БНБ иска комисия за КТБ

БНБ

БНБ поиска да се създаде парламентарна комисия по случая КТБ. Лицензът на банката почти със сигурност ще бъде отнет. Това става ясно от доклад, внесен в новото Народно събрание.

Част от приложената информация за първи път се представя пред публиката, в това число данни от одита, кореспонденцията на БНБ с Европейската комисия, Европейския банков орган и Международния валутен фонд.

От доклада става ясно, че обсъжданият през лятото вариант за прехвърляне на част от кредитите към ТБ „Виктория” и обособяване на добра банка е имал подкрепата не на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). С писмо, изпрате­но на 14.07.2014 г., тя е и изразила готовност да участва в един такъв план, при условие че обособената „добра“ банка е в достатъчно добро финансово състояние и основните политически фактори, заедно с БНБ, имат съгласие по стратегията за разрешаване на казуса с КТБ. До днес не сме информирали българската общественост за заявения интерес от ЕБВР, защото до политическо съгласие не се стигна, но за тяхната готовност бяха информирани лидерите на полити­ческите сили по време на срещата при президента на 14.07.2014 г.

Последната надзорна инспекция в КТБ преди поставянето ù под специален надзор на 20.06.2014 г. е извършена в периода 20.05.–8.07.2013 г. на база да­нните към 31.03.2013 г.

Не са установени нарушения на нормативната уредба, но са направени препоръки за подобряване на дейността, свързани с отчитане на всички предоговорени кредитни сделки, както и на влиянието на резултатите от извършените стрес тестове върху капитала на банката.

След осчетоводяване на обезценките КТБ ще отчете отрицателен собствен капитал. След получаването на финансовите и надзорните отчети действията на БНБ, следвайки законите, са:
– Законовото задължение за отнемане лиценза на банка, която има отрицателен собствен капитал (според чл. 36, ал. 2, т. 2 на Закона за кредитните институции).
– Решението за отнемане на лиценза се взема в срок до 5 работни дни от установяване на неплатежоспособността, т.е. от получаването на надзорните отчети, показващи отрицателния собствен капитал на КТБ (според чл. 36, ал. 3 на Закона за кредитните институции).
-Искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ (според чл. 37, ал. 2 на Закона за кредитните институции).
– До 20 работни дни от датата на решението за отнемането на лиценза на банката Фондът за гарантиране на влоговете в банките започва изплащането на гарантираните размери на влоговете (според чл. 23, ал. 5 на Закона за гарантиране на влоговете в банките). При наличие на изключителни обстоятелства Фондът може да удължи този срок с не повече от 10 работни дни (според чл. 23, ал. 6 на Закона за гарантиране на влоговете в банките).
-Фондът за гарантиране на влоговете в банките изплаща гарантираните размери на влоговете чрез търговска банка/търговски банки, определена от неговия Управителен съвет. В срок не по-късно от 7 работни дни преди започване изплащането на гарантираните суми Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките е длъжен да оповести в най-малко 2 централни ежедневника деня, от който вложителите могат да получат гарантираните суми, както и банката, чрез която ще се извършват тези плащания (според чл. 23, ал. 2 и ал. 4 на Закона за гарантиране на влоговете в банките).
Избягване на фалита и преструктуриране е възможно, само ако „Народното събрание в рамките на законодателните си правомощия намери за уместно и своевременно приеме изменения и допълнения на действащото законодателство, включително и по отношение на ресурсното обезпечаване“, твърди БНБ.

Прокуратурата засили неяснотите около КТБ

Комисията за незаконно придобито имущество е започнала проверка на обвиняемите във връзка със случая КТБ. Това става ясно от разяснение на прокуратурата, което повдига нови въпроси. До този момент разследването се води срещу подуправителя на БНБ Цветан Гунев, главният изпълнителен директор на банката Орлин Русев и три служителки на банката. Възможно е да бъдат привлечени още обвинеяеми, уточниха от прокуратурата на въпрос за кои се отнася проверката на комисията.

