Коледна изненада за ведомствените бензиностанции

Автомобил

На 24 декември в извънреден брой на „Държавен вестник“ са публикувани промените в Закона за държавния бюджет, гласувани на среднощно заседание на парламента дни по-рано. Читателят помни, че основната драма бе промяната, отнасяща се до прехвърлянето на средства от пенсионните партиди в УПФ към НОИ. Но покрай това се е промушила неочаквана промяна, засягаща ведомствените бензиностанции, чиито брой е около 10 000.

Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, вече е длъжно да има интегрирана информационна система и дистанционна връзка с НАП, гласи новият текст на чл. 118, ал. 8 от Закона за ДДС.

Когато органите по приходите констатират, че краен разпространител извършва продажби на течни горива от търговски обект и не разполага със стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари, незабавно уведомяват съответните компетентни органи за предприемане на действия по констатираните нарушения, гласи друг нов текст.

Очевидно мерките се вземат заради множеството злоупотреби чрез ведомствени бензиностанции. Те са внесени преди второто четене на бюджета от Менда Стоянова и не бяха анонсирани предварително. Така на практика предприятията разполагаха само с два работни дни, за да се запознаят с текста и да осъществят връзка с НАП. Още в първите дни на Новата година органите по приходите са започнали проверки по ведомствените бензиностанции и някои вече са затворени.

Промяната не е съвсем неочаквана, но начинът, по който се въвежда – без предупреждение, е неприятелски спрямо бизнеса. В края на октомври проверка на приходните агенции и Агенцията по метрологичен и технически надзор откри големи отклонения в качеството на горивата по бензиностанциите. Тогава бе разкрита и шокираща схема, при която от системата на агенцията са били изтрити 549 бензиностанции, които 10 години не са били проверявани. Те са20% от общия брой бензиностанции, регистрирани в НАП. Други бензиностанции се проверяват три пъти годишно. Това са били предимно ведомствени бензиностанции, които са работили без регулации защото служители на агенцията са проникнали в системата и са ги изтрили от регистрите.

Инсталирането на системите със сондата, фискалният апарат, предавателното устройство, стандартизираните бензиноколонки струва 18-20 000 лева и това е твърде висока цена за земеделските бензиностанции, които са преобладаващия брой от ведомствените бензиностанциии.

По-късно Министерството на финансите публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. От съобщението става ясно, че целта на чл. 118 е „предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба на течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива“.

В изпълнение на изискванията на ЗДДС проектът регламентираначина, по който следва да се извършва регистрирането и отчитането при зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива. Определен е и срокът – до 31 януари 2015 г. – в който органите по приходите на НАП извършват първоначални проверки на данъчно задължените лица, които зареждат течни горива за собствени нужди по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. В случаите на констатирано несъответствие с изискванията на чл. 3, ал. 11 и 12, на данъчно задълженото лице се дава едномесечен срок за привеждане на дейността му по зареждане на течни горива за собствени нужди в съответствие с изискванията на наредбата.

Допълнена със съобщението на МФ