Съдържанието и услугите на този сайт се предлагат от “Медийна лаборатория” ЕООД. Тези правила се отнасят до условията на достъп до сайта и използването на неговите продукти и услуги. Моля, прочетете внимателно.

Предполага се, че сте дали съгласието си с тези Правила, както и с Политиката за защита на лични данни, преди да започнете да използвате нашите услуги.

РЕЗЮМЕ

Кой може да използва сайта?

Всяко физическо лице на възраст над 16 години или юридическо лице, с изключение на тези, чийто достъп е блокиран.

Отделни публикации/файлове могат да бъдат достъпни само срещу заплащане и след регистрация.

Администраторът на сайта има право да ограничава достъпа при определените в тези правила условия.

Данните за поръчки се пазят 12 месеца.

Търговско използване и авторски права

Цялото съдържание е под защита на Закона за авторското право и сродните му права. Изключение се допуска за агрегиране на RSS емисии и за публикации, които са изрично означени, че могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons.

Потребителско съдържание

Авторите на мнения и коментари преотстъпват на сайта безвъзмездно неизключително право на използване. Те свободно могат да препубликуват своите мнения в други сайтове, печатни медии и прочие. Коментари и мнения, които противоречат на правилата, ще бъдат изтривани.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ECONOMIX.BG – ПЪЛЕН ТЕКСТ

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от „МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ” EООД, ЕИК 202453994 информационни услуги и ресурси посредством Уебсайта ECONOMIX.BG (достъпен от домейнa www.economix.bg) и урежда отношенията между „МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през Уебсайта ECONOMIX информационни услуги и ресурси.
1. Определения
При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „ECONOMIX” е собственост на „МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ” ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище: гр. София, жк Славия, бл. 33А, електронен пощенски адрес office – at – economix .bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.2. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.3. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, наводняване с нискокачествено съдържание, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.4. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.5. „Информационна система/ Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.6. „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
1.7. „Парола”е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския му профил.
1.8. „Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта ECONOMIX информационни услуги и ресурси.
1.9. „Потребителски профил” е обособена част от Уебсайта ECONOMIX, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от ECONOMIX при регистрацията и съхранявана, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за себе си, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата си, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание, включително коментари и др.
1.10. „Потребителско съдържание” е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всеки коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на ECONOMIX с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта ECONOMIX за всички останали или за част от другите Потребители.
1.11. „Потребителско име” е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които в комбинация  с избрана от него Парола той се индивидуализира в Уебсайта ECONOMIX и получава достъп до своя Потребителски профил.
1.12. „Регистриран потребител” е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез Уебсайта ECONOMIX.
1.13. „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
1.15. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.16. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.17. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.18. „Уебсайтът ECONOMIX“ (www.economix.bg) е уебсайт, собственост на „МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ” ООД, посредством който на Потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.19. „Услуги”са услугите, предоставяни посредством Уебсайта ECONOMIX.
1.20. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа

2. Предмет

2.1. Чрез Уебсайта ECONOMIX „МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ” ООД предоставя на Потребителя предвидените в тези Условия за ползване Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.
2.2. Част от Услугите се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до новини и други услуги, разположени в Уебсайта ECONOMIX, които се предоставят на Нерегистрирани потребители.
2.3. Част от Услугите, например, коментари, се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес.
2.4. Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил. Такива са платените услуги и добавянето на профилна информация – снимки, данни за контакт и др.
2.5. Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между съответния Потребител и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до Уебсайта. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
2.6. Видът, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД.
2.7. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД не използва потребителското съдържание или данни от регистрацията на потребителите, за да извършва услуги на трети страни.

3. Съгласие с Условията за ползване

3.1. Настоящите Условия за ползване се прилагат в отношенията на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД с Регистрираните потребители. Настоящите Условия за ползване се прилагат съответно и в отношенията на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД с Нерегистрираните потребители като техните права са ограничени до ползване на Услугите, посочени в т. 2.2 и 2.3.
3.2. Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен на Интернет страница с адрес https://economix.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта ECONOMIX, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта ECONOMIX, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва Уебсайта ECONOMIX или която и да е от Услугите.

