бизнес

Търговията внася най-много корпоративни данъци в държавния бюджет, става ясно от справка, придружаваща писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов на въпрос на депутата Янаки Стоилов.
Общият деклариран оборот от нефинансовите предприятия за 2014 г. е бил 243.53 млрд. лева, а финансовите са отчели пред НАП приходи за 36.12 млрд. лева.
Това приблизително съответства на данните на НСИ за приходите от дейността (включително финансови приходи) на нефинансовите предприятия, които през 2014 г. са били 251 млрд. лева. Съпоставката на данните по отрасли показва, че докато търговията е отчела пред НСИ 100.6 млрд. лева, пред НАП са декларирани приходи за 95 млрд. лева. Селското стопанство отчита 8.9 млрд. лева пред НСИ и 7.9 млрд. лева пред НАП, а туризмът – съответно 4 млрд. лв. и 3.76 млрд. лева. Най-драстичното разминаване е при добивната промишленост, която, според НСИ има приходи от 2.6 млрд. лева, а пред НАП са декларирани едва 657 млн. лева. От отговора на министъра не става ясно какви приходи се имат предвид, като едно възможно обяснение е свързано с трансгранични операции.
В обратната посока са раминававанията при ИТ и професионалните услуги, както и ВиК и управляние на отпадъци. В последния случай пред НАП са отчетени с 10% по-големи приходи.

По-интересната част от данните е свързана с печалбите, които са 16.4 млрд. лева (с 6% по-малко от 2013 г.), ако се съди по обявения данък.
Според справката 369 млн. лева или 22% от корпоративните данъци, платени за 2014 г. са генерирани в сектор Търговия и ремонт на автомобили. На следващо място са преработващата индустрия с 349 млн. лева и финансовите услуги – 167 млн. лева. По над 100 млн. лева са внесли строителството, транспортът, професионалните и научни дейности и селското стопанство. Ако приемем, че корпоративният данък е измерител за рентабилността и пренебрегнем преобразуването на финансовия резултат (например, заради минали загуби, инвестиционни проекти и т.н.), то най рентабилният сектор са административните и спомагателни дейности (облагаемата печалба е над 16% от приходите), образованието и здравеопазването, както и селското стопанство (всички над 13%).

МФ предоставя и данните по видове търговски обекти на дребно, от които става ясно, че основната част от търговският оборот е в неспециализираните магазини (хипермаркети и др.) – 7.2 млрд. лева или 30% от стокооборота на дребно. Следват търговията с горива 5.9 млрд. лева и търговията в специализирани магазини с нехранителни стоки (облекла, лекарства и др.) – 5 млрд. лева. Последният сектор е внесъл е най-много данъци – 26 млн. лева, докато търговските вериги са декларирали корпоративен данък за 21 млн. лева, а бензиностанциите – 13 млн. лева. Очевидно основният източник на печалби е търговията на едро.