имат еврофондовете и спадът на петрола, който те сравняват с ефекта от понижаване на плоския данък до 9 на сто.

Банката, която разполага с най-силния икономически екип, за второ поредно тримесечие повиши оценките си за реалния растеж на БВП от 2.1% на 2.3% за тази и от 2.4% на 2.6% за следващата година. През второто тримесечие на тази година, БВП нарасна с 0.5% на тримесечна база, според сезонно изгладените данни, или с 2.4% на годишна база, в унисон с нашите очаквания. Добрите новини дойдоха от вътрешното търсене (ръст от 3.9% на годишна база), докато приносът на нетния експорт отчете значителен спад.
За сравнение БНБ прогнозира ръстът да остане около отчетения през първото тримесечие (около 2%), а прогнозата на МФ e за растеж от 1.4% тази година и 1.7% догодина.

От фундаментална гледна точка икономиката изглежда добре позиционирана, за да продължи процеса на възстановяване, задвижван от износа, който в хода на тази година получи допълнителна подкрепа от устойчивия спад на цените на петрола, по-слабото евро и продължаващото възстановяване на пазара на труда. Последните публикувани данни, особено тези за икономическите нагласи през август (където водещия съставен индекс за очакванията на бизнеса и домакинствата достигна най-високото си равнище за последните седем години) отговарят на нови 0.5% повишение на тримесечна база през третото тримесечие на 2015. Растежът през  второто полугодие ще получи нарастваща подкрепа от усвояването на средства от ЕС, което достигна до безпрецедентно високо равнище и ще подпомогне инвестиционния процес да натрупа допълнителна инерция. Това би трябвало да е повече от достатъчно да компенсира отрицателният принос, който по-ниските приходи в туризма и еднократният ефект от въвеждането на контрол върху капиталовите потоци в Гърция се очаква да имат върху данните за износа през третото тримесечие на 2015.

икономически ръст
Уникредит Булбанк

Процесът на ротация на двигателите на растежа, който започна през тази година ще продължи и през 2016 г. Успоредно с това, растежът на БВП ще се усили, а неговата структура ще се подобри. По-конкретно, екипът, воден от Кристофор Павлов, очаква износът да превъзмогне глобалната тенденция за забавяне на търговията и да нарасне с нови 3.5% в реално изражение през следващата година. Все пак това би означавало умерено забавяне от темпа от 7.7%, който прогнозираме за цялата 2015 г. По-голямата част от забавянето ще дойде в резултат от предстоящото нормализиране на лихвените равнища в САЩ, което очакваме да има негативно въздействие върху търсенето в някои от търговските партньори на страната, които са разглеждани като твърде уязвими, като например Сърбия, Хърватия и най-вече Турция.

В същото време в обратната посока ще действат продължаващото възстановяване на пазара на труда, впечатляващият прогрес в усвояването на средствата от ЕС, изобилната вътрешна и външна ликвидност, както и бавно просмукващите се към останалата част от икономиката положителни ефекти от неотдавнашния, по-силен от очакваното спад на енергийните цени, който в комбинация ще подкрепят процеса на възстановяване на потребителските разходи и инвестициите през 2016 г.

Устойчивото възстановяване на пазара на труда ще играе все по-ключово значение за увеличаване на потребителските разходи в периода на прогнозата. Нормата на безработицата намаля до 9.7% през  второто тримесечие на 2015 г. (от 9.9% през първото тримесечие и 11.5% преди година), подкрепена от ръст в заетостта от 1.1% на годишна база. Това представлява забавяне спрямо приблизително 2% ръст, отчетен през предходните две тримесечия, но според нас не представлява повод за притеснение, тъй като най-вече се дължи на факта, че възстановяването на заетостта е навлязло в по-напреднала фаза, след лесния прогрес отчетен в първите няколко тримесечия от началото на процеса. Особено окуражаващ е факта, че 2/3 от новооткритите работни места са регистрирани в някои от секторите с най-високи средни възнаграждения, като този на изнесените услуги (предимно ИТ, но също така и редица други услуги поддържащи бизнеса). На този фон ускоряването на темпа на растеж на реалните заплати до впечатляващите 7.2% през 1Q15 не бива да се разглежда като изненада. В резултат на всичко това, очакванията за заетостта се повишиха значително през август (виж дясната графика на предходната страница), особено в преработващата промишленост и търговията на дребно, сочейки към допълнително подобряване на ситуацията на пазара на труда в периода на прогнозата.

Впечатляващото подобряване в усвояването на средства от ЕС, до 85% през юли, също допринесе за ускоряването на растежа досега през тази година. В допълнение, всички седем оперативни програми, които ще дадат възможност на страната да получи 7.4 млрд. евро през следващия програмен период (2014-2020) са съгласувани и одобрени от ЕК.
Усилията за усвояване на повече средства от ЕС ще бъдат подпомогнати и от много силната фискална позиция през тази година, която ще позволи не само да се осигури национално съфинансиране на всички проекти от първия програмен период, които трябва да бъдат приключени до края на годината, но и да се започнат някои инфраструктурни проекти от новия програмен период, като първоначално се финансират изцяло със средства от бюджета, твърди Уникредит Булбанк (Всъщност правителството вероятно ще плати за сметка на националния бюджет и проекти в областта на транспорта, които няма да бъдат довършени в срок – б.р.). Това означава, че, въпреки че трансферите от ЕС ще достигнат своя пик през 2015 г., след което ще намалеят в хода на 2016 г., съответстващите им строителни дейности ще бъдат много по-равномерно разпределени, което ще подкрепи растежа на БВП както през тази, така и през следващата година.

При преобладаващите в момента нива на потребление на първични енергийни ресурси понижение в цените на петрола от 10 долара прехвърля около 460 млн. долара годишно от външните производители на първични енергийни ресурси към местните потребители. Дори да предположим, че само половината от този ефект ще се материализира и ще достигне до крайните потребители размерът на съответния стимул може да достигне сума от порядъка на 0.5% от БВП на страната. Така 10 долара спад в цените на петрола би имал същият ефект за консолидираните баланси на домакинствата и корпоративния сектор, какъвто би имало 1 п.п. понижение в ставката на плоския данък до 9%.