4.Регистрация

4.1. За да може да използва услугите по т. 2.4 от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски профил като попълни съответната електронна форма за регистрация.
4.2. Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация Потребителят посочва е-мейл адрес, с който ще се идентифицира на Уебсайта ECONOMIX. При регистрация във връзка с платени услуги, включително за участие в обучения може да се изисква и друга информация, например, телефонен номер, както и данни за издаване на фактура. При регистрация МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД изисква информация – име, e-mail, и друга информация, посочена в електронната форма за регистрация. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД използва тези данни само по начина, описан в Правилата за защита на личните данни и използване на кукита (cookies) в уебсайта.
4.3. Когато Потребителят създаде профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване и на уебсайта ECONOMIX“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в Сървъра на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в Потребителския профил съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайта ECONOMIX, съответно идентифициране на Потребителя като титуляр на тези изявления и получаваната от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД логически свързана с тези електронни изявления електронна информация е електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения. При регистрацията на Потребителя информация относно авторството на неговото изявление, логически свързана с изявлението, са данните, които Потребителят попълва в електронната форма за регистрация. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД. Страните се съгласяват, че изпращаните от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следните електронни пощенски адреси: info-at-economix.bg и office-at-economix.bg, съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.
4.4. Не се допуска регистрацията на лица под 16 години като Регистрирани потребители в Уебсайта ECONOMIX. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията, посочена по-горе в този текст от Условията за ползване.
4.5. При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.
4.6. Всяко отделно лице може да има само един Потребителски профил. Ако МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски профили са регистрирани от едно и също лице, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски профили.
4.7. Представянето за друго лице се забранява. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има правото да откаже да регистрира Потребител, в това число дете, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията.
4.8. Преди извършването на изявлението по т. 4.3. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната регистрационна форма.
4.9. При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД има право да откаже регистрацията

5.Сигурност
5.1. Медийна лаборатория не може да гарантира пълна защита срещу неоторизиран достъп на трети страни до вашия акаунт и не носи отговорност за хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данни на потребителите. Препоръчваме паролата да се сменя често и да не се запомня на компютри с публичен достъп. Ако имате съмнения за нерегламентиран достъп, незабавно се свържете с нас на електронен адрес office-at-economix.bg

6.Потребителски профил

6.1. Потребителският профил става активен и достъпен за Регистрирания потребител след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху Електронната препратка за потвърждение по т. 5.2.
6.2. Информацията, която Регистрираният потребител предоставя в Потребителския профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.
6.3. Регистрираният потребител се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
6.4. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

7. Предоставяни Услуги

7.1. Услугите, предоставяни от Медийна лаборатория ЕООД чрез Уебсайта ECONOMIX, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта ECONOMIX.
7.2. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 4.3 от настоящите Условия за ползване, уеб-достъп (по протокол HTTP) до следните ресурси и Услуги:
7.2.1. достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта ECONOMIX, включително, но не само:
7.2.1.1. Анализи, новини и есета на икономически теми;
7.2.1.2. Справочна информация, администрирана от екип на ECONOMIX;
7.2.1.3. Резюмета и рецензии за книги на икономическа тема;
7.2.1.4. Съобщения за предстоящи събития, организирани от Медийна лаборатория ЕООД;
7.2.1.5. Видеоматериали и снимки, свързани с посочените по-горе ресурси и услуги;
7.2.1.12. Електронни препратки към уебсайтове на трети лица – доставчици на услуги на информационното общество, и към Интернет страници, съдържащи различна информация, статистически данни и др.;
7.2.2. възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта ECONOMIX чрез посочени от ключови думи или критерии;
7.2.3. възможност за публикуване на коментари в Интернет страницата;
7.2.4. други услуги и ресурси, достъпни за Нерегистрирани потребители.
7.3. Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на Потребителски профил. Такива Услуги са:
7.3.1. възможност за Регистрирания потребител да изгражда Потребителски профил, да публикува в Уебсайта ECONOMIX информация, да редактира и съхранява информация под формата на снимки, текст и друго Потребителско съдържание, да публикува коментари;
7.3.2. Платени услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайта ECONOMIX, включително, но не само, достъп до материали за сваляне (даунлоуд) като доклади, наръчници и справочна информация.
7.4. Медийна лаборатория не публикува под никаква форма необявени платени публикации, включително като част от медийно партньорство.

8. Права и задължения на Потребителя

8.1. Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта ECONOMIX при спазване на изискванията за достъп, определени от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД.
8.2. Потребителят има право да добавя (публикува) Потребителско съдържание на Сървър на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД чрез указаните в Уебсайта ECONOMIX инструменти (въпроси, отговори; форми за добавяне на файлове и др.) при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези Условия за ползване и на съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти.
8.3. Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Уебсайта ECONOMIX, единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на Уебсайта ECONOMIX. Достъп до мултимедийно Потребителско и друго съдържание (аудио и видеозаписи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг – предаване на постоянен поток чрез Интернет от Уебсайта ECONOMIX до крайното устройство на Потребителя, като не се съхранява постоянно копие.
8.4. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху търговски марки и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД или трето лице.
8.5. Потребителят има право чрез цитира статии на ECONOMIX, като посочи, че източникът на съдържанието в уебсайта е Уебсайтът ECONOMIX и да предостави електронна препратка към Уебсайта ECONOMIX. Това не се отнася до препубликуване на статии в други сайтове и използването им за търговска цел.
8.6. Потребителят има право да споделя съдържание, публикувано на Уебсайта ECONOMIX с избрани от него контакти в социалнатите мрежи  или по e-mail, като добави персонализирано съобщение към споделеното Потребителско съдържание.
8.7. Медийна лаборатория си запазва правото за използва, съхранява, показва, разпространява и модифицира (например, чрез показване на тъмбнейл или заглавие на линк към съдържанието) потребителско съдържание за неопределен срок.
8.8. Потребителят се задължава, когато публикува от свое име информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, текстове, снимки или друг материал, да не разполага на Сървър на МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД Потребителско съдържание или Eлектронни препратки към материали:
8.8.1.  което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
8.8.2.  което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
8.8.3.  което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
8.8.4.  съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
8.8.5.  съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
8.8.6.  приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
8.8.7.  изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
8.8.8.  с порнографско или открито сексуално съдържание;
8.8.9.  представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
8.8.10.  накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
8.8.11.  призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
8.8.12.  включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
8.8.13.  представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
8.8.14.  съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност, бунт и насилие;
8.8.15.  нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
8.8.16.  с лошо качество и неясно съдържание, твърде много правописни грешки, написано изцяло на латиница или чужд език;
8.8.17.  с големина на файла над определените на съответните Интернет страници в Уебсайта ECONOMIX максимални размери.
8.10.        Потребителят се задължава при използване на предоставяните от МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД Услуги:
8.10.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
8.10.2. да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други Потребители, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта ECONOMIX, за каквито и да е търговски цели;
8.10.3. да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
8.10.4. да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
8.10.5. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blind link” и др.;
8.10.6. да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта ECONOMIX, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг Потребител, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други Потребители, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
8.10.7. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта ECONOMIX и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
8.10.8. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Уебсайта ECONOMIX или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
8.10.9. да уведомява незабавно МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
8.10.10. да уведомява МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД при констатиране на повредени файлове с оглед тяхното отстраняване.
8.11. Потребителите не могат да публикуват мнения, поставящи под съмнение платежоспособността на банка или които представляват опит за манипулация на финансовите пазари.

8.12. При нарушения на посочените правила, при уронване на репутацията на ECONOMIX или при опити за неоторизирано достъпване до платено съдържание достъпът на потребителя до сайта ще се забранява.

9. Ограничение на отговорността

9.1. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД полага всички усилия да осигури пълна и достоверна информация. Въпреки това дружеството не гарантира и не носи отговорност за неточности, грешки и/или забавяне в предоставянето на информацията. Тя е предназначена за лично ползване и не е препоръка за инвестиционно или търговско решение, както и за покупка на стока или услуга.
9.2. МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД не носи отговорност за твърденията в рекламите на трети страни.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ECONOMIX с решение на управителя на „МЕДИЙНА ЛАБОРАТОРИЯ” ООД на 1.4.2013 г. и актуализирани на 30.03.2018 г.

Коментарите са затворени.