пари, данъци

През октомври 2017 г. Европейската комисия публикува основните принципи на мащабната реформа, която цели да превърне съюза в единно ДДС пространство.

Пълна промяна на търговията със стоки

Това предложение заменя временните правила за необлагане с ДДС на вътреобщностните доставки, въведени през 1993 г. То съдържа основните принципи на реформа, а детайлите ще бъдат обсъждани в рамките на българското председателство. В резултат ще отпадне необлагането с ДДС на износа за ЕС, тоест фирмите-доставчици ще трябва да платят ефективно този данък, а получателите да си го приспадат. Това ще увеличи необходимостта от оборотен капитал на бизнеса.

Мярката е само част от пакета мерки, замислен от комисията с цел създаване на единно ДДС пространство. Идеята е от 2011 г., а пакетът се разработва от 2016 г. Смята се, че загубите от ДДС достигат 170 млрд. евро, като 50 млрд. евро идват чрез презгранични сделки.
Започвайки дискусия за промяната ЕС признава, че находчиви търговци се възползват от пролуките в законодателството и по-бавното обработване на декларациите при вътреобщностните доставки и придобивания. При сегашния временен режим длъжен да начисли и внесе данъкът при презграничните сделки със стоки е купувачът (вносителят), който начислява данъка в своята страна. Стоките напускат страната на доставчика при нулева ставка, могат да бъдат транзитирани или складирани в друга страна, а докато дойде време да се събере данъкът крайното задължено лице може да е прехвърлено или неоткриваемо. От друга страна този режим създава затруднения в практиката.

Затова ЕС премахва изключението за вътреобщностната търговия и занапред доставчикът ще е задължен да начислява и внася данъка, прилагайки ставката в страната на доставяне на стоката.

Данъкът ще се събира в страната на доставчика, но ще се превежда в бюджета на страната на получателя. Ако системата досега функционираше гладко, това не би следвало да има голям фискален ефект – основата за облагане пак ще е вносът от другите страни от ЕС. Но ако новата система постигне целите си, страните, в които се вихрят най-големите измами, ще отчетат ръст на приходите. Вероятни са и еднократни ефекти.

Въвеждат се няколко нови принципа, които ще помогнат на компаниите, които доставят до различни страни да избегнат необходимостта да поддържат множество регистрации и да се отчитат във всички тези страни.

Така, ако купувачът е надежден, той може да бъде сертифициран от местната приходна администрация и да бъде отговорен за плащането на ДДС по вноса. По този начин ще се запази механизмът за самоначисляване за отделни, доверени данъкоплатци. Сертифицираните данъкоплатци (CTP) трябва да отговарят на определени условия – да имат изрядно данъчно досие, добра система за вътрешен контрол и да са платежоспособни (или да представят банкова гаранция). Приходните администрации взаимно ще признават статута на сертифициран данъкоплатец (CTP).

Другата съществена новост е, че системата за обслужване на едно гише (One Stop Shop), въведена за е-услугите, ще се прилага и за търговията със стоки. Чрез този единен портал за декларации и плащания бизнесът ще може да следи задълженията си по ДДС от една страна.

Бързи мерки

Новите принципи ще се прилагат от 2022 г., но редица бързи решения ще влязат в сила от 2019 г.
Тези quick fixes са:
– опростяване на правилата относно продажбите на стоки, съхранявани в друга страна (“call-off stock arrangements”);
– опростяване на правилата при вериги от доставки;
– нови хармонизирани правила за доказване на трансграничен превоз на стоки;
– изискване освен доказателството за транспортиране да се представя и ДДС номер на получателя.
Първите три мерки са на разположение на Сертифицираните данъчно задължени лица.

Какво следва?

Предложението на ЕК трябва да бъде одобрено от Европейския парламент, Комитета по икономически и социални въпроси и Съвета. През пролетта Комисията ще представи техническите предложения за промени в ДДС директивата.

Нови правила за електронната търговия

На 6 декември Ecofin одобри и предложението за сериозна промяна на правилата за електронна търговия със стоки и услуги. Пакетът, отнасящ се до ДДС за цифровите услуги*, включва опростяване на сегашното обслужване на едно гише (Mini One Stop Shop) за презграничните телекомуникационни и други е-услуги, както и преминаване към облагане по местоназначение и опростено деклариране чрез едно гише (One Stop Shop) за дистанционните продажби на стоки. Въвеждат се задължения по ДДС за електроните платформи, чрез които се продават евтини китайски стоки и друг внос от страни извън ЕС. Част от новите мерки ще се прилагат от 2019 г., а останалите от 2021 г.

От следващата година ще се прилагат следните мерки:
Две трети от доставчиците, регистрирани като доставчици на е-услуги ще се възползват от дерогация, която позволява да се начислява местен ДДС за презгранични доставки под 10 000 евро годишно. Освен това се облекчават прецедурите по деклариране.
По-съществените промени влизат в сила от 2021 г. и засягат продажбите от разстояние по модела на е-услугите. В момента презграничните доставки на стоки под този режим допускат прилагане на ДДС закона в местната страна, докато не се надхвърли определен праг или за внос на стоки на стойност под 22 евро. Според новите правила продажбите от разстояние ще се облагат по място на доставката.
Ще бъде изградена различна система на едно гише ((OSS). Първият OSS портал ще се отнася за продажбите на крайни клиенти на стоки от разстояние, както и за услугите. Ще бъдат включени освен е-услуги, и услуги, които лицата извършват извън страната на регистрация (например, строителни дейности, което напомня за казуса с командированите работници).
Вторият OSS e за дистанционни продажби на стоки от трети страни на стойност под 150 евро. Това трябва да реши въпроса при избягване на ДДС и мита при малките пратки. Китайски и други вносители ще могат да се възползват, ако използват посредник или ако ЕС има споразумение за взаимна помощ със съответната държава. В противен случай трябва да се плаща вносен ДДС по ставката в страната на местоназначение на стоката.
За да се избегнат презграничните заобикаляния на данъка по отношение на вноса от трети страни, електронните платформи за търговия ще бъдат отговорни за задълженията по ДДС дори ако доставчик има ДДС регистрация в страната на доставката.

С това поправките, засягащи косвените данъци, не свършват.

През декември комисията представи и предложения за подобряване на събираемостта на данъка. За да се минимизира риска от неплащане на данъци при транзитно преминаване на стоки от страни извън ЕС през различни държави членки, митническите органи на ЕС ще обменят информация за тези движения. Ще се обменя и информация за търговията с автомобили втора ръка.

  • * Освен това Екофин обсъди и мерки, свързани с корпоративното облагане на цифровата икономика, като избягване на трансферното ценообразуване и пр.

Update: Първоначалните планове и срокове претърпяха промяна. Четете тук