Европейската комисия е на път да приключи в полза потребителите от страни като България четиригодишното разследване на практиките на „Газпром“ при доставките за Европа – ярко потвърждение за предимствата на европейското членство на фона на растящ евроскептицизъм в Съюза.

Комисията застави руската компания да подобри условията за доставки на природен газ за шест държави от Централна и Източна Европа, сред които и България.

В резултат на разследването „Газпром“ пое ангажименти да допусне по-пазарни цени и да улесни трансграничния пренос на газ. Комисията смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ по отношение на конкуренцията. Страните са приканени в срок от 7 седем седмици да дадат становища по тези ангажименти, които включват:

– ограниченията за трансгранична препродажба на газ са окончателно премахнати; трансграничният пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари е улеснен;
– цените на газа в Централна и Източна Европа отразяват конкурентните ценови референтни стойности; и
– Газпром не може да се възползва от никакви предимства относно газовата инфраструктура, които получаваше от клиенти, възползвайки се от пазарната си позиция в областта на доставките на газ.

Претенциите, които ЕК през април 2015 г. отправи към „Газпром”, включваше обвинение със злоупотреба с доминираща позиция на пазарите на осем страни – България, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия и Унгария. Концертът използва стратегия за разделяне на експорта чрез забрани за реекспорти, завишени цени (Полша и Прибалтика) и обвързване на условиятяа за доставки с ангажименти, свързани с транспортната инфраструктура (Полша и България).

Сега забраните  за реекспорта отпадат и процедурата за преразглеждане на цените в съответствие с пазарните промени се опростяват. Последното е важно за България, тъй като сме пример за страна, където цените не се понижават или се понижават с голямо закъснение при спад на пазара. Освен това „Газпром” ще въведе промени в транзитния договор с България, която получава възможност да се интегрира с пазара на Гърция, да променя пунктовете на доставки. Освен това „Газпром” се отказва от финансови претенции за спрения проект за „Южен поток”.

България може да поиска допълнителни ангажименти от руския си доставчик или да приеме предложението на „Газпом“. Засега липсват индикации от правителството.

„Много е важно България да настоява за една и съща цена, по която да се продава природен газ на всички страни в Европа и цената да бъде такава, каквато е цената в Западна Европа. Спадът за нас ще бъде с до 50%. Това са милиони евро по-малко всяка година“, заяви говорителят на „Нова република“ Трайчо Трайков, който е бивш енергиен министър. От „Да, България!“ заявиха, че цените на руския природен газ за България са с 40% по-високи от тези за Германия.


ГазпромПодробности относно ангажиментите на Газпром

В изложението на възраженията на Комисията бяха очертани три основни опасения по отношение на конкуренцията. Ангажиментите на Газпром разсейват тези опасения. Дружеството обещава да спазва тези ангажименти в продължение на осем години.

 

1)          Позволяване на свободния пренос на газ в Централна и Източна Европа.

Комисията е загрижена, че дружеството Газпром е наложило териториални ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и някои промишлени клиенти в осем държави членки (България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия). Тези ограничения пречат на свободната търговия с газ в Централна и Източна Европа.

Газпром пое ангажимента да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари. Освен това дружеството се ангажира да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари:

  • Премахване на сегментацията на пазара – Газпром ще премахне всички преки и непреки договорни ограничения, които възпрепятстват клиентите му да препродават в чужбина закупения газ или правят тази препродажба икономически по-непривлекателна за клиентите. Това означава, че освен премахването на ограниченията върху препродажбата на газ (напр. забрани за износ, клаузи за местоназначение) Газпром ще премахне всички клаузи, които намаляват бизнес стимулите за клиентите му да препродават газ (например клаузите, според които Газпром ще получи дял от печалбата при препродажба). Също така Газпром няма да въвежда отново такива клаузи в бъдеще.
  • Улесняване на пазарните междусистемни връзки с България — Разпоредбите на договорите на Газпром за мониторинга и измерването на газ са изолирали българския пазар на газ от газовите пазари на съседните държави от ЕС. Газпром се ангажира да направи промени в съответните договори. Това ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура контрол над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.
  • Създаване на възможности за повече потоци на газ към балтийските държави и България — Ако клиентите искат да препродадат газ отвъд националните си граници, те се нуждаят от достъп до газова инфраструктура, за да доставят газа. България и балтийските държави понастоящем нямат достъп до такива междусистемни връзки със своите съседи от ЕС. Газпром пое ангажимент да даде на съответните клиенти в Унгария, Полша и Словакия възможност да поискат доставката на целия договорен газ или на част от него да се извършва до входни пунктове в балтийските държави и България. Това ще позволи на тези клиенти да търсят нови бизнес възможности в балтийските държави и България, дори преди да бъде готова свързващата газова инфраструктура. На Газпром ще бъде разрешено да начислява фиксирана и прозрачна такса за услугата, съответстваща на таксата, която дружеството би начислило по принцип за подобна услуга на пазара.

 

2)          Гарантиране на конкурентни цени на газ в Централна и Източна Европа

Комисията се опасяваше, че териториалните ограничения са позволили на Газпром да раздели пазара, в резултат на което дружеството вероятно е успяло да прилага политика на прекомерно високи цени в пет държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша).

Газпром пое ангажимент да въведе редица важни промени в своите договорни клаузи за преразглеждане на цените, за да осигури конкурентни цени на газа на тези газови пазари:

  • Цени на газа, свързани с конкурентни референтни стойности:Газпром ще въведе конкурентни референтни стойности, включително за цените в западноевропейските газоразпределителни възли, в клаузите за преразглеждане на цените в договорите с клиенти в петте държави членки. Клаузите за преразглеждане на цените позволяват на потребителите да поискат промени в цената на природния газ. Ангажиментите ще дадат на клиентите изрично договорно право да задействат преразглеждане на цените, когато плащаните от тях цени започнат да се различават от конкурентните ценови референтни стойности. Това ще гарантира конкурентните цени на газа в тези региони в бъдеще.
  • По-често и ефективно преразглеждане на цените:Газпром ще увеличи честотата и темпото на преразглеждане на цените. За тези договори, например в балтийските държави, в които не съществуват клаузи за преразглеждане на цената, Газпром ще въведе клаузи, отразяващи горепосочените елементи.

 

3)          Оттегляне на искания, получени чрез използване на господстващото му положение на пазара

На последно място, Комисията е загрижена, че Газпром се възползва от господстващото си положение на пазара за доставки на газ, за да придобие предимства, свързани с достъпа до газовата инфраструктура или с контрола върху нея. В изложението на възраженията бяха изразени опасения във връзка с проекта „Южен поток“ в България и тръбопровода „Ямал“ в Полша.

  • Оттегляне на исканията на Газпром — Що се отнася до проекта „Южен поток“, Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това не засяга въпроса дали тези претенции биха били въобще валидни.

Що се отнася до тръбопровода „Ямал“, разследването на Комисията показа, че ситуацията не може да се промени от тази антитръстова процедура поради ефекта от междуправителствено споразумение между Полша и Русия.

За да се разглеждат по-добре бъдещите международни споразумения, Комисията внесе през февруари 2016 г. законодателно предложение, според което междуправителствените споразумения ще подлежат на предварителен контрол от страна на Комисията. Предложението беше прието от Европейския парламент на 2 март 2017 г. и сега предстои да бъде разгледано от Съвета