МФ

Отлагането на данъци върху доходите за 2014 г., по-малкият ДДС при вноса и изоставане при акциза върху цигарите са довели до свиване на капиталовите разходи, показва отчетът за изпълнение на бюджета за 2013 г. Орязани са капиталови разходи заради неизпълнението на планираните приходи от данъци, което общо възлиза на 480 млн. лева. Около половината от неизпълнението се дължи на връщане на данъчен кредит.

Това в обобщение са резултатите от изпълнение на бюджета за 2013 г., които дадоха основание на бившия премиер Бойко Борисов да прогнозира финансова катастрофа.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2013 г. е отрицателно в размер на 1 448,4 млн. лв. (1,8 % от прогнозния БВП). Това е малко по-добро изпълнение от предвиденото по закон (2% дефицит). Част от дефицита се дължи на предплащане на средства по европейски програми от националния бюджет.

ДДС
dod2013Общата сума на данъчните постъпления е  22 370,3 млн. лв. Те са с 3.9% повече спрямо 2012 г., но с 2.1% по-малко от предвидените в актуализирания закон за бюджета, който веднъж вече намали очакваното изпълнение на заложените постъпления. Това е компенсирано отчасти от доброто изпълнение на неданъчните приходи (държавни такси, глоби, вноска от БНБ, дивиденти от държавни фирми и др.) Общо неданъчните приходи и помощите са с 11.3 % повече от 2012 г.
Изоставането на данъчните приходи се дължи на по-малък внос и по-ниски цени на вноса и промени при внасянето на данъците върху доходите. Разбира се, МФ посочва и ускореното връщане на данъчен кредит. Невъзстановеният ДДС в края на 2013 г. е 240 млн. лв. и е на най-ниското си ниво за последните 7 години. На графиката се вижда, че това е повлияло на приходите през декември, за разлика от последния месец на 2012 г.

Нетният размер на приходите от ДДС от внос към 31.12.2013 г. е 3 815.3 млн. лв., което е 92.9 % от заложените в разчетите за годината. Съпоставени с 2012 г. приходите от ДДС от внос са нараснали с 2.0 % (76.6 млн. лв.). Причините за забавянето в постъпленията от ДДС от внос са основно свиването на вноса при инвестиционните стоки и отчетения спад на цените на голяма част от тях (средно с 5.8 % спрямо предходната година).
Постъпленията от ДДС при сделки в страната и ВОП (нето) за 2013 г. възлизат на 3 551.2 млн. лв. и отговарят на прогнозата. Спрямо 2012 г. постъпленията от ДДС от вътрешния пазар растат с 138.0 млн. лв. (4.0 %).

Акцизите изостават с 1.4% от плана. Според МФ неизпълнението на постъпленията от акцизи се дължи основно на акцизите върху горивата и тютюневите изделия. Акцизите от горива възлизат на 1 949.0 млн. лева при 1 933.4
през 2012 г. Акцизите върху цигарите са в размер на 1 804.8 млн. лева, на практика без промяна спрямо 2012 г., когато бяха 1 803.1 млн. лв.,

Приходите от  преките данъци за 2013 г. са в размер на 3 887.2 млн. лв. или 96.4 % от планираните за годината. Спрямо предходната година постъпленията са нараснали със 126.9 млн. лв. (3.4 %).

Корпоративните данъци са преизпълнени с 1%, което се дължи на нефинансовите предприятия, докато данъците от банки и застрахователи са по-малко от очакваното. На графиките явно се вижда влиянието на новия режим на авансови вноски върху приходите.

По-голямо внимание заслужава изоставането при данъците върху доходите. Приходите от данъци върху доходите от трудови правоотношения са с 4.4% по-малко от заложеното в бюджета, а приходите от самоосигуряващи се, получаващи хонорари и подобни – с 10.8 на сто. Спрямо 2012 г. приходите от данък върху заплатите са само с 3 млн. лева повече, докато приходите от данък върху извънтрудови отношения намаляват с 25 млн. лева. Причината за последното е свързана с освобождаването на еднолични търговци от авансови вноски, когато имат  приходи от продажби през предходната година до 300 хил. лв., както и с това, че при доходи, платени през последното тримесечие, данък не се удържа и внася. Това означава отлагане на приходи и би трябвало да увеличи постъпленията през първите месеци на тази година. Колкото до приходите от трудови правоотношения възможни обяснения са по-бавният ръст на заплатите и по-високата безработица (макар да нямаше корекция при актуалицията).

Осигуровките са изпълнени на 100% от плана, като са внесени с почти 400 млн. лева повече социални осигуровки спрямо миналата. Не е възможно това да се дължи само на самоосигуряващите се, тъй като НОИ отчете намаляване на техния брой.
Ръстът при приходите от осигуровки спрямо постъпленията от данъци върху доходите (специално при заплатите) вероятно е сигнал за деформация на трудовия пазар. В анализа на МФ се посочва безработицата като причина за изоставането на приходите от данъка , но тя би трябвало да влияе и върху осигуровките. Възможно обяснение е забавяне при изплащането на заплати, или да има влияние на минималните осигурителни прагове. Преразходът при болничните (40 млн. лева) също обяснява отчасти изоставането при данъците, тъй като болничните не се облагат. Economix.bg забеляза необясним спад на приходите от данък върху доходите още през лятото.

Няма данни за влиянието на единната сметка върху приходите от данъци и осигуровки, която в началото на годината донесе допълнителни постъпления от 160 млн. лева. Но това влияние няма да е толкова силно през тази година.

Разходите по консолидирания бюджет възлизат на 30 429,8 млн. лв., което е 95,2% от годишния разчет. Ръст има при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други. Социалните разходи са изпълнени практически на 100%, а за да се вмести в рамката, свита поради изоставащите данъчни приходи, правителството е спестило от капиталовите разходи. Те са изпълнени на 93.4 % от разчета. Малка икономия е направена и по разходите за издръжка, които са  97.3 % от планираните.

Изпълнение на бюджета за предходните години

Неизпълнението на бюджетни приходи не е нещо необичайно.

През 2009 г. приходите са 91.6 % от постъпленията за същия период на 2008 г. година, а изпълнението на консолидираната програма спрямо годишните разчети  е 76.9 %. Събраните данъчни приходи в републиканския бюджет са с 4.56 млрд. лева по-малко от заложеното в бюджета.

През следващата година приходите отново са по-малко – 95.6% от тези през 2009 г., а изпълнението е 97.5% спрямо планираното в бюджета, който по-рано през годината е претърпял актуализация. Данъчните приходи са били 98.9% от планираното, става ясно от отчета на финансовия министър за тази година.

През 2011 г. вече имаме ръст на приходите с 6% спрямо предходната година, но спрямо плана пак имаме неизпълнение – 96.8 на сто на годишните разчети за всички приходи по консолидираната програма и 99.5% по данъчните.

През 2012 г. отново имаме ръст на приходите по консолидираната програма –  с 8.2% спрямо 2011 г., но изпълнението е  95,5% от плана. Данъчните приходи по консолидираната програма са били 99.7% от предвиденото по закон.