Отворена е първата схема за бизнеса

предприятие

С различни срокове според икономическия сектор тръгва първата схема по ОП Иновации и Конкурентоспособност -„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ . Предприятията трябва да имат оборот от най-малко 200 хил. лева. Интензитетът на помощта зависи от района.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

Приемът на проектни предложения е по следния график:

до 08 юли 2015 г. за секторите на Нискотехнологичните и средно нискотехнологични  промишлени производства, със съответни Кодове на основна икономическа дейност (КИД-2008), вкл.:

С10:Производство на хранителни продукти;

С11:Производство на напитки;

С13:Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло;

С14:Производство на облекло;

С15:Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;

С16:Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;

С17: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;

С18:Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;

С19:Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;

С22:Производство на изделия от каучук и пластмаси;

С23:Производство на изделия от други неметални минерални суровини;

С24:Производство на основни метали;

С25:Производство на метални изделия, без машини и оборудване;

С31:Производство на мебели;

С32:Производство, некласифицирано другаде;

С33:Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;

до 08 септември 2015 г. за секторите на Високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, вкл.:

С20:Производство на химични продукти;

C21:Производството на лекарствени вещества и продукти;

C26:Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

С27:Производство на електрически съоръжения;

С28:Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;

С29:Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета;

С30:Производство на превозни средства, без автомобили;

–    до 09 ноември 2015 г. за секторите на интензивните на знание услуги, вкл.:

J58:Издателска дейност;

J59:Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;

J60:Радио- и телевизионна дейност;

J61:Далекосъобщения;

J62: Дейности в областта на информационните технологии;

J63: Информационни услуги;

М72: Научно-изследователска и развойна дейност.

Допустимите кандидати е необходимо да са МСП по смисъла на ТЗ и ЗК, да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти и да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 20121 2013 и 2014 г.от поне:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 200 000 лв.
Малко предприятие ≥ 1 000 000 лв.
Средно предприятие ≥ 6 000 000 лв.

Кандидатите да развиват своята основна икономическа дейност в един от посочените по-горе сектори на икономическа дейност. Клонове на чужди ЮЛ, регистрирани в България и предприятия в затруднено положение не могат да участват в настоящата процедура. В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност, т.е. дейност, попадаща в един и същи клас (четирицифрен код) съгласно КИД-2008.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е между 100 х.лв. и 500 х.лв. за микропредприятия, между 200 х.лв. и 750 х.лв. за малки предприятия и между 300 х.лв. и 1 млн.лв. за средни предприятия. За микро и малки предприятия извън Югозападен район за планиране (ЮЗР) интензитетът на БФП е 70%, а за ЮЗР- 45%. За средни предприятия извън ЮЗР е 60%, а за ЮЗР е 35%. В случай, че проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта, то кандидатът следва да обособи разходите по проекта съобразно приложимите интензитети за съответния район.

Важно ограничение е, че безвъзмездната финансова помощ  (БФП) по сегашната процедура, заедно с договорената  за последните седем години БФМ по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2014 и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2,5 млн.лв. за микро и малки предприятия и 5 млн.лв. за средни предприятия.

Размер на БФП Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Минимален размер 100 000 лв. 200 000 лв. 300 000 лв.
Максимален размер 500 000 лв. 750 000 лв. 1 000 000 лв.

Интензитет на помощта:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

Недопустими сектори  са: рибарството и аквакултурите, първичното производство, преработката и продажбата на селскостопански продукти, стоманодобив; въгледобив; корабостроене; производство на синтетични влакна; транспорт, както и свързаната с него инфраструктура; производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури. Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в горепосочените недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, БФП по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори. Недопустими по настоящата процедура са и микропредприятия със седалище или клон в селска община, които са заявили за подпомагане дейности по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Недопустими са също микропредприятия  за преработка и/или маркетинг на горски продукти, както и предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, от следните сектори: 10.1:Производство и преработка на месо, производство на месни продукти, без готови ястия; 10.2. Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия; 10.3:Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия; 10.4:Производство на растителни и животински масла и мазнини; 10.5:Производство на мляко и млечни продукти; 10.6:Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти; 10.81:Производство на захар; 10.83:Преработка на кафе и чай; 10.9:Производство на готови храни за животни; 11.01:Производство на спиртни напитки; 11.02:Производство на вина от грозде; 11.03:Производство на други ферментирали напитки; 11.04:Производство на други недестилирани алкохолни напитки; 11.06:Производство на малц.

Допустими дейности:

  1.    Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
  2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
  3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
  4.  Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

– Дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;

– Дейности, изпълнени след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;

–  Дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

–  Закупуване на дълготрайни активи втора употреба;

– Дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);

-Закупуване на машини/съоръжения/оборудване и ДНА, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;

– Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях).

– Консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

– Закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);

– Участие в семинари, работни срещи, изложения;

– Закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;

– Закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;

– Дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура;

– Извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;

– Инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

– Производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

–  Инвестиции в летищна инфраструктура;

– Основна промяна в производствения процес;

– Диверсификация на съществуващ стопански обект

Допустими разходи:

–  Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

–  Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Тези активи следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, както и да останат свързани с проекта за срок от минимум три години. Разходите за визуализация и за одит са недопустими. Бенефициентите трябва сами да ги финансират със собствени средства.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, кандидатът следва да приложи оферта и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. Заложените разходи следва да съответстват на представените пазарни цени, като е допустимо увеличение до 10 %.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

– Разходи за дълготрайни активи втора употреба;

– Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);

– Разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и ДНА, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;

– Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);

– Разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения;

– Разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни), изработване на рекламни материали;

–        Разходи за застраховки на закупеното оборудване;

–        Разходи за банкови такси и комисионни;

–        Непредвидени разходи;

–        Непреки разходи (административни разходи, режийни и др.);

–        Разходи за закупуване на земя и сгради;

–    Разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в т. 13.

Максимален срок за изпълнение на проектите – 18 месеца

ИТ и още три сектора ще получат най-много еврофондове

индустрия

Четири отрасъла получават приоритетно финансиране по новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“, която бе одобрена от кабинета и изпратена в Европейската комисия.

Най-много – 41.95% от бюджета на програмата, ще бъде използван за повишаване на капацитета за растеж на МСП, а 8.23 % са за подобряване на достъпа до финансиране.

Едва 16,7%34 от българските МСП имат достъп до публична финансова помощ, включително гаранции. Друг проблем е износът на стоки с ниска добавена стойност.

За мерки за повишаване на капацитета на МСП (втора ос) са заделени 593 млн. евро. От тях 217 млн. евро ще бъдат отпуснати под формата на финансови инструменти (от типа на кредитите по „Джереми”).

По-конкретно, сумите ще бъдат разпределени, както следва:

Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия (МСП) – 370,170,945

Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП -32,512,500

Специализирани услуги на МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране) – 42,021,368

Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на предприятия – 68,000,000

Подкрепа за социални предприятия (МСП) – 14,608,531

Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в МСП – 2,921,706

Развитие и популяризиране на културни и творчески услуги във или за МСП –    2,921,706

ИКТ услуги и приложения за МСП -38,036,486

На следващо място 21,24% са за технологично развитие и иновации (това е първата ос на програмата). Предвижда се подкрепата да бъде предоставяна само за операции/инвестиции, попадащи в обхвата на областите за интелигентна специализация, определени в Цел 1 и Цел 2 на Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС).

Това са компании от следните отрасли:

-„Мехатроника и чисти технологии“
– „Информатика и информационни и комуникационни технологии“
– „Индустрия за здравословен живот и био-технологии”
– „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

Освен по сектори, ще се раздават пари и за дейности, свързани с посочените приоритети, например дейности, водещи до:
– ефективни сътрудничества наука-бизнес
– подобряване на човешки ресурс
– адекватна среда и инфраструктура, вкл. електронно управление
– ресурсна ефективност
– за ИКТ приложения в цялата промишленост

Предприятията от горните отрасли ще ползват предимство и по мерките за финансиране на малки и средни предприятия. Част от средствата по тази ос са предвидени за довършването на София Тех Парк.

Останалото е за мерки за енергийна и ресурсна ефективност, както и за проекти като електрически и газови връзки, допринасящи за енергийната независимост на България. На практика това е единствената възможност за финансиране на големи предприятия от тежката индустрия и други сектори, невключени в приоритетните отрасли.

В програмата се посочва, че българската икономика изразходва със 77,34% повече количество енергия за производството на единица БВП от средното ниво за ЕС 27, което е един от факторите, ограничаващи производителността и конкурентоспособността на предприятията в България. Българските МСП са с най-ниски показатели по ресурсна ефективност сред страните-членки на ЕС, което е един от факторите, ограничаващи производителността, сочат авторите на програмата.