пране на пари

Публикуването на Националната оценка на риска от изпиране на пари задейства сроковете за вътрешните правила по ЗМИП. Кои сектори и дейности съдържат най-висок риск, според ДАНС?

Публикуването на НОР означава, че до 9 юли 2020 г. лицата, зъдължени по чл. 4 от ЗМИП трябва да актуализират вътрешните си правила. Те не следва да се представят за одобрение в ДАНС.
Предстои промяна и в Правилника за прилагане на ЗМИП, с която ще отпадне и изпращането на плановете за обучение в ДАНС.

На база на Националната оценка на риска задължените лица следва да изготвят собствена оценка на риска, която да съдържа вероятностите и евентуални последници на рискови събития, характерни за основните области и в зависимост от дейността им, както и да определят контролните мерки и механизми за намаляване на риска.

Основни механизми и рискови събития според оценката са:
– Изпиране на пари от престъпна дейност чрез финансовата система – предимно за влагане и разслояване на „изпираните” средства, които преминават транзитно. Преобладаващите методи са преводи и касови тегления;
– Изпиране на пари чрез небанкови инвестиционни посредници в България, вкл. нерегулирана търговия с финансови инструменти;
– Схеми за разслояване;
– Интегриране на средства с престъпен произход чрез финансови инструменти в чужбина
– Интегриране на средства с престъпен произход чрез участие в юридически лица в страната и чужбина;
– Интегриране на „изпрани средства” в сектора на строителството и инвестиции в недвижими имоти;
– Изпиране на средства, придоби от данъчни престъпления, в сферата на търговията с храни и горива чрез използването на кухи компании и номинални собственици
– Изпиране на средства, придобити от компютърни измами и измами тип „социално инженерство”, извършени от малки или средни организирани престъпни групи (ОПГ), които използват територията на страната за разслояване на средствата

Установените чрез Националната оценка на риска високорискови събития от финансиране на тероризъм включват:
Използването на услуги за налични парични преводии нерегулираните неформални услуги за трансфери на средства (хавала), за прехвърлянето на средства, потенциално свързани с финансиране на тероризъм, за което способстват и мигрантските общности и „сивата икономика”;
Отклоняване на средства, предназначени за дейността на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) или за религиозни дейности в България, за финансиране на тероризъм (ограничен риск)

Силно изложени на риск са сектори, за които е характерно високо ниво на сивата икономика, плащания в брой, анонимност, възможности за разслояване на средства.
В банковия сектор, преводите в страната, презграничните преводи и касовите тегления са методите, които преобладават в случаите на изпиране на пари.
Секторът на електронните пари се счита за изложен на рискове от изпиране на пари и ФТ поради възможностите за запазване на анонимност. Секторът на услугите за парични преводи (налични парични преводи),включващ
презгранични преводи и теглене на пари в брой. В сектора на инвестиции във финансови инструменти небанковите инвестиционни посредници, опериращи онлайн платформи за търговия, се явяват най-високорискови за изпиране на пари в международен аспект.

Сред секторите на нефинансовите бизнеси и професии недвижимите имоти представляват висок риск, включително поради относителната популярност на сектора сред чужденците.
С нисък риск са застраховането и пенсионното осигуряване.
У нас публичният сектор е потенциално основен източник на средства, които могат да бъдат присвоени по престъпен начин, и впоследствие да бъдат влагани и разслоявани чрез различни способи. Секторът на строителството, който получава най-голямото публично финансиране, е изправен едновременно пред заплахата от измами с обществени поръчки и заплахата от незаконно присвояване на публични средства и схеми за ИП във фазата на интегриране, според оценката.

Търсите повече информация? Дигиталният наръчник ЗМИП на практика може да е от полза