Съществени промени на сроковете за начисляване и внасяне на някои видове данъчни и осигурителни задължения са в сила от началото на годината:

Корпоративен данък
– Окончателният данък за доходите от дивиденти/ликвидационни дялове се удържа и
внася от предприятието-платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ
тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент/начислен
ликвидационния дял.
– Всички плащания на особения корпоративен данък върху разходите (социални,
представителни, автомобили), както и на алтернативния данък за бюджетните
организации и от експлоатация на кораби, се заплащат еднократно до 31 март на
следващата година, като тези данъци се декларират с годишната данъчна декларация,
подавана до същата дата. Прилаганият до сега принцип бе задълженията да се внасят
авансово през годината на дванадесет вноски и да се извършва годишно изравняване
с годишната данъчна декларация.
– Освободени от задължението за авансови вноски по корпоративен данък са лицата с
приходи от продажби за предходната година до 300 хил. лв., вместо както досега до
200 хил. лв. През 2013 г. лица с приходи от продажба от предходната година между
300 хил. лв. и 3 млн. лв. извършват тримесечни авансови вноски, като за последното
тримесечие авансова вноска не се дължи, а се извършва окончателно разчитане за
дължимия корпоративен данък с годишната данъчна декларация до 31 март на
следващата година. Лицата с приходи от продажби за предходната година над 3 млн.
лв. дължат ежемесечни авансови вноски до края на следващия месец.

Осигуряване
– От началото на 2013 г. влезе в сила промяна и в сроковете за плащане на
осигурителните вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е
положен трудът. Същият е срокът за самоосигуряващите си и за за лицата, които работят без трудово правоотношение.
До 25-то число е и срокът за внасяне на здравни вноски от тези, които се осигуряват сами. Всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Данък върху доходите
Данъкът върху заплатите, който работодателят е задължен да удържа, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан .
Данъкът, формиран при годишното изравняване, извършено от основния работодател, се внася до 25 февруари на следващата година.
Окончателните данъци върху доходите на чуждестранни и местни физически лица от източник в България и в чужбина ще се внасят на тримесечие, вместо ежемесечно, както досега.
С промените в Закона за ДДС се изравниха сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от извънтрудови правоотношения, от наем и друга стопанска дейност, независимо от статута на платеца на дохода. Досега имаше разлика в зависимост от това, чие е задължението за внасяне на данъка – на платеца или на получателя. Данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, а за четвъртото тримесечие – не се удържа.
Въведе се срок за издаване на образците на служебните бележки за придобити доходи по извънтрудови правоотношения – до 15 април на следващата година.