данъци

Какви срокове изтичат на 30 април

от автор

0 коментара Данъци

На 30 април изтичат редица срокове, които не са свързани само с подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2013 г. Заедно с подаване на годишната данъчна декларация трябва да се внесе и дължимият данък.

Трябва да имате предвид, че през последното тримесечие не се удържаше данък. Ето защо много хора ще имат данък за довнасяне. В обобщените служебни бележки платците на доходи са длъжни да посочват сумите и удържания данък по тримесечия.

Подаването на декларация се налага и ако човек иска да ползва предоставените данъчни облекчения. С до 65% може да се намали данъчната основа и данъкът за направени  дарения, ако са изпълнени определени условия.

>>Вижте още за служебните бележки

Самоосигуряващите се лица трябва да подадат декларация образец 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“. Срокът за подаването на декларацията изтича на 30 април. Това е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят  таблица 1 и  таблица 2 за определяне на окончателния размер за дължимите от тях осигурителни вноски върху действителния облагаем доход, които са част от

В декларация образец 6 самоосигуряващите се лица отразяват сборът от дължими авансово осигурителни вноски през годината и тези, дължими при определянето на окончателния размер на осигурителния доход. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес.

До 30 април самоосигуряващите се лица трябва да внесат и окончателните осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. Окончателните осигурителни вноски се превеждат с различни кодове за вид плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за ДЗПО в УПФ – 58 11 11;  и за здравно осигуряване – 561111. При попълването на платежните нареждания за окончателните осигурителни вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.

Платците на доходи пък трябва да подадат справката по чл. 73.

>>Вижте още за данъчните декларации и справката по чл. 73

Освен това всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица хонорари или наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *