Край на разминаванията между Декларация 1 и Декларация 6

Документи

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации – образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно.

Това се отнася за данните, които ще подават задължените лица за месеците след декември 2013 г., тоест за декларациите образец 1 и 6, които ще се подават например за месец януари 2014 г. (със срок за подаване до 25 февруари 2014 г). Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Декларациите за декември, които се подават до 25 януари 2014 г. са по стария ред.

НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1.

Промените в наредбата, според НАП, премахват възможността за подаване на данни за осигурени лица, когато осигурителят не е декларирал в пълен размер задълженията си за осигурителни вноски. По този начин ще намалеят и опитите за манипулиране на данните, подавани с декларация образец № 1, водещи до злоупотреби  с фондовете на Държавното обществено осигуряване и средствата на НЗОК.

Друга новост предвижда когато едно лице е осигурено по чл.4 ал.1 от КСО върху тавана на осигурителния доход за пълен ден и едновременно получава доходи за работа без трудово правоотношение, за допълнителния доход да не се подава Декларация 1.

Очакванията бяха двете декларации да се обединят, но това се е оказало невъзможно заради разминавания на периодите, за които се декларират осигуровките и заради случаите на лица, осигурени на повече от едно основание.

Промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. са били предварително съгласувани и с разработчиците на програмни продукти за работни заплати и управление на персонала, така че работодателите и осигурителите да не бъдат затруднени в края на годината от преработването на софтуера, съобщават от НАП.

Прочетете още за осигуровките през 2014 година