Закони

Депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски подготвиха проект срещу офшорките, който трябва да ограничи достъпа на дружества, регистрирани в офшорни зони до лицензи и до публични средства. Такива компании няма да имат право на  участие в банки, застрахователи, пенсионни фондове (по-точно нямат достъп до процедурата по лицензиране, ако се следва буквата на проектозакона), в медии и др. (виж карето). Те не могат да кандидатстват за обществени поръчки, да придобиват концесии и дори да купуват общински имоти. Компаниите, свързани с офшорки, ще бъдат длъжни до шест месеца да приведат дейносттта си в съответствие със закона, иначе лицензите им ще бъдат отнети, договорите ще бъдат развалени или процедурите прекратени.

Не е ясно какво ще се случи с вестниците, ако в тях има офшорни собственици – това е единственото „наказание“, което е пропуснато в закона. Той съдържа  спорни хипотези, например, при участие на офшорки в приватизацията може да се обяви „недействителност на сделката, освен ако са изтекли пет години“, като „държавата не дължи връщане на полученото по сделката, нито компенсации и обезщетения от какъвто и да е характер“.

Ако пък офшорка е спечелила обществена поръчка, то може да се стигне до  „възстановяване на всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения от какъвто и да е характер.“ За разлика от обществените поръчки, при прекратяване на договори с фирми по сметосъбиране, ако в тях има офшорни собственици, няма да се връщат пари (но пък няма и забрана фирмите да върнат боклука).

Изглежда законът  е писан с презумпцията да важи и за заварени случаи, но това не е разписано ясно. Уредбата на последиците при неизпълнение на изискванията е произволна, като законът свободно борави с понятия като обявяване на недействителност на сделки, компенсации и прочие. Напълно липсват текстове за правата на третите страни, които ще бъдат засегнати например при отнемане на лицензи или прекратяване/обявяване на недействителност на договори. Така не е ясно кой ще компенсира вложителите на банки с отнет лиценз или осигурените в пенсионни фондове, управлявани от дружества с офшорен собственик. Ако се приложи в този му вид, проектозаконът ще доведе до правен хаос.

Прави впечатление, че проектът съдържа характерни изключения, които ще го направят избирателно приложим. Например той не се отнася за офшорки, които са „част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица са известни“. Тоест, ако офшорката има дъщерно дружество у нас и докаже, че собствениците й са известни (например, ако за тях е писано във жълтата преса), ще се размине с експроприацията.

Текстът на проекта, който бе разпространен чрез Нова телевизия, където гостуваше Йордан Цонев, изобилства с правни неточности и е много лош атестат за юридическото образование на Пеевски. Освен цитираните по-горе примери изброяването на правните субекти и „други подобни структури“ също показва непознаване на законите у нас. Например, в закона се говори за лицензирани инвестиционни фондове, каквито по българското законодателство не съществуват, объркани са и другите лицензи, издавани от комисията по ценните книжа.

Според повечето юристи законът е в противоречие с правото на ЕС.

Още за офшорките

[toggle header=“Извадка от проектозакона“ open=“true“](правописът е запазен)

Чл. 3 Дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим не се допускат нито пряко, нито косвено до:
1. участие в процедура за получаването на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
2. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
3. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като пенсионен фонд по Кодекса за социално осигуряване или участие в такъв фонд, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
4. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като здравно осигурителен фонд по Закона  за здравното осигуряване или участието в такъв фонд независимо от процента на участие и броя на акциите и дяловете, които желае да придобие;
5. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Закона за публично предлагане на ценни книжа или участие в дружество, което притежава лиценз по този закон, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие.
6. участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;
7. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка;
8. участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
9. придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или  общинска собственост;
10. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
11. учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация.
12. кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за инвестициите;
13. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
14. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
15. участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
16. участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор по Закона за съобщенията, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
17. участие в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
18. участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
19. учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията;
20. учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодична печатни произведения.
Изключения
Чл. 4 Ограниченията по ал.3 не се прилагат, когато:
1. управителите, директорите или упълномощените удостоверят с официален документ, заверен и легализиран по съответния ред, че акциите на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, притежаващо лиценз за фонд за дялови инвестиции, инвестиционен фонд или друга подобна структура е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава с която България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) или влязло в сила Споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица са известни.[/toggle]