Обнародвани са промените в Закона за енергетиката, приети по спешност, заради които днес излезе извънреден брой на Държавен вестник. Според тях към министъра на икономиката се създава Обществен съвет, в който влизат представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.

Дава се право на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да променя цените не само от 1 юли. Тя ще прави това, като:

–  изменя разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик (т. нар. енергиен микс);
–  изменя размера на технологични разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия.
– изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи.
Очаква се ДКЕВР да реагира още днес на новите си правомощия. Те вече съобщи, че е изискала информация от НЕК, ЕСО и производителите и предстои обществено обсъждане.
Публикувани са и много важни промени в Търговския закон. Те ограничават възможността за фалит със задна дата, за която банките настояват от много време. Освен това се предвижда, че всички апортни вноски в капитала на дружествата с ограничена отговорност ще могат да се правят само след нотариална заверка на подписа на лицето, което извършва апорта.
Въвеждат се правила за сроковете за изпълнение на парични задължение. Страните могат да уговарят отсрочка над 60 дни само в изключителни случаи, а ако не е уговорено нищо, се приема, че срокът е 14 дни от получаване на фактурата.
Публикувани са и промени в застрахователния кодекс, закона за електронното управление и промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС.