Бизнесмен

На 31 май изтече срокът за заявяване на действителни собственици на учредените в България юридически лица и други правни образувания според изискванията на ЗМИП. Всяко дружество, освен тези, чиито съдружници – физически лица са вписани по партидите, трябва да заяви крайния си собственик. Това трябваше да направят и лица, които са собственост на чуждестранни дружества, включително офшорки, както и дружества, чиито вписани съдружници не са лицата, които де факто упражняват контрол.

Законът дава възможност, ако действителният собственик не може да се установи, представляващите дружествата да се обявят сами за такива. Така са постъпили и редица големи компании с чуждестранно участие (например, Ей И Ес Марица Изток 1, Лукойл Нефтохим Бургас, БТВ – виж примера по-нататък в текста). Всички те са обявили за действителен собственик (ДС) българските директори. В други случаи като ДС е обявен представляващият крайния собственик, а не българският директор. Посочвани са и номинални директори. Сравнително по-рядко като ДС е обявено чуждестранно физическо лице, пазител на доверителна собственост. Много компании (в това число големи АД), които трябва да декларират действителен собственик, са пропуснали срока.

Следва справка за някои дружества, чийто краен собственик е предизвиквал интерес през годините (линковете помагат да се припомни историята). Информацията е от практическа полза за представляващите юридическите лица, които все още не са подали декларация (глобите се начисляват за всеки месец закъснение) или за които задължението за деклариране тепърва възниква, както и за лицата по чл. 4, които са задължени да идентифицират действителните собственици на клиентите си:

Банки и финанси

Общинска банка – Томас Мартин Ян. В декларацията по чл. 63 е посочено, че автскийският гражданин притежава над 25%. Над 67% от Общинска банка бяха придобити чрез сделка със Столична община от Новито Опортюнитис, Лихтенщайн, чрез финансиране от „Инса Ойл“. От документите се вижда, че „Новито“ е увеличил дела си до 95%, което предполага да е изкупен не само делът на Христо Ковачки. Още тогава г-н Ян бе посочен като краен собственик, като се смяташе, че 100% от „Новито се притежават от CAIAC Fund Management AG. В декларацията обаче са посочени две ЮЛ, които непряко упражняват контрол – CAIAC Fund Management AG и „Греко Стема Фондация“, също от Лихтенщайн. От документите става ясно, че фондацията, чийто действителен собственик е Ян, притежава 65% от КАИАК. Не е обявено лице за контакт. (Като цяло известен факт)

Интернешънъл Асет Банк – Валентин Йорданов Димитров (почетен председател на федерацията по борба) е действителен собственик на „Динатрейд Интернешънъл“ ООД, като лице, което упражнява краен ефективен контрол върху собственика на това дружество – „ИНТЕРИНВЕСТМЪНТС КОРПОРЕЙШЪН“, САЩ, Уайоминг. „Динатрейд Интернешънъл“ ООД е акционер в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, притежаващ 33 % от капитала на банката. (като цяло известен факт)

Инвестбанк – Петя Баракова-Славова – акционер, притежаващ пряко и непряко 67,82 % от акциите с право на глас; Адил Саид Ахмед Ал Шанфари, гражданин на Оман, пребиваващ в България – 31, 65 % от акциите с право на глас ( известен факт)

Ти Би Ай Банк ЕАД – Едгар Дупатс, Латвия – 29,5 % от капитала на Тирона Лимитед (Tirona Limited), притежава всички права на съдружник (право да гласува, право на дивидент и т.н.);
Вера Бойко, Русия, Москва, притежава косвено 49% от капитала на Тирона Лимитед чрез Лукас Андреу (Loucas Andreou) посредством договор за доверително държане (Trust Deed), сключен между Вера Бойко (доверител/действителен собственик) и Лукас Андреу (довереник), с права да получава дивиденти, да дава инструкции на довереника за гласуване на общи събрания на съдружниците. Едноличен собственик на Ти Би Ай Банк е ТИ БИ АЙ ЕФ Файненшъл Сървисиз Б.В., Холандия. (Тирона е вписана на трето място като дружество, упражняващо непряк контрол. Това насочва към още един проблем с декларациите – третото място може да означава трето ниво или трети собственик.)

ПОК Топлина – Христо Ковачки – 100 % от капитала на ЕЛ ЕМ ИМПЕКС ЕООД, което притежава 46.86 % (известен факт)

ПОК Съгласие – Декларацията посочва, че няма ДС, притежаващ над 25%, което не е достатъчно.

ЦКБ Сила – „Химимпорт“. Дружеството не обявява ДС – физическо лице на база на това, че „Химимпорт“ е публично дружество

ПОД Бъдеще – Тодор Табаков – непряк собственик, притежава 90.20% от Медианет индъстрис СА, Люксембург

ЗК Бул Инс – Крум Крумов и Стоян Проданов – като висши ръководни служители. Протоколът от предишното ОСА показва множество акционери с дял под 10%.
Предишно вписване на ДС (2014): Нурия Боронат Гома, Хауме Калво Боронат, Емил Манолов Хърсев, Даниела Иванова Лазарова (чрез „Асегурансес Хенералс“ АД, Андора), Пол Хили (чрез Хили Инвестмънтс Груп Лимитид, Кипър). (Този случай демонстрира разликата между ЗМИП и рядко прилагания закон за офшорките.)

ЗК Лев Инс – Ива Петкова Павлова – пряко и непряко акционерно участие в Лев Корпорация АД и като едноличен собственик на капитала на АС БГ ЕООД и Пела ЕООД; Маир Хаим Овадия – притежава непряко над 25% от капитала чрез акционера Рахити Меир Класик Лтд, Държава Израел. (известен факт)

ВТБ Капитал АД – Андрей Костин в качеството му на представляващ руската ВТБ (непряк акционер). Пряк акционер в българското дружество е ИСУ Венчърс Лимитид, Кипър.

ИТ и телекомуникации

БТК – Спас Русев на основание непряко притежание на 46% от акциите и правата на глас във „Вива Телеком (Люксембург) С.А.“, което е непряк собственик на 100% от акциите на „Български телекомуникационна компания“ ЕАД (известен факт)
От документите по партидата на „Вива Телеком България“ ООД, става ясно, че освен „Вива Телеком (Люксембург) С.А.“, което е непряк собственик на 100% от дяловете на това дружество, има множество други съсобственици (Вива Едж и т.н.), регистрирани в Кипър. Прикачената обяснителна записка показва структурата на собствеността. Формата на заявлението не е много удобна поради невъзможността да се впише повече от едно лице и разгърната структура на собствеността.
Обяснителна записка за Вива Телеком

Инкомс Телеком Холдинг (виж още) – Емил Хърсев (78.66%), Даниела Лазарова (19.66%) – пряко и непряко чрез трети юридически лица. В декларацията по чл. 63 за Хърсев е посочено, че упражнява контрол като висш ръководен служител (на Хърсев Ко Интернейшънъл Лтд, Лондон).

Компании, свързани с ПИБ

Юлен АД – Марк Жирардели (косвено притежава 87.8 % от акциите на дружеството) чрез „Т.А.К. сървисис лимитид“, Вирджински острови

Би Ейч еър ООД – Величка Стефанова. Тя е обявена за собственик на 100% от „Ланаврита Лимитид“, Кипър (представлявано от Параскеви Мола), което е непряк собственик (чрез Глобал Инвест Мениджмънт ЕООД, предишно наименование Арт Строй Турс). Дружеството има още трима по-малки съдружника – Балкан Холидейс Сървисиз, Санта Марта, представлявано при учредяването от Г. Георгиу, ВНС Анщалт, Лихтенщайн.

Балкан Холидейз Сървисиз ЕООД – Иван Тодоров. В декларацията, подписана от Радка Минева – управител, не е посочено основанието за обявяване на ДС. „Балкан Холидейз“ е собственост на Мантовако Лимитид, дружеството със събственици Г. Георгиу и Дън Номинииз (до 2017 г.), а според последния сертификат от декември 2018 г. – Кристина Котсапа, Кипър. Иван Тодоров е посочен и като ДС на дъщерното Балкан Холидейс Партнърс, в което той има малко пряко участие. Тодоров е член на СД на „Българска корпорация Семена“ – дружество с мажоритарен акционер BHC Анщалт, Лихтенщайн, представлявано от Маркус Козлоф (в други документи Колзоф) и миноритарен акционер Балкан холидейз Лимитид, Кипър, представлявано от Радка Минева. ДС на „БК Семена“ е Давид Котхоф (основанието не е посочено в декларацията, която не е вписана)

Елтрейд Къмпани ЕООД – Ваня Христова Иванова, като лице, което пряко или косвено притежава над 25% (пар. 2, ал.1 т. 1 от ДР на ЗМИП. Не е посочено ЮЛ, което упражнява косвено контрол.  Елтрейд е 100% собственост на Бессиън Мениджмънт Лтд, Вирджински острови. Това е дружеството, което през 2011 г. купи „Кремиковци“ за 316 млн. лева.  Впоследствие активите бяха прехвърлени на ПИБ.

„Валпет Консулт“ ЕООД  – Не е обявен ДС. Едноличен собственик е Спиката  Консултинг Лимитид, Вирджински острови (бр.)

Надин Металс – Не е обявен ДС. Като едноличен собственик е вписано Толедо Асоушеитс Лимитид, Вирджински острови (бр.)

Хармони 2012 ЕООД – Иван Елкин като едноличен собственик на капитала на Спелтър ЕАД, което от своя страна е едноличен собственик на капитала на Хармони 2012 ЕООД, индиректно притежава 100% от капитала на Хармони 2012 ЕООД. Освен това Елкин упражнява контрол върху Хармони 2012 ЕООД по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, а също така упражнява решаващо влияние, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП. Постановен отказ по това заявление. Елкин е член на Съвета на директорите на Касис , което е еднолична собственост на Д.С.П.-1, Бургас. Двете дружества не са обявили ДС, като сред първите акционери на Д.С.П. фигурират офшорка от Сейшелите и Атавис АД с директор Пламен Стоянов.

Фирми, свързвани с Делян Пеевски

Булгартабак Холдинг АД – холдингът не подава заявление на база изключенията за публичните дружества. По същата причина не са обявени действителни собственици в „Благоевград БТ“ и „София БТ“.
Съгласно информация, разкрита пред БФБ, към 20 май дяловите участия са както следва: WARDIA LTD – Дубай, Обединени Арабски Емирства – 15,23%, Удфорд Естаблишмент (Woodford Establishment)- 24,00 % , Гифтид Мастър ЛТД (Gifted Master LTD) – Дубай, Обединени Арабски Емирства – 24,00 %. Дружеството Ти Ай Холдинг ФЗЕ (TI Holding FZE) – Дубай е продало акциите си.

В „Юлиус Майнл“, където „Благоевград БТ“ е съдружник с Юлиус Майнл Индустрихолдинг“ ГмбХ, Австрия за действителен собственик е обявена управителката Радостина Илиева-Методиева. Това се прави, когато е невъзможно да се установи действителен собственик, като законът не изисква от представляващите да посочват пред Агенцията по вписвания как е установена невъзможността. Но по партидата на „Лафка маркет“ е вписан краен действителен собственик (виж надолу).

Астерия БГ ЕООД, Пловдив (преди „Дрослиан България” ЕООД )  – Асрар Агмед (Asrar Ahmed), Пакистан – физическо лице, което косвено притежава 100 % от капитала на „Астерия БГ“ ЕООД. Асрар Агмед е едноличен собственик на капитала на Астерия Лимитид (Asteria Limited), дружество, учредено в Свободна Зона Аджман, Дубай, ОАЕ, което е едноличен собственик на капитала на „Астерия БГ“ ЕООД, дружество, което в миналото бе свързано с „Юрий Гагарин“

Принт Трейдинг –  Емил Димитров Деведжиев като физическо лице, което косвено притежава акционерно участие над 25 на сто от капитала на „Принт Трейдинг“ ЕАД. Същият е едноличен собственик на капитала на Кингфишер Лимитид (Kingfisher Limited), дружество учредено в Аджман Свободна Зона, Дубай, ОАЕ, което дружество е едноличен собственик на капитала на „БЛ – Ритейл Риъл Естейт“ ЕООД, което е едноличен собственик на капитала на „Ди Ар Си Инвест“ ЕООД (преди „Дореко Комерс„), а последното е едноличен собственик на капитала на „Принт Трейдинг“ ЕАД

Витоша Ризорт  (хотел Берлин) – физическо лице, което косвено притежава дялово участие над 25 на сто от капитала на „Витоша Ризорт“ ЕООД. Същият е едноличен собственик на капитала на Кингфишер Лимитид (Kingfisher Limited), дружество учредено в Аджман Свободна Зона, Дубай, ОАЕ, което дружество е едноличен собственик на капитала на „БЛ – Ритейл Риъл Естейт“ ЕООД, което е едноличен собственик на капитала на „Ди Ар Си Инвест“ ЕООД, а последното е едноличен собственик на капитала на „Витоша Ризорт

Дореко Принт Инвестмънт – Емил Деведжиев, но този път в ролята на лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител. § 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП. Едноличен собственик на това дружество е „Дореко Лимитид“, Вирджински острови (бр). Не е приложена самата декларация по чл. 63

Техномаркет България АД – „физическото лице“ Булгартабак Холдинг. По-конкретно Булгартабак холдинг притежава участие над 25 на сто от капитала на „Благоевград – БТ“, а последното притежава акционерно участие над 25 на сто от капитала на „Техномаркет България“ . „Булгартабак Холдинг“ е публично дружество и акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което за същото е налице изключението по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Лафка Маркет (Табак Маркет) – Волфганг Рекендорфер и Булгартабак Холдинг, което притежава 97,36% от акциите в капитала на „Благоевград-БТ“ АД, а последното притежава 50% от акциите в капитала на „Лафка Маркет“ АД. „Булгартабак холдинг“ АД е публично дружество и акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което за същото е налице изключението по § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП

Строителство

Джи Пи Груп – Георги В. Василев (48.5%), Владимир Житенски (48.5%), Стефан Тотев с 3%. Последният е обявен като лице за контакт, макар да не е задължително в случая (като цяло известен факт)

ПСТ Груп – Камен Кичев като лице, което осъществява контрол над собственика  „Колвик Сървисиз“, Кипър, упражнявайки „права на трети лица“ (на практика няма новина)

Пътстрой – Ловеч – Добри Лаков. Вписан като ДС на основание упражняване на права на трети лица по силата на договор и друг вид сделка, чрез която упражнява краен ефективен контрол в Червинара Ентърпрайсиз Лимитид, което е едноличен собственик на капитала на „Пътстрой-Ловеч ЕООД.

Хидрострой АД и ВДХ АД – Велико Желев (известен факт)

Хидроенергийна компания АД, Благоевград – Иван Чапов (известен факт)

Техноимпортекспорт – Иво Гислер, според декларацията като лице, притежаващо достатъчен процент. Той е представляващ на непряк акционер – Гелабо АГ, Швейцария

Други

„Юрий Гагарин БТ“ – Не обявява ДС на основание на това, че е публично дружество. На 20 май в БФБ е получено уведомление за прехвърлени акции от „Баранко“, което е притежавало 49%, на дружеството от Дубай Finder Limitid, с адрес Tameem House Building, 25 floor. В резултат и двете дружества притежават под 25%.

Баранко ООД – Уладжимир Михайловски като лице, което косвено притежава 100 % от капитала на „Баранко“ ЕООД. Уладжимир Михайловски (Uladzimir Mikhailouski) от Беларус е едноличен собственик на капитала на Матмуун ЛТД (Mathmoon LTD)  дружество с адрес Тамийн Хаус Билдинг, ет. 25 в Свободна Зона Аджман, Дубай, ОАЕ, което е едноличен собственик на капитала на Семирамис Интернешънъл Еф Зет И (Semiramis International FZE), дружество учредено в Зона за свободна търговия Ум ал-Куейн, ОАЕ, което наскоро е вписано като едноличен собственик на капитала на „Баранко“ ЕООД, изкупувайки акциите на „Куарта“.

Инерком Трейд АД (дружеството, учредено през 2017 г., не е управлявано от Гинка Върбакова) – Давид Коблианидзе и Паата Гомгойнешвили. В декларацията по чл. 63 за двамата е посочено, че са лица, които пряко или косвено притежават над 25% от акциите (пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП). В учредителния протокол на дружеството, регистрирано през 2017 г. като акционери са посочени двама адвокати от известна кантора. Двамата имат български адрес (Петко Каравелов № 34 и „Ангиста” 2).

Геотехмин, Геотрейдинг, Елаците (чрез СЕЛЛ АД) – Цоло Вутов, чрез Ти.Ай.Ви. Инвестмънт АГ , Швейцария

Овергаз Мрежи – Сашо Дончев чрез Ди Ди Ай Холдингс Лимитид и Овергаз Инк. Докато крайният собственик е известен, декларацията внася яснота по структурата на собствеността. Ди Ди Ай притежава 61.39% от Овергаз Мрежи, а Овъргаз Инк. – 38.47%. В Овергаз Инк „Газпром Експорт“ все още държи 49.51%, а Овергаз холдинг – 50%. Дончев държи 51% от Ди Ди Ай и 98,42% от „Овергаз холдинг“.

Брикел АД – Дейвид Фордъм, притежава 100% от капитала на дружеството чрез Бакар Лимитед, Великобритания

Консорциум Енергия МК АД (собственик на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД) – Ерлин Мей Родригес, Великобритания като лице, притежаващо 100% от капитала на „Стокет Лимитъд“, притежаващо 64% от акциите на дружеството

Мина Чукурово АД – Ерлин Мей Родригес от Белиз чрез Стокет Лимитид, Великобритания.
Съдлъжник по вземане на това дружество по заем към ПИБ, погасен 2016 г., е Корником ЕООД, дружеството, което купи Мини Открит въгледобив Перник, а Ковачки е негов консултант. То е еднолична собственост на Димитър И. Стефанов. Интересното около това дружество е, че на 30 април е подало иск в Международния съд във Вашингтон срещу Сърбия, където това дружество е собственик на мина.

Атоменергоремонт, Козлодуй – Борис Методиев като едноличен собственик на Бултрейд Корпорейшън ЕООД, което притежава 55.28% от АЕР. Методиев участва във фирми, свързвани с Христо Ковачки

Риск Инженеринг АД – Нели Беширова като лице, притежаващо достатъчен процент от акциите (85.5%), лице, упражняващо контрол и лице, упражняващо решаващо влияние. Тя участва и в други свързани дружества. Интересно е, че като ДС е посочила британско гражданство, макар да има и българско.

ВП Брандс Интернешънъл АД (Винпром Пещера) – Атанас Петров и Антон Щерев – пряко и косвено притежание на повече от 25%, включително чрез акции на приносител (известен факт)

Туризъм

Тера Тур Сервиз ЕООД – Валентин Златев като лице, което непряко притежава 100% от капитала на Агриуей Холдингс Лимитед, (Agriway Holdings Limited), Кипър. Последното на свой ред дружество притежава 99,99 % от капитала на „Агрохолд“ АД, едноличен собственик на „Тера Тур“.

Пампорово АД – Цветелина Бориславова Карагьозова чрез СИЕСАЙЕФ ( ЮЛ, което пряко упражнява контрол) (известен факт)

Балкантурист АД – Енгелберт Йозеф Шрайбер младши, Лихтенщайн, пазител по отношение на доверителна собственост и Франк Оливер Зиндел, пазител по отношение на доверителна собственост. ЮЛ, което упражнява пряк контрол – Балкантурист Елит. ЮЛ, което упражнява непряк контрол – Пи Еф Ейч Си Лимитид АД  (PFHC LIMITED), Лихтенщайн, представлявано от Шрайбер и Зиндел. Сходна е декларацията за Рила Боровец и Гранд Хотел Варна. (Във връзка с въпроси, възникващи по повод доверителна собственост, интерес представляват документите, представени от депозитарната институция, въз основа на които изпълнителният директор на „Балкантурист Елит“ е извършил обявяването.)

Златни пясъци АД – Славчо Христов – като лице, упражняващо контрол върху „Златни“ АД, което притежава повече от 50% от дружеството (известен факт)

Ривиера АД – Весела Кюлева-Станкова. Тя притежава пряко 973 412 броя поименни акции от клас Б, които представляват 97.39 % от капитала на „Аекс“ АД, което дружество притежава 9 361 874 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Ривиера“ АД. Госпожа Кюлева-Станкова притежава пряко 100% от капитала на „ВК Мениджмънт“ ЕООД, което дружество притежава 24 729 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Ривиера“ АД. Госпожа Кюлева-Станкова притежава пряко 3 241 броя обикновени, поименни акции от капитала на „Ривиера“ АД (като цяло известен факт)

Слънчев ден АД – Не е посочен ДС. (В началото на 2019 е вписана продажба на дяловете от Съни Тур, притежавани от Георги Гергов на Амадеус Ей Си Джи, представлявано от Ангел Палийски, Сашо Шилегов и Георги Карадимов)

ВС Русалка АД  – Не е посочен ДС. Съгласно протокола от последното ОСА от 2017 г., можоритарен акционер е Дрън Асет Мениджмънт, Панама, представлявано тогава от Евгения Банева.

Дюни АД – Елза Василева Радкова (изпълнителен директор) в качеството и на директор на Бест Травъл Лтд;
Диляна Людмилова Стойкова в качеството й на директор на Класик Травъл Сървисиз Лтд

Турист инвестмънт и Вива Клуб ЕООД – Христо Асенов (51%), Виолета Асенова (40%), Даниел Христов (9%) (като цяло известен факт)

Булимпекс АД (собственик на Хелена Резорт и наемател на яхтено пристанище) – Стойно Пенев, собственик на 111 340 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Булимпекс АД, съставляващи 39.76 %, с титуляр Химимпорт Инвестмънт енд Фъртилайзър Инк. (Chimimport Investment and Fertilizer Inc.), Британски Вирджински Острови. В удостоверението за актуално състояние той е посочен като директор на офшорното дружество, което се притежава от друго офшорно дружество (Financial Trustees Limitid). В миналото собственици бяха лица, свързани с Младен Мутафчийски и Младен Михалев, който сега държи пряко 34%, видно от последния протокол от общо събрание. Инж. Стойно Пенев е действителен собственик и на Ямболен и участва в управата на Фарма, където ДС са Елена Михалева и Георги Бориславов Георгиев.

Медии

Дир.Бг АД – Христо Чакъров, живеещ в Австрия – лице, притежаващо над 25% (чрез „Ексибу“ Гмбх, Австрия, притежаващо 99.9%); Владимир Жеглов (чрез Дир.БГ Холдинг), Моника Станишева, Веска Василева – лица, упражняващи контрол. Станишева и Василева са членове на СД, третият член на СД не е посочен. Това предполага друго основание за упражняване на контрол от Станишева и Василева от участието в борда.

БТВ Медиа Груп – Флориан Скала, Тонислав Попов и Господин Йовчев като лица на висша ръководна длъжност. Акционерната структура и информация за ДС на CME са посочени в приложения и Обяснителна записка(Въпросът за действителният собственик на дружества, чиято компания-майка е дружество, което се търгува, например, на борсите в САЩ е често поставян).

Би Ай Телевизия (BiT) – Не е обявен ДС. Обявено в несъстоятелност на 16 май и поставено прекратяване на дейност по иск на Главна инспекция на труда (неизплатени заплати към над 1/3 от персонала).

АСМЕ АД (Нет 1 ЕООД) – Петър Ризов Петров и Дарина Борисова Бонева-Желева

Телевизия Европа АД – Добрин Иванов като лице, притежаващо достатъчен процент чрез Дипи ООД. Това е фирмата, която се намеси в битката за Дунарит чрез цесии.

Елит Медиа ЕООД (Канал 3) – Не е обявен ДС. Заявено е вписване на прехвърляне на собственика от „Медийна инвестиционна организация“ АД (подлежи на обявяване) на „Ти Ви Медиа Проджект“ ЕООД, което от своя страна прехвърля собствеността от Огнян Димов на Ива Стоянова

Про Нюз България АД (168 часа ЕООД) – Не е обявен ДС

Труд Медиа – Петьо Петьов Блъсков (известен факт)

Еврофутбол ООД – Васил Божков, като лице, притежаващо пряко или непряко достатъчен процент от дяловете чрез Интралот, Гърция, представлявано от Сократис Кокалис.

Свързани с КТБ

Сиболе Сървисиз Инкорпорейтид“ – Гергана Ангелова. Ангелова е директор на това дружество, но в декларацията по чл. 63 тя е вписана не като директор, а като лице, което притежава над 25% (пар. 2, ал. 1, т.1 ), тоест като краен собственик на едноименната офшорка от Панама. Тя и Цветен Боев притежават по 50% от „Тамос“ – дружеството, което вече контролира „Техноекспортстрой“. (коригиран текст поради смесване с друго офшорно дружество)

Хедж Инвестмънт АД – Асен Димитров Бабански като лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител. Приема се, че не може да се определи действителен собственик на EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES LTD

Дунарит – Емилиян Гебрев. акционер в „ЕМКО ГРУП“ АД , което е съдружник в „ЕМКО“ ООД – мажоритарен акционер в „Дунарит“ АД

Виафот Инвестмънт България – прекратена дейност поради ликвидация от април 2019 г. Не е обявен друг действителен собственик, освен Роман Венев