Промените в Закона за ДДС в сила от 1 януари 2019 г. са публикувани в ДВ, бр. 98 от 2018 г.

Ваучъри

Както вече писахме, ваучърите за храна няма да се облагат по новия ред, който следва от Директива 2016/1095. Това се отнася и за ваучърите, които дават право на отстъпка. Изключването на ваучърите за храна е спорно и вероятно ще се окаже временно решение.
Прави се разграничение между ваучер за конкретна цел и многоцелеви ваучър. Продажбата на първия тип ваучър се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, не се смята за доставка. Когато данъчно задължено лице, предоставило стоките или услугите срещу приемане на ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане, е лице, различно от издателя на ваучера, при предоставянето на стоките или услугите е налице доставка към издателя на ваучера.
Продажбата на многоцелеви ваучер не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът.
Доставка е фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като платежно средство. Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му не се смята за доставка на стоката или услугата. (чл. 131а, 131б и 131в).
Данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер, е равна на платената за ваучера сума или, при липсата на информация за тази сума, на паричната стойност, посочена върху самия ваучер, или в свързаната с него документация, без данъка по този закон, свързан с доставените стоки или услуги. (чл. 26, ал. 10)

Доставки на е-услуги в ЕС на стойност под 10 000 евро

С нова ал. 8, на чл. 21 се променя облагането на телекомуникационни, услуги по радио и тв излъчване и електронни услуги. Когато доставчик, установен в България, предлага услуги на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в други държави членки и стойността им през текущата година, както и през предходната година, не е надвишавала 10 000 евро (общо продажби на незадължени лица във всички страни от ЕС без България), той може да определи място на изпълнение в България.
Доставчикът може да избере да определя мястото на изпълнение по общия ред, като прилага режима MOSS. В тези случаи чл. 21, ал. 6 се прилага до изтичане на две календарни години, считано от началото на календарната година, следваща годината на избора.

Отложено начисляване на ДДС при внос (в сила от 1 юли 2019 г.)

В изпълнение на чл. 211, пар. 2 от Директива 2006/112/ЕO, се предвижда отложено начисляване на ДДС при внос на стоки на територията на страната – чл. 57, ал. 5 и ал. 6 от ЗДДС. Това означава, че данъкът не се внася ефективно при освобождаването на стоката. Вносителите могат да се възползват от тази възможност по отношение на стоки, които не са акцизни стоки и не са предназначени за крайно потребление и са посочени в Приложение № 3 (метали, химични продукти, цимент и др.).
Останалите условия са:
– всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, да е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
– вносителят е регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
– няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Вносителите, които изпълняват предвидените условия (чл. 167а), ще могат да начисляват дължимия при внос данък в справката – декларация за ДДС. Те ще начисляват данъка за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54, върху данъчна основа, определена по реда на чл. 55, с протокол, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение.


Обезпечения на горива

Във връзка с открита наказателна процедура срещу България за несъответствия с Директива 2006/112/ЕО отпада минималният размер на обезпеченията при търговия с течни горива. Сега ЗДДС изисква всеки търговец, който извърши доставки или ВОП на течни горива на стойност над 25 000 лева, да внесе обезпечение под формата на банкова гаранция в размер не по- малък от 20% от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предхдния данъчен период, но не по- малко от 50 000 лв.
Лицата, предоставили обезпечение в размер, определен съгласно изискванията на чл. 176в, ал. 2 и 3 преди 31 декември 2018 г., могат да подадат искане за освобождаване на съответната част от него. Остатъкът се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искането от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.

Промени при личното ползване

Във връзка с открита наказателна процедура срещу България за несъответствия с Директива 2006/112/ЕО се правят промени в чл. 27, ал. 1 и чл. 52, ал. 2 от ЗДДС относно определянето на данъчната основа в случаите на чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4. Това се отнася до случаите на лично ползване, безвъзмездни доставки и изпращането или транспортирането на стоки от лице в България до страна в ЕС за целите на независимата му икономическа дейност.

Данъчната основа на доставката на стока е себестойността или стойността при придобиването, намалена с разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката. Новото е отчитането на изхабяването.

Промени, свързани с електронните магазини и касовите апарати

Според нов текст, включен в чл. 118 в случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата по ал. 4. По този начин се дава възможност на производителите на софтуер за управление на продажбите да предложат функционалност, която да замени необходимостта от закупуване на касови апарати от онлайн магазините, за които е налице изискване за издаване на фискален бон.

Няма да се запечатва търговски обект при липса на „ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително“ (чл. 186), но остава тази възможност за липса на касов апарат и в останалите случаи.

При прекратяване с ликвидация лицето може да запази регистрацията по ЗДДС до датата на заличаването му от Търговския регистър, като в този случай ликвидаторът ще бъде солидарно отговорен за задължеията по ДДС. Останалите промени в закона засягат дерегистрацията по избор, срокът на прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС (до 2022 г.), нулева ставка за услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателните съдове и въздухоплавателните средства, третирането на посредническите услуги при международно осиновяване като освободена доставка и др.