Резюме

Медийна лаборатория ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация или ако  информацията е изискана от държавни органи по нормативно установения ред.

Медийна лаборатория може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции и да изготвя вътрешни статистики.

Медийна лаборатория ЕООД не предоставя информация за своите клиенти на трети лица, включително партньори, лектори и други организации или граждани, които не са част от дружеството.

Вие имате право да поискате корекция или изтриване на личните си данни, които обработваме чрез email-а, чрез който сте се регистрирали.

Правила за защита на личните данни и използване на бисквитки (кукита)

Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на Условията за ползване, неразделна част от които са и настоящите Правила за използване и опазване на информацията и използване на бисквитки или кукита (cookies) в Уебсайта ECONOMIX (наричани по-долу за краткост “Правилата”).

1.Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме?

1.1. Информация за Потребителя

МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има право да събира и използва Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Услугите в Уебсайта ECONOMIX (достъпни чрез www.economix.bg), включително информацията, предоставена от Facebook и Google+ на ECONOMIX при регистрация на Потребителя чрез Вход през Facebook и Google+.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с Условията за ползване и тези Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в Уебсайта ECONOMIX, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за прекратяването на съответната регистрация в съответствие с предвиденото в Условията за ползване.

Извън информацията по-горе, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървърите на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта ECONOMIX (включително Потребителски профили на Регистрирани потребители), които Потребителят е посетил, Уебсайтовете, които са препратили Потребителя към Уебсайта ECONOMIX, Уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта ECONOMIX, датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, използваните от Потребителя ключови думи при търсене в Уебсайта ECONOMIX, броя Потребители, прегледали даден банер в Уебсайта ECONOMIX, броя кликове върху банерите в Уебсайта ECONOMIX и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги.

Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД  заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите.  В допълнение, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и др. под.) и за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.

1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание

Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Потребителят публикува в Уебсайта, както и всяка информация, която последния предоставя при ползването на Услугите (като имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, информация за профили в социални мрежи и др.), са публично достъпни в Уебсайта ECONOMIX. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД показва на Регистрираните потребители кой е разглеждал профила им.

Когато има изрично указана възможност за това, Регистрираният потребител може да ограничи достъпа до част от тази информация до определен кръг Регистрирани потребители чрез настройките на Потребителския си профил. Регистрираният потребител може да избере видимостта (достъпът) до неговия Потребителски профил да бъде ограничена за неговите приятели или за неговите приятели и техните приятели. Всяка информация и съдържание, за които липсват изрично указани инструменти за ограничаване на достъпа, са публично достъпни и Потребителят се съгласява с разкриването им по този начин с акта на самото им публикуване в Уебсайта ECONOMIX.

За избягване на всяко съмнение, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Потребителя в Уебсайта ECONOMIX, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, или в Потребителският му профил, както извършените от него отбелязвания на събития, в които ще участва, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на Уебсайта ECONOMIX, както и за всички трети лица, на които МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Условията за ползване и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване.

МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Условията за ползване и в тези Правила, а именно за предоставяне на Услугите, за осигуряване на възможност на Потребителя за създаване, достъп до и управление на Потребителския му профил, за изпълнение на задължения на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, за обработване и събиране на дължими от Потребителя плащания, за упражняване и защита на законни права и интереси на потребителите и на ECONOMIX, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД и трети лица, за промоции, организиране на анкети, запитвания, проучвания и промоционални игри и за статистически цели.егистрират в Уебсайта ECONOMIX.

1.3. Услуги, свързани с трети лица

По своя преценка Потребителят може да сподели в Уебсайта ECONOMIX (например чрез услугата Вход през Фейсбук и Гугъл+) информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове. В случай че Потребителят не желаете приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в Уебсайта ECONOMIX, може да промени настройките си за поверителност в профилите си в тези други уебсайтове.

1.4. Кукита/“Бисквитки” (Cookies)

МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя бисквитки или кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.

При предоставяне на услугите МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:
·                     Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;
·                     Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
·                     Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
·                     Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта ECONOMIX, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
·                     Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта ECONOMIX съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя (например: запазване на избрания от Потребителя език като език по подразбиране, заключване на заглавната лента на главното меню с категориите на Уебсайта ECONOMIX и др.);
·                     Показване на изскачащ прозорец, на който да бъде харесана страницата на ECONOMIX на уебсайта www.facebook.com и https://plus.google.com/;

 • Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.В използваните от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.

  Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайта ECONOMIX и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта ECONOMIX настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД не носи отговорност.

  Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД на следния адрес на електронна поща: office@economix.bg.
  МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.

  Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта ECONOMIX и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Уебсайта ECONOMIX, като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайта ECONOMIX, кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайта ECONOMIX, информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове и др., но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакт или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.

  Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайта ECONOMIX:

  •          Google Analytics. За повече информация относно кукитата, инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers

 • •           Facebook. За повече информация вижте страницата за поверителност на данни на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/)
  2. С кого споделяме вашата информация?2.1.Публично съдържание

  МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта ECONOMIX, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския му профил информация, напр. имена и снимка.

  2.2. Обработващи данните от името на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД лица (Обработващи данни)

  С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта ECONOMIX, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта ECONOMIX, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта ECONOMIX, лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта ECONOMIX. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочени в Условията за ползване и в тези Правила.

  2.3. Директен маркетинг

  С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, което означава, че той се съгласява да получава съобщения за нови продукти и услуги. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД на посочените адрес или електронен адрес за контакти – info@economix.bg .

  2.4.Разкриване на лични данни

  МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД се задължава да не разкрива лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:

  2.4.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;
  2.4.2.    когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД;
  2.4.3.    когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;
  2.4.4.    когато разкриването на лични данни от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД се налага за защита на правата и законните интереси на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, свързаните с МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД лица или Потребителите;
  2.4.5.    когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД за дейности по администриране на Уебсайта ECONOMIX и ползването на Услугите;
  2.4.6.  в други посочени в закона случаи.

  2.5.Запазване на действието след прекратяване

  Разпоредбите на Раздел 2 запазват действието си след прекратяване на договора между МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД и Потребителя.

3.1. Политика по отношение на лица под 16 години

Уебсайтът ECONOMIX не е насочен към лица на възраст под 16 години. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 16 години. В случай че лице под 16 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД незабавно за това.

3.2.Сигурност

МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, съхраняването и обработвато на личните данни на Потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни.

МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

3.3. Права във връзка с личните данни

Извън предвиденото по-горе, с приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:

3.3.1.   правото на достъп до личните му данни, обработвани от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД;
3.3.2.   правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД;
3.3.3.   правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
3.3.4.   правото да изиска от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД.

3.3.5.Всеки регистриран потребител може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, чрез своя Потребителски профил.
Потребителят може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане със сканиран подпис на имейл адрес office@economix.bg

 • Актуални към 11.12.2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *