Каква е търговската специализация на България?

износ

През периода 1995 г. – 2012 г. българският износ е станал по-концентриран около малко на брой продуктови групи, докато вносът се е разнообразил. Износът на Румъния има най-сходна структура на българския. Това показва анализ въз основа на търговските индикатори на UNCTAD.

Коефициентът на концентрация на българския износ (за всички страни) се повишава от 0.09 на 0.13. Това е близо до златната среда, но е по-високо от обичайните нива за ЕС. За Германия например този показател е 0.09, а за Италия 0.06.

ТурцияКоефициентът на концентрация на вноса се понижава от 0.17 на 0.13 през 2012 г.

Индексът на концентрация показва как износът и вносът на една страна се концентрира върху определени стоки.

Той е голям по отношение на износа за страни Турция и Украйна и вноса от Русия и Украйна, както и при някои екзотични дестинации. Търговията с ЕС (като цяло) е диверсифицирана.

РусияСпрямо Гибралтар например той е единица (или 100%), тъй като България не изнася друго освен петрол. Най-голяма е концентрацията във вноса от Русия – 66% през 2012 г. През предходните години е имало и по-високи стойности, но част от тях са оценки на UNCTAD.

Огледалните данни на руската страна показват дори още по-голяма концентрация при руския износ за България – 79% за 2012 г.

 

FT-specПетролът е сред стоките с най-голяма специализация  на вноса (според UNCTAD нямаме износ, тъй като реекспортът се елиминира), а рудите на благородни метали, пшеницата, медта – с най-голяма специализация на износа.

Индексът на корелация е един от най-интересните показатели. Той показва сходството в търговската специализация на две страни. Високите положителни стойности означават, че икономиките се конкурират една с друга, тъй като са нетни износители на едни и същи стоки. Отрицателните стойности показват кои са страни са ествени партньори. В рамките на ЕС най-големият ни конкурент е Румъния и останалите страни от бившия съветски блок. А икономиките, с които се допълваме, са Холандия, Белгия, Великобритания и Германия. Извън ЕС конкурент е Украйна, докато сходствата с Турция през последните години са намалели.

индекс корелация на търговията

България е една от най-откритите икономики в ЕС, показват още данните. Вносът и износът на стоки и услуги са равни на 136% от БВП (данните за тази година са оценка на UNCTAD). Средният показател за ЕС през 2012 г. е бил 88% от БВП, а за „мотора” Германия – 99%. Като се изключат Люксембург, Малта и Естония, този показател е по-висок само в Белгия и Словакия (172%). Интересно е, че отвореността на българската икономика е била доста висока през 1980 г. – 160%, за да спадне до 72% през 1990 г.

Само износът на стоки от България е 52% от БВП – показател, който отново е по-висок от този за ЕС-27 (водещата графика).

Още по темата: Кои български стоки имат най-голям дял в световната търговия

Кои български стоки са с най-голям дял на световния пазар

Слънчоглед

Стоките, при които България има най-голям дял на международния пазар, са предимно необработени суровини, показва проучване на economix.bg. С най-голям дял на световния пазар е износът на слънчоглед – 14% от световната търговия.

Данните за дела в световната търговия са за 2012 г., а групирането на стоките е по комбинираната номенклатура (4 знака). Те са шамар за всички, които говорят за интелигентна специализация на България, както и за икономическите националисти.

[textblock style=“2″]Още от СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД[/textblock] световния пазарМного стоки, с които България традиционно се гордее, имат нищожен дял в световния износ. Делът на доматите например е 0.02%, киселото мляко и маслото – 0.28%, на виното – 0.19%. Дори етеричните масла, в това число розовото имат дял от 0.94 на сто. Целият износ на фармацевтиката се състои от 21 продукта, а делът на световния пазар е 0.16%.

Най-силно присъствие на световния пазар има слънчогледът, който се пласира основно в Турция. Данните в таблицата са за 2012 г., но през 2013 г. този износ нарасна с 47% (с 42% в евро), така че е възможно делът на страната да е нараснал. На второ място е една рядка стока – вълнени отпадъци, която се реекспортира в малки количества. Износът на изделия от цинк и натриев бикарбонат има малък спад през 2013 г., но по наличните към момента данни не може да се прецени как се променя мястото на България в световната търговия за миналата година.

Износът на нерафинирана мед е основна позиция за България. Страната има водещи позиции на световния пазар – в компанията на Чили, Замбия и Конго. Много малко са развитите страни, които си позволяват да изнасят нерафинирана мед (едно от изключенията е Белгия). Дори в Китай и Индия не правят това.

Другата стока със сериозни позиции са рудите на благородни метали, които се изнасят основно в Намибия.