НАП

Новите данъчни закони: пълна електронизация

Министерството на финансите ще се опита отново да понижи прага за плащания в брой до 5000 лева, а евтините цигари ще поскъпнат, става ясно след като бяха публикувани предложенията му за промени в данъчното законодателство през 2017 г. Повечето изменения се въвеждат чрез преходните разпоредби на Закона за акцизите, а проектът е на МФ.

Плащания в брой

Намаляването на прага за кешовите плащания, както и през миналата година, се обосновава с международната практика. МФ опита да приложи това и преди една година, но успя само да свали ограничението до 10 000 лева.

Този път е приложен и принципът на моркова. Предвижда се отстъпка за плащания по банков път (и/или с карта), но режимът е труден за прилагане на практика. Според МФ ще има възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв., над 80 от доходите, получени по банков път, са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път. Прилагането на това облекчение ще бъде доста трудно, още повече, когато са намесени плащания към чужбина или през чужд посредник като PayPal.

Елекронно деклариране

Годишната данъчна декларация по Закона за доходите на физическите лица ще се подава само по електронен път за доходите, придобити след 01.01.2017 г., т.е при подаването на декларацията за 2017 г. За доходите от тази година, остава отстъпката от данъка за подадена онлайн декларация до 31 март 2017 г., но е ограничена до 1000 лева.

Декларацията по чл. 55 – от предприятията, които изплащат доходи, се подава по електронен път след 1 януари 2017 г. Само когато тази декларация се подава от получателя – физическо лице, електронизацията настъпва след 2018 г. Такива декларации лицата получатели на доходи подават тримесечно например за доходите от лихви по банкови сметки в чужбина. Друга промяна по отношение на тях е, че от догодина декларацията по чл. 55 във връзка с чл. 38 ще се подава веднъж годишно.

Декларациите по ЗДДФЛ вече се подават освен с електронен подпис, само с ПИК, който се издава безплатно. Възможно е новият режим да създаде ниша за консултанти, които да подават декларациите след еднократно упълномощаване и нотариална заверка.

Декларациите по образец по ЗКПО ще се подават задължително по електронен път с електронен подпис.

Новост е и възможността получателите на доходите да направят справка за това какви доходи са получили въз основа на информацията, подадена от платците. Това е удобство за хората, които получават малки суми – хонорари, финансови приходи и подобни, от много на брой източници.

Има и облекчения за декларирането на данъка на починали лица от наследниците им, за което досега се налагаше да се прави ревизия.

Рязък завой за евтините цигари

След като през миналата година преразгледа графика за поскъпване на цигарите, така че да позволи по-слабо поскъпване на евтините цигари, сега МФ прави обратен завой.

Проектът за промени в закона за акцизите връща стария (по-висок) специфичен акциз, който се начислява на 1000 къса и удря по-силно евтините цигари. Докато в средносрочната програма бе записано, че догодина специфичният акциз ще бъде 70 лв. на 1000 къса, а пропорционалният – 40 на сто, проектът предвижда специфичният акциз от 1 януари 2017 г. да стане 101 лева, а пропорционалният – 27 на сто от продажната цена. В момента пропорционалният акциз е 38% и се очакваше да стане 40% догодина. Тоест скъпите цигари ще поскъпнат по-малко, а някои дори може да поевтинеят, тъй като общият акциз като цяло не се променя.

В мотивите на законопроекта не са посочени аргументи и разчети. Според средносрочната прогноза след тазгодишното поскъпване на цигари с 4%, от догодина цените им трябваше да нараснат средно с 3.6%.

Друга голяма промяна е възможна за разносна търговия с цигари, като контролът върху движението на акцизни стоки ще става чрез използване на технически устройства и GPS.

Промени в Закона за ДДС

Измененията засягат третирането на предоставяне на стоки на лизинг като доставка, туристическите услуги, международния транспорт, някои случаи на начисляване и корекция на данъка и, разбира се, данък Уикенд, по-специално за недвижимите имоти.

Освен пълен и частичен данъчен кредит, вече ще има и приспадане на ДДС пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по новия чл. 71а. Това се отнася за изграждане или придобиване на недвижим имот, който ще се ползва както за лични, така и за бизнес цели. Данъчният кредит, както стана ясно, се определя пропорционално, а когато независимата икономическа дейност включва и доставки без право на данъчен кредит, се прилага чл. 73. Фирмите определят критерия за разпределяне на сумите, за които уведомяват НАП, по ред, който ще стане ясен, когато излязат промените в Правилника за ДДС.

Личното ползване на недвижимите имоти, за които е приложен този ред не се приема за възмездна доставка.

Данъчната основа на стоката за лично ползване е цената на същата или сходна стока, а не цената на придобиване (освен ако не може да се намери аналог). Същото ще се прилага и при облагане на стоки в случай на дерегистрация.

Специалният режим за туроператорите ще се прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент, когато действат от свое име и за своя сметка.

При доставки с периодично изпълнение, данъкът ще става дължим не само на датата, на която плащането е станало дължимо за съответния период, а когато е уговорено приемане на работата на етапи – на датата, на която тя е приета.

При внос на нови МПС от ЕС, когато доставчикът е физическо лице от ЕС, а получателят – нерегистриран по ДДС, датата на изискуемост на данъка ще е датата на документа, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство, когато е издаден преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.


Други промени

Затваря се една вратичка за данъчните облекчения за застраховане, която се дължи на скорошни промени в Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, към който реферира данъчният закон. Така през тази година бе възможно да се ползват данъчни облекчения и за застраховка Живот с връщане на премии, тоест за закупуване на застраховка за един месец, при която сумата се възстановява.

Отпада облагането на ученическите награди с еднократен данък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *