Съдържанието на Държавен вестник тази седмица е по-оскъдно от друг път:

Бр. 35 от 12 април 2013 г.

Министерски съвет
Постановление № 84 от 5 април 2013 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2012 г.

Министерски съвет
Постановление № 85 от 5 април 2013 г. за еднократно подпомагане на лица и семейства

Министерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изиск­ванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества

Бл. 34 от 9 април 2013 г.

Министерство на финансите
Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 2 ноември 2012 г. и на 15 януари 2013 г.

Национална здравноосигурителна каса
Решение за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса
стр. 6
Преглед на материала