Най-големите данъчни отстъпки – за туризма

Хотел

Данъчните преференции са стрували на бюджета през 2001 г. над 551 млн. лева или 2.7% от данъчните приходи, изчисли МФ. Като процент от БВП те са били 0.73 на сто. За 2010 г. те са били 464 млн. лева. Става дума за т. нар. данъчни разходи, чиято първа оценка бе публикувана от МФ.

Тук се включват различни преференции, а съгласно определението „Данъчен разход е индиректен разход, направен чрез данъчната система по силата на законова разпоредба, приложението на която от определена категория данъчно задължени лица води до намаляване или отсрочване на бюджетни приходи в сравнение с прилагането на данъчния стандарт за съответния вид данък за постигане на определена икономическа или социална цел.“ Данъчните преференции включват ниски данъчни ставки за данък върху печалбата и данък върху дивидентите, намалени данъчни ставки, данъчни ваканции, инвестиционни данъчни кредити, ускорена данъчна амортизация, пренасяне на данъчни загуби и други.
Такива примери са намалената ставка за туризма по ДДС, Нулева акцизна ставка за природен газ използван като моторно гориво и гориво за отопление.

Загубите от данъчни приходи, възникващи в резултат на предоставени данъчни преференции, се възприемат като данъчни разходи. Те се определят чрез отклоненията от данъчния стандарт, по т. нар. метод на преотстъпените приходи.

Оценената загуба на приходи в резултат на данъчните разходи у нас представлява по-малко от 1% от БВП (0.66% от БВП за 2010 г. и 0.73% от БВП за 2011 г.) и е сравнително ниска.
За сравнение, този показател варира от 0.74% от БВП за Германия, 2% – Холандия, 4.9% – Полша до 12.79% за Великобритания.
В държави, включително и България, с широка данъчна основа и ниски данъчни ставки за данъците върху печалбите и доходите, данъчните разходи са малко на брой – до 50. Съответно, в страни с тясна данъчна основа или с високи данъчни ставки броят на данъчните разходи е няколко пъти по-висок и достига до 380.

Най-голям относителен дял от данъчните разходи през 2010 г. (34 на брой) заемат данъчните разходи по корпоративни данъци (50%) и данъчните разходи по акцизите. Като сума обаче на второ място са преференциите по данъка върху доходите.

През 2011 г. броят на данъчните разходи е без промяна, но сумата расте, основно заради оценката за по-големи пропуснати приходи за бюджета при ДДС и данъка върху печалбата.

Преференцията за туризма по ДДС струва 105 млн. лева на хазната, а нулевата ставка за природния газ, използван за гориво и отопление – 38 млн. лева през 2011 г.

Пренасянето на данъчни загуби по ЗКПО, което не е типична преференция, е с най-висока оценена сума – 165 млн. лева, значителни са и сумите преференцията за земеделски производители (37 млн. лева) и на преференцията за инвестиции в общини с висока безработица (18 млн. лева.). Интересно е, че за освобождаването от облагане на сделките с акции, извършени на фондова борса, пропуснатият приход през 2010 г. е 1.4 млн. лв., а през следващата година вече надхвърля 12 млн. лева.
От освобождаването на доходите от лихви на граждани хазната е загубила над 90 млн. лева, според оценката за 2011 г. Преференцията за млади семейства е остойностена на 1.9 млн. лева, доста по-малко от други теми, които не се радват на голямо внимание в медиите.

Значителна част от данъчните разходи не са оценени, тъй като в декларациите няма информация за това (даден е пример с мерките “Ускорена данъчна амортизация до 50% за машини и съоръжения” и “Ускорена данъчна амортизация (100% годишно) за актив, формиран в резултат на развойна дейност”).

По-голямата част от преференциите – 396 млн. лева, са с икономическа цел, а със социална цел са отстъпени 155 млн. лева.