На 20 юли 2021 г. ЕК публикува пакет от законодателни предложения, които сериозно променят законодателството срещу изпиране на пари.
Той включва четири законодателни предложения:

  • регламент за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – AMLA;
  • регламент относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, сред чиито пряко приложими разпоредби са тези относно задължените лица, комплексната проверка на клиента и относно действителните собственици;
  • Шеста директива относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с която се заменя действащата директива и сред чиито разпоредби, които ще бъдат внедрени в националното законодателство, са тези относно националните надзорни органи и относно звената за финансово разузнаване в държавите членки;
  • преразглеждане на регламента от 2015 г. относно паричните преводи (Регламент (ЕС) 2015/847) с цел да се проследяват прехвърлянията на криптоактиви.

Кръгът на задължените лица ще претърпи съществени промени и някои ще отпаднат, предвижда проектът на регламент срещу изпиране на пари.
Значителни промени са заложени по отношение на действителните собственици, като ще се прилагат паралелно два теста – за лица, които притежават дялове и акции, както и за контрол.
Предложението включва изисквания за оповестяване за номинални акционери и номинални директори.
Всички корпоративни и други юридически лица в ЕС, които вече бяха задължени да  имат актуална информация за действителен собственик, трябва да я съхраняват пет години, като посочат отговорно лице.
Сериозна промяна се предвижда по отношение на видните политически личности, като посочените длъжности са групирани в четири групи – на ниво държава от ЕС, на ниво ЕС, на ниво трети страни и в международни организации. Ако регламентът се приеме, както е предложен, на национално ниво от видните политически личности ще отпаднат кметовете (тъй като регламентът има пряко действие), вероятно и някои длъжности, включени допълнително у нас.
Съществуващите национални регистри на банковите сметки ще бъдат свързани, което ще ускори достъпът на звената за финансово разузнаване до сведения за банковите сметки и сейфовете.
Ще се осигури проследимост на прехвърлянията на криптоактиви (биткойн и др.), ще бъдат забранени анонимните портфейли с криптоактиви.
Предлага се валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой, но по-ниските национални тавани могат да останат в сила.

ЗМИП