Новата оперативна програма за малкия бизнес проучва 7 банки

Евро

Нова оперативна програма (Инициатива за МСП), предназначена специално за малките и средни предприятия, ще разпредели 102 млн. евро. Тези средства не бяха предвидени при първоначалното разпределение на еврофондовете, те трябва да бъдат преразпределени от одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Средствата, предоставени от европейския фонд ще бъдат увеличени, така че общият размер на отпуснатите заеми ще достигне 408 млн. евро.
През юни 2015 Европейският Инвестиционен Фонд започна проучване за прилагане на гаранционни инструменти със седем банки:
– Уникредит Булбанк
– СИБАНК
– Райфайзенбанк (България)
– ПроКредит Банк (България)
– Обединена българска банка
– Първа Инвестиционна Банка
– Сосиете Женерал Експресбанк
– Алианц Банк (България)
Оперативната програма съчетава средства от Европейския фонд за регионално развитие, който и досега бе източник за някои програми у нас, със суми, които ЕС предоставя по COSME и Хоризонт 2020. Досега за тези две програми се кандидатстваше пряко.
Обосновавайки новия инструмент, който ще повтори до голяма степен досегашните гаранционни кредити по JEREMIE, от министерството на икономиката подчертават по-трудния достъп на малките и стартиращите фирми до финансиране. Само 27% от предприятията, създадени след 2010 г., са използвали банкови кредити

Новата програма ще използва опита, придобит чрез прилагането на Инициативата JEREMIE в България през програмен период 2007-2013, като улесни достъпа до финансиране на МСП, чрез предоставяне на гаранции посредством съвместен инструмент, комбиниращ средства от Хоризонт 2020, COSME и ЕФРР, в сътрудничество с ЕИБ / ЕИФ, с цел генериране на допълнително кредитиране за МСП.
В предходния програмен период България използва ресурс в размер на 61.4 млн. евро от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) за прилагането на финансов инструмент за гаранции срещу кредитни загуби с таван на загубите, благодарение на който малкия и среден бизнес получи дългово финансиране в размер от 5,000 евро до 1.875 млн. евро по Инициативата JEREMIE. В резултат на успеха на тази инициатива и значителния мултиплициращ ефект върху финансирането в реалната икономика, до момента над 4,000 малки и средни предприятия са получили заеми на обща стойност над 300 млн. евро.