Как се наливаха лесните пари

Долари

Неконвенционални инструменти на паричната политика (избрани примери по дата)

Насоки (Forward Guidance)

САЩ 16.12. 2008 Комитетът по паричната политика (FOMC) „предвижда …изключително ниски нива на федералната фондова лихва за известно време”

САЩ 18.3.2009 FOMC „предвижда…изключително ниски нива на федералната фондова лихва за продължителен период.“*

САЩ 13.9.2012 FOMC „ще продължи да поддържа лихвените проценти изключително ниски най-малко до средата на 2015 г.”

САЩ 12.12.2012 FOMC “ реши да поддържа целевия диапазон на федералната фондова лихва от 0 до 0.25% и в момента предвижда, че този изключително нисък диапазон за федералната фондова лихва ще бъде уместна най-малко докато нивата на безработица останат над 6.5%, инфлацията за следващите 1-2 г. се очаква да бъде не повече от половин процент над дългосрочната цел от 2% и дългосрочните инфлационни очаквания продължават да бъдат добре закотвени.”

Япония 10.5.2010 Банката „ще поддържа почти нулева лихва докато прецени,на база на разбирането си за средносрочна и дългосрочна ценова стабилност. “
Япония 22.01.2013 Банката обявява цел на инфлацията от 2%, в допълнение към неограниченото закупуване на активи.
Япония 04.04.2013 Банката обявява намерението си да изпълни целта за 2% инфлация за период от повече от 2 години.

Покупки на облигации

САЩ 18.3.2009 (LSAP1) FOMC обяви, че ще купува по-дългосрочни ДЦК (300 млрд. Долара) през следващите 6 месеца. Той заяви намерение да направи това по-рано, през януари 2009 т. На 12 август 2009 г.  FOMC реши постепенно да забави темпото.

САЩ 3.11.2010 (LSAP2) FOMC „възнамерява да купи допълнително 600 млрд. долара по-дългосрочни ДЦК до края на второто тримесечие на 2011 г. с темп от 75 млрд. долара месечно.  FOMC изразява намерение за покупка на ДЦК и по-рано (през август и септември).

САЩ 21.9.2011 (MEP) FOMC „смята да купи до края на юни 2012 г. ДЦК за 400 млрд. долара с оставащ срок до падежа от 6 до 30 години и да продаде същото количество ДЦК с оставащ матуритет до 3 години включително”. На 20 юни 2012 г. FOMC “реши да продължи до края на годината своята програма за увеличаване на средния матуритет”

САЩ 12.09.12 (LSAP3) FOMC обяви, че в допълнение към съществуващата програма за покупка на ипотечни облигации, ще купува и дългосрочни ДЦК, първоначално в размер на 45 млрд. долара месечно. Това прави общо 85 млрд. Месечно. През май и юни 2012 г. Фед обяви, че може да започне да ограничава тази програма.

Великобритания. 3/5/2009 (APP1) Комитетът по парична политика обяви, че ще купи активи за 75 млрд. паунда за три месеца. По-голямата част от покупките ще се състои от обикновени облигации, ограничени до облигации с остатъчен срок от 5 до 25 години.  Това улеснение бе увеличени до 125 млрд. паунда на на 7 май 2009 г., до 175 млрд. паунда на 6 август 2009 г. (и за облигации с матуритет над 3 години) и до 200 млрд. паунда на 5 ноември 2009 г.

Великобритания 10/6/2011 (APP2) Комитетът за парична политика обяви, че ще разшири покупката на активи със 75 млрд. паунда. Допълнително увеличение с 50 млрд. паунда бе обявено на 9 февруари 2012 т., а ново увеличение с 50 млрд. паунда – на 5 юли 2012 г.

Япония 10/5/2010 (CME) Обявено е намерение за покупки на японски държавни облигации, търговски книжа, корпоративни облигации, ETF и японски АДСИЦ. Общите покупки, планирани до края на 2013 г. бяха на стойност 76 трилиона йени. Програмата е разширявана няколко пъти.

Япония 4.4.2013 (QQME) Обявена покупка на книжа с цел да се увеличи паричната база с  60 до 70 трилиона йени годишно, увеличаване на средния матуритет на държавните облигации, притежавани от централната банка от 5 до 7 години и достигане на инфлация от 2% за около 2 години.

 Насочено наливане на ликвидност и покупка на частни активи

САЩ 25.11.2008 (LSAP1) Фед обяви, че ще купува до 100 млрд. долара дълг на агенциите и до 500 млрд. долара ипотечни облигации. Фед обяви създаването на TALF. FOMC разшири програмата на 18 март 2009 т., обявявайки, че ще купи 750 млрд. долара ипотечни облигации и 100 млрд. долара агентски дълг през следващите 6 месеца. На 23 септември 2009 г.

FOMC реши да „постепенно да намали степента да покупките на ипотечни облигации. През ноември 2009 г. обяви, че ще купи около 175 млрд. долара дълг на агенции.

САЩ 13.9.2012 (LSAP3) FOMC обяви покупките на ипотечни облигации за 40 млрд. долара месечно.

Великобритания 7/12/2012 (FLS) Банките и строителните компании, които увеличават кредитирането за британските домакинства и предприятия, ще могат да заемат повече според програмата FLS, както и при по-ниски лихви.

Япония 21.5.2010 Обявяване на мерки за предоставяне на финансиране с цел подкрепа на икономическия растеж (програма за подкрепа на кредитирането)

 

В скоби са дадени имената на програмите. LSAP e и известна и с абревиатурата QE (количествени облекчения)