МФ

Министерството на финансите увеличи прогнозата си за растежа на икономиката до 2% през 2015 г., което бе очаквано предвид данните за БВП през първото полугодие и поредица прогнози на други институции.

Прогнозата обаче надхвърля предвижанията на МВФ, който очаква тази година икономиката на България да запази темпото си на растеж от 1.7%, като се ускори до 1.9% през 2016 г.

За разлика от първото полугодие, когато растежът бе движен от износа, до края на годината се очаква изменение на тази тенденция с ускоряване на вътрешното търсене и забавяне на износа. Прогнозата за БВП е повишена до 2% през 2015 г. (при 1.4% в пролетната прогноза).
През 2015 г. растежът на потреблението на домакинствата ще достигне 1.4%.
Нарастването на инвестициите в основен капитал през 2015 г. ще се дължи най-вече на увеличението на публичните инвестиции, вследствие на усвояване на средствата от фондовете на ЕС.
Отразена е прогнозата за неблагоприятен туристически сезон, което води до спад на износа на услуги от 0.3%. Така нарастването на износа на стоки и услуги през 2015 г. ще достигне 7.2% при 6.3% повишение на вноса, а приносът на нетния износ към растежа на БВП ще бъде положителен (0.6 пр.п.).
Прогнозата за цената на суровия нефт тип „Брент“ e ревизирана надолу в сравнение с пролетната прогноза и за двете години заради наблюдаваното свръхпредлагане в международен план и наличието на големи запаси, особено в САЩ. Очакванията за цените на неенергийните суровини също са за по-голям спад през 2015 г. и 2016 г. Металите се очаква да поевтинеят главно заради повишенията в производствения капацитет и забавящото се потребление от страна на Китай. Цените на всички основни селскостопански суровини също ще спаднат поради голямо предлагане и нарастващи запаси.
През 2016 г. растежът на българската икономика слабо ще се ускори до 2.3%. Със засилването на довери-ето на домакинствата, нарастването на потреблението ще се ускори до 2.5% през 2016 г. Инвестициите и нетният износ ще имат по-ограничен износ.
За периода 2017–2018 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7%. Двигател на растежа ще бъде вътрешното търсене. Както частното потребление и инвестиции, така и публичният сектор ще увеличават своя принос в растежа на икономиката. Нарастването на вътрешното търсене ще се отрази и в покачване на нивата на вноса. Така, въпреки очакваното ускорение на износа, нетният износ ще има отрицателен принос за реалния растеж на БВП.