пари

Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.970 млрд. лв. при 1.986 млрд. лв. в края на март 2012 година. Те намаляват с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2012 г. и се увеличават с 4.8% в сравнение с декември 2012 година.

Към края на март 2013 г. размерът на необслужваните кредити на дружествата за бързи кредити е 591.2 млн. лв. спрямо 390.5 млн. лв. в края на март 2012 година. В сравнение с декември 2012 г. тези кредити нарастват с 15.8% (80.8 млн. лева). Това прави 30% – доста по-високо ниво от лошите кредити на банките.

Вече над 27% от портфейлите на небанковите кредитори са заеми за бизнес. Докато бързите кредити на населението намаляват на годишна база, заемите за нефинансови предприятия се увеличават с 38.9%, става ясно още от данните, които разпространи БНБ.

Централната банка обяви по-рано и резултатите на все още по-големия сектор на лизинговите дружества. Вземаниятаим по финансов и оперативен лизинг в края на март 2013 г. са общо 3.217 млрд. лв.  при 3.464 млрд. лв. В края на първото тримесечие на 2013 г. на годишна база те намаляват със 7.1%, а спрямо декември 2012 г. – с 2.6%. Интересната тенденция тук е увеличаването на дела на лизинга на недвижимо имущество – от 16.9% на 18.5%. В същото време делът на леките автомобили в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 25.6% в края на март 2012 г. до 23.8% в края на същия месец на 2013 година.