Промишленост

Ръстът на доходите се забави до 2.3%

Наетите през четвъртото тримесечие намаляват на годишна база, а средната работна заплата расте по-бавно от миналата година. Това са основните изводи от данните на НСИ, съобщени днес.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2.2 милиона към края на декември 2014 г., което е с 4500 души 0.2%) по-малко от края на 2013 г. Те намаляват с 47.4 хил., или с 2.1% спрямо септември, което е сезонно.

Намалението на наетите контрастира с по-ранни данни на Агенцията по заетостта, която отчете понижение на безработицата на годишна база в края на годината. Обяснението може да е в това, че АЗ следи регистрирани безработни, а заетостта не включва само работещи по трудов договор.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 847 лв.

Тя нараства с 2.3% на годишна база (спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г.), което съответства на тема от предходните тримесечия. Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – със 7.4%, „Транспорт, складиране и пощи” – със 7.3%, и „Други дейности” – с 6.3%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическата дейност „Операции с недвижими имоти” – с 14.0%.

Прави впечатление, че през последното тримесечие разликата между темпа на ръст на доходите в държавния и частния сектор намалява. Заплатите в държавната икономика (без премии) са нараснали с 5.95%, а в частния – с 1.36%. През първото тримесечие например общественият сектор увеличи доходите с 6.96%, докато в частния ръстът бе символичен (0.52%).
Ниският темп на увеличаване на заплатите в частния сектор предполага, че до голяма степен то се дължи на административни фактори като повишаването на минималната заплата и минималния осигурителен доход.

На тримесечна база  имаме нарастване на средната заплата с 4.7%.

Най-високи са били заплатите в:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 791 лв.
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 543 лв.
• „Финансови и застрахователни дейности” – 1 524 лева.

НСИ съобщава и данни за заплатите през последното тримесечие с и без премиите, което показва, че най-големи премии (средно 52% от заплатата) са били дадени в ИТ и телекомуникации, но пък твърдите заплати там намаляват. Големи бонуси са били дадени и в секторите професионални дейности и научни изследвания и образование. Миналата година с най-високи премии са били в т. нар. Други дейности, търговията и финансовия сектор. От тях само финансовият сектор запазва сравнително високото ниво на бонуси. Работодателите в добивната промишленост, които миналата година са давала бонуси, през тази година на практика не са осигурили допълнителни пари за Коледа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *