търговия

До три месеца търговските вериги ще трябва да променят общите си условия в договорите с доставчици, да получат одобрение на КЗК и да ги публикуват. Това предвиждат дълго подготвяните промени в Закона за защита на конкуренцията, които са изготвени от Корнелия Нинова, Йордан Цонев и други депутати.

С проекта се въвежда понятието значителна пазарна сила, което ще разшири възможностите за контрол от Комисията за защита на конкуренцията. Значителна пазарна сила, според текста, притежава предприятие, което не е с господстващо положение, но с оглед на своя пазарен дял може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него. Точните критерии ще се определят с методика на КЗК, но по-нататък в текста на закона се въвежда критерий, който е свързан конкретно с одобряването и публикуването на общите условия – оборот над 50 млн. лева за предходната година.

То ще се отнася само до общи условия за доставка на стоки, а не за общи условия за доставка на услуги – вероятно защото е преценено, че за тях трябва да следят ДКЕВР, Комисията за регулиране на съобщенията и, може би, КЗП. Не е ясно къде попадат разпоредби в общите условия на търговските вериги, свързани с транспортно обслужване, монтаж, гаранционно обслужване и подобни.

Йордан Цонев вече направи един опит да въведе обща разпоредба срещу дребния шрифт и едностранните промени в общите условия, но изтегли този проект, тъй като се оказа, че не е съгласуван с мобилните оператори и други големи компании.

Предприятията, които имат значителна пазарна сила, трябва да направят промени в проектите на типови договори и/или общи условия и да ги публикуват на интернет страниците си. Сега те са конфиденциални. КЗК ще прави оценка за съответствие на типовите договори и общите условия с правилата на конкуренция. До два месеца след одобрението на комисията търговските вериги трябва да променят договорите с доставчици.

Договорите за периодична доставка на храни с търговци, чийто оборот надхвърля 50 млн. лева, не могат да налагат предоставяне на услуги от купувача на продавача (например, реклама), ограничения за предоставяне на отстъпки на други вериги, както и такси, чиято стойност е прекомерна. Това пък предвижда текст в преходните разпоредби, с който се изменя Законът за храните. Няма да има специални забрани за таксите и дискриминационни условия при нехранителните стоки, като това е оставено на преценката на КЗК.

Преди седмици Корнерия Нинова обясни в тв интервю, че за подготовката на закона за проучени общите условия на търговските вериги, като са установени 22 вида такси, налагани но доставчиците.

Законът не съдържа някои дискутирани предварително мерки, например срещу дискриминация на българските стоки или въвеждане на срок за по-бързо разплащане с доставчиците.

Каталог на нелоялните практики

Европейската комисия е изготвила Зелена книга относно нелоялните търговски практики (НТП) по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа, обосновават са авторите на проекта, който предизвика дискусии отпреди появята си. Веригата на доставки се състои от редица участници, чието влияние върху крайната цена е различно в хранителния и нехранителния подсектор.
Комисията е констатирала седем вида НТП:
– Двусмислени договорни условия.
– Липса на писмени договори
– Изменения на договора със задна дата
– Нелоялно прехвърляне на търговски риск (компенсиране на загуби, забавяне на плащания)
– Непочтено използване на информация
– Неоправдано прекратяване на търговски отношения
– Териториални ограничения на доставките