Новости във връзка с осигуровките за 2013 г.

Данъци

От 1 януари се увеличава минималната заплата и се променя минималният осигурителен доход по основни дейности и професии.

(Списък на МОД по дейности)

Минималният месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се зависи от облагаемия им доход за 2012 г. и е от 420 до 550 лева:
– до 5400 лв. – 420 лв.;
– от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
– от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
– над 7500 лв. – 550 лв.

Тези, които не са упражнявали дейност или са започнали дейност през 2013 и 2014 г. се осигуряват върху 420 лева.
За лицата извън посочените по чл. 4, ал. 3, т.1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен доход за самоосигуряващите се, се взема също доход от 420 лева.
За земеделски производители и тютюнопроизводители минималният месечен доход е 240 лв.
Също така се повишава таванът на осигурителния доход – от 2200 на 2400 лева. За 2014 г. не се внасят вноски за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите.

[ddownload id=“16204″ text=“Изтеглете таблицата с размера на осигурителните вноски за 2014 г.“ style=“link“]

С промени в КСО (чл.4, ал.1, т.7), в сила от 1 януари отново се променя разпоредбата за осигуряване на лицата на ръководни длъжности. Изрично са включени управителите и прокуристите на клонове на дружества и ЕТ, както и членовете на СД.

Създадена е нова алинея 5 към чл. 7, според която при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 (съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, занаяти или земеделска дейност, които участват в упражняват дейност) могат да заявят кои задължения по осигурителни вноски за ДОО погасяват. За целта трябва да се подаде заявление в НАП.

Член 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който изисква при няколко неплатени задължения, да се погасява първо най-старото, не се прилага за осигурителни вноски за универсален фонд. В този случай при наличие на няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс При прилагането на чл. 169, ал. 5 от ДПОК първо се погасяват главниците, а след това лихвите по задължения.

Вноските за изплатено обезщетение за оставане без работа и другите случаи на чл. 9, ал. 3, т. 1,2, 4 и 5 внасят до 25 число на следващия месец.

Най-много и сравнително най-неясни са промените, свързани с подаване на декларациите. От 1 януари НАП вече няма да приема Декларация, образец 1, ако тя не е подадена едновременно с Декларация, образец 6 (ал. 3 на чл. 3 от Наредба Н-8).

С новия чл. 3, ал. 3, т. 4, буква „а” от наредбата се определя срокът, в който се подава декларация 6 от работодателите за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ (трудови правоотношения). Тя се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания (по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ).
До 31 декември декларация 6 се подаваше в срока за подаване на декларация 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или са направени частични плащания.

Пример
Изплатено възнаграждение по трудов договор за месец януари
– на 30 януари: Декларация 6 за данъка по чл. 42 се подава от 1 до 25 февруари
– на 21 февруари: Декларация 6 за данъка по чл. 42 се подава от 1 до 25 март

За данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ (годишен данък, който, ако е по-голям от месечните вноски, се внася до 31 януари) декларацията се подава до 25 февруари на следващата година, както и досега.
Има промени и в начина на попълване на декларацията. Отново те засягат доходите по чл. 42, за които е създаден нов код 8. В т. 9 за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месеца и годината, през които данъкът е удържан или са направени частични плащания. За данък, удържан и/или подлежащ за внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ досега се попълваше месеца, за който се отнася данъкът.
Дата на изплащане/начисляване (т.18) е последният календарен ден на месеца.

Пример (отнася се само за удържания данък по чл. 42)
Изплатено възнаграждение по трудов договор за месец януари
– на 20 февруари 2013: в т. 9 месец – 01, т. 8, код за вид плащане – 5, т. 18 – дата – 20.02.2013
– на 20 февруари 2014: в т. 9 месец – 02, т. 8, код за вид плащане – 8, т. 18 – дата – 28.02.2014
Няма промяна за дължимите осигурителни вноски (в примера – месец 01, код 5, дата – 20.02.2014 г.)

Съгласно променения параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби към наредбата, работодателите и осигурителите подават декларация 6 в срока за подаване на декларация 1, когато декларацията е за дължимите осигурителни вноски и се отнася за месеци преди януари 2014 г.
За удържания до 31 декември 2013 г. данък по чл. 42 ЗДДФЛ, както и за авансовия данък, дължим до тази дата, на основание чл. 42л, ал. 6 от ЗДДФЛ се прилагат сроковете и редът за подаване на декларация отпреди 2014 г.

Пример (отнася се за дължимите осигурителни вноски и данъка по чл. 42)
Начислено и изплатено възнаграждение по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО (трудов договор, договор за управление и др.) за декември 2013 г.
– на 27 декември 2013: Декларация 6 се подава до 24 януари 2014 г., съответно попълва се код 5 (по стария начин)
– на 20 януари 2014: Декларация 6 се подава в срока за подаване на Декларация 1 се подава до 25 януари 2014 г. (за дължимите осигурителни вноски – съгл. пар. 18) и до 25 февруари 2014 г. – в срок от 1 до 25 февруари 2014 г., като се попълва по новия начин (месец 01, код 8, дата на подава 31.01.2014)

Пример (допълнителни доходи)
Допълнителни доходи от трудова дейност за ноември и декември 2013 г. (бонуси) са начислени на 20 март 2014 г. и са изплатени на 21 март 2014 г.
Декларация 6 за удържания данък по чл. 42 се подава в срок от 1 до 25 април 2014 г., като се попълва месец 03, код 8 и дата 31.03.2014 г.

За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход. Изключение се допуска, ако човек получава заплата (и други доходи по ал. 1 на чл. 4), равна или по-висока от тавана на осигурителния доход и получава и доходи по извънтрудови правоотношения.

Примерите са въз основа на указанията на НАП.

[textblock style=“4″]Обобщение*
Кога и от кого се подава Декларация 1
1. От работодатели, осигурители и техните клонове и:
– до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
–  до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица:
– до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
3. от осигурителите за лицата, работещи без трудови правоотношения
– до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

Кога и от кого се подава Декларация 6
1 от работодателите, осигурителите и техните клонове (за осигурителни вноски вкл. за фонд ГВРС)
– едновременно с подаване на декларация образец № 1;
2. от работодателите (за данъка):
– за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ (месечен данък) – в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания;
– за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ (годишен данък) – в срок до 25 февруари на следващата година.
3. от самоосигуряващите се лица
– еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО за доходи от минали години, например, установени с ревизия;
4. съпрузите на заети със свободни професии или земеделци – еднократно до 30 април за предходната календарна година;

* Пропуснати са някои специфични случаи за прегледност. Вижте по-подробно чл. 3 на Наредбата[/textblock]

[textblock style=“4″]
Декларация за облагане на доходите с баркод вече е качена на страницата на Националната агенция за приходите. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.
От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Затова от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларация за доходите с баркод.
Подаването на декларацията става с изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.[/textblock]