Не е ясно как са били изнесени 206 млн. лева от Корпоративна ТБ, като прокуратурата потвърждава, че има версия за чували. Но по-скоро става въпрос за присвояване на сумата и прикриването на това с неистински документи.

Правят впечатление някои противоречия. В съобщението се казва, че не са иззети оригиналите на кредитните досиета във връзка с делото срещу Цветан Гунев, за да не се пречи на одита. Но Гунев бе обвинен на 16 юни, докато одитът започна на 23 юни. Твърди се, че са иззети документи за две проверки в КТБ, втората от които е през юли 2013 г. Но управителят на БНБ Иван Искров твърди, че последната надзорна проверка е към 31 март същата година. Освен това прави впечатление, че предходната проверка на „Банков надзор“ е чак през 2010 г., което е доста странно.

Следва основният текст на съобщението:

Предмет на разследване по делото са три основни направления:

І. Длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление „Банков надзор“.

Досъдебното производство (по сигнала на Протестна мрежа – бел. ред.) е образувано  на 27.03.2014 г. за работа именно по това направление. На 16.06.2014 г. като обвиняем за престъпление по служба /чл. 282 НК/ е привлечен Цветан Гунев – подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор“, като му е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Същият е обвинен в бездействие по служба – за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ АД за нарушения и нередности в дейността й.

В тази връзка са разпитани множество свидетели; приобщени са два инспекторски доклада за надзорни инспекции (от 29.11.2010 г. и от 25.07.2013 г.) от БНБ на дейността на КТБ АД; извършени са претърсвания в офисите на множество търговски дружества – кредитополучатели и са иззети относими към случая документи.

ІІ. Длъжностни присвоявания от служители на КТБ АД по повод подадения на 09.07.2014 г. сигнал за липса на около 206 милиона лева.

По този сигнал е работено по две основни версии:

  • Изнасяне на парите /93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара/ директно от трезора на банката.

На 08.07.2014г. квесторите на КТБ АД са сигнализирали за това БНБ. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „Да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев, за предоставянето на тези суми на „Бромак“ ЕООД /мажоритарен акционер/. Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ ЕООД Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което на същия са били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.

  • Присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20.06.2014 г.

Това се подкрепя от множество свидетелски показания,  заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.   Съобразно тежестта на наличните доказателства, прокуратурата възприе именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време и привлече като обвиняеми за това престъпление лицата Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител. Установено е, че на 19.07.2014г. теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в главната каса /трезора/ нa КТБ АД на суми в посочения по-горе размер /левова равностойност на 205 887 223 лева/. Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06.2014г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката.

Тази теза е възприета и от Софийски градски съд в производство по чл. 64 НПК, чието определение прокуратурата не протестира.

ІІІ. Престъпления по Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството“, извършени от служители на КТБ АД във връзка с констатациите на постъпилия на 11.07.2014 г. одит на тази банка.

Докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании са приобщени към материалите по делото и незабавно е започнал техният анализ, паралелно с планиране и провеждане на съответни действия по разследването. Разпитани са длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели.

До настоящия момент, за да не се възпрепятства одита, по делото не са били изискани оригиналните кредитни досиета, находящи се в КТБ, а са приобщавани само копия.

По всички направления продължават да се извършат активни следствени действия, като при стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата е сформиран екип от общо 10 прокурори и следователи.

На 14.07.2014 г. е създаден съвместен екип с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ в състав: петима инспектори на КОНПИ, трима прокурори и трима следователи. Предмет на проверка ще бъде имуществото на обвиняемите лица за период от 10 години назад.

На всички обвиняеми, съобразно чл. 68 НПК е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор. На свидетели и защитници е отправено предупреждение по чл. 198 НПК за неразгласяване на материалите по разследването без разрешение на прокурор.