Какво следва за КТБ и „Виктория”

КТБ

Напрежението около КТБ утихна след като на 4 декември започна изплащането на гарантираните влогове и като че ли беше решен въпросът с прихващанията и цесиите. Без особено напрежение държавата пласира външен заем и две вътрешни емисии и вече са изплатени 2.34 млрд. лв. от гарантираните влогове в КТБ.

Но всъщност фалитът на банката тепърва навлиза във фазата на оспорвана и вероятно продължителна съдебна битка.
На 15 декември ще се проведе първото заседание на ВАС по жалбите срещу отнемането на лиценза на основните акционери – „Бромак” и Оманския фонд и още някои заинтересовани лица. „Бромак” се представлява от Менко Менков, а Оманският фонд е избрал известната кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”. По закон отнемането на лиценза на банката е основание за откриване на производството по несъстоятелност, но заради обжалването СГС спря това производство до произнасяне на ВАС по жалбите. Това създава известна неяснота и забавя процеса.

Законът е пестелив по въпроса какво се случва докато трае делото по отнемането на лиценза. Специален надзор вече няма, но няма и открито производство по несъстоятелност.

Съгласно решение №114 на БНБ срокът на специалния надзор  бе до 20 ноември 2015 г. Това се отнася и за лишаването от право на глас на акционерите, притежаващи над 10 на сто от капитала. Тази бе последната мярка, предвидена с №73 и 74 на БНБ, с което КТБ бе затворена на 20 юни.
Поставяйки КТБ под специален надзор, БНБ:
– назначи квестори;
– спря изпълнението на задълженията на банката;
– ограничи дейността й (временно замрази лиценза й);
– отне правата на директорите;
– отне правата на акционерите с над 10 на сто.
С отнемането на лиценза на банката бяха ограничени нейните операции и бе поискано откриване на производство по несъстоятелност. То бе спряно, но бяха наложени предвидените в Закона за банкова несъстоятелност предварителни обезпечителни мерки (запор на имуществото).
Междувременно Фондът за гарантиране на влоговете вече изплаща влоговете и заедно с държавата, която се суброгира в правата на бюджетните организации, стана най-голям кредитор на банката. Но още не е получил правото да управлява процеса на несъстоятелността.

Една от малкото изрични разпоредби предвижда, че квесторите запазват правомощията си до избор на синдик. „От откриването на производството по несъстоятелност до встъпването на синдика в длъжност назначените от Централната банка квестори по реда, предвиден в Закона за кредитните институции, могат да извършват само действия, насочени към съхраняване на масата на несъстоятелността”, предвижда ЗБН.

Правата на акционерите на банката обаче са неясни. Законът за кредитните институции има две разпоредби, според които квесторите изпълняват ролята на общо събрание на акционерите на затворената банка – когато трябва да се гласува за преструктуриране или за увеличение на капитала. И двете решения са в контекста на оздравително производство – хипотеза, която е изчерпана след отнемането на лиценза на банката.

Според някои юристи не може едновременно да има квестори и да се възстановят правата на акционерите. Това е така, тъй като редица решения на общото събрание се изпълняват от лицата, на които е възложено да представляват банката – а това в момента са квесторите.
От друга страна, при условията на отнет лиценз и наложен запор, акционерите нямат много решения, които да вземат въпреки квесторите – освен да одобрят или не отчета за 2014 г., който се очаква да покаже отрицателен собствен капитал (именно на това основание вече бе поискано отнемане на лиценза). Теоретично те могат да променят и устава на банката.

Съществуват и доста други неясноти по управлението на банката в този период, който може да продължи до средата на 2015 г. или дори повече.
Обжалването на отнемането на лиценза означава, че не може да започне осребряването на имуществото на банката. Междувременно могат да се правят погашения по кредити по сметки, открити в Уникредит Булбанк АД.

Липсва яснота и за прихващанията в КТБ. Такива се правят, въпреки че потенциално могат да бъдат обявени за недействителни от синдика след време. Ако обаче кредити са били погасени чрез прихващане на депозити и са вдигнати обезпеченията, то обявяването на сделката за недействителна след време трудно може да се окаже безпредметно.

Междувременно се подготвя продажба на ТБ „Виктория” или това, което остане след продажбата на част от кредитите. В момента банката е изцяло собственост на КТБ.

От 12 декември ТБ „Виктория” ЕАД отново ще изплаща депозити, а на 23 декември ще отпаднат всички ограничения. Ликвидните средства, с които разполага банката, вече възлизат на стойност 160 млн. лв., като се очакват и допълнителни постъпления в следващите месеци. Тези средства са получени в резултат на продажбата на пакет кредити на банката са СЖ Експресбанки, ЦКБ и „Токуда”. Само големите и средните заеми за бизнес ще останат в активите на дъщерната банка.

С решение на УС на БНБ от 19.11.2014 г. бяха дадени задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. ТБ „Виктория” ЕАД да започне обслужване без ограничения на вложителите в банката. В резултат на изпълнените предписания банката ще функционира от посочената дата.
Квесторите ще проведат Общо събрание на акционерите на 15.12.2014 г. (Интересно е, че според решението на УС на БНБ това трябва да стане до 10 декември, а в диспозитива е посочена друга дата – 12 декември. )
На събранието ще бъде предложено да се промени Уставът на банката, като от двустепенна се премине към едностепенна система на управление, и да бъде избран нов петчленен Съвет на директорите в следния състав: Красимир Жилов (биш директор на СЖ Експресбанк), Галя Димитрова, Божидар Аршинков (един от квесторите), Eвгения Стоянова и Бойка Василева. За външен одитор на банката се предлага да бъде избран „Ърнст и Янг одит” ООД, които са били одитор до края на 2013 г.
На 23.12.2014 г. ще приключи специалният надзор на банката. Разполагайки с ликвидност от около 50% от активите и над 100% от привлечените от фирми и граждани средства, тя ще може да отвори врати и евентуално да посрещне претенциите и на други кредитори, надява се БНБ.

Интересен детайл е, че решението на БНБ от 19 ноември да се удовлетворяват първо вложителите в ТБ Виктория (считано от 12 декември), а след това другите й кредитори се основава на поредността на кредиторите в чл. 94, ал.1 от Закона за банкова несъстоятелност.