книжа

Бизнесът харчи 3 млрд. лева ежегодно, за да да информира държавата. Това показва изследване на 35 нормативни актове на Министерство на икономиката.

Цената за бизнеса да информира държавата без това да е обосновано е стряскащо висока – над 450 млн. лв./годишно и то само за изследваните 35 нормативни актове, коментира по този повод Институтът за пазарна икономика.

Стойност на идентифицирани задължения за информиране (ЗИ) и на предложенията за намаление в изследвани 35 закона и съответните подзаконови нормативни актове (лв.)

Обща стойност на ЗИ (лв.) Стойност на предложенията за намаление на ЗИ (лв.)
1 Кодекс за социалното осигуряване

591 536 514

272 637 994

2 Закон за акцизите и данъчните складове

378 404 443

104 144 613

3 Закон за корпоративното подоходно облагане

422 912 648

22 631 398

4 Закон за подпомагане на земеделските производители

113 621 607

14 095 182

5 Закон за статистиката

42 883 967

11 730 394

6 Закон за ДДС

976 428 368

10 722 602

7 Закон за автомобилните превози

30 341 783

6 578 521

8 Закон за счетоводството

5 141 247

2 393 691

9 Закон за измерванията

77 774 543

2 089 206

10 Закон за данъците върху доходите на физическите лица

46 124 497

1 865 653

11 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

271 344 176

1 235 819

12 Закон за здравословни и безопасни условия на труд

43 197 182

666 265

13 Търговски закон

25 513 504

375 746

14 Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

1 256 071

292 493

15 Закон за управление на отпадъците

6 099 530

284 989

16 Закон за насърчаване на заетостта

12 394 372

235 759

17 Закон за техническите изисквания към продуктите

27 125 467

221 872

18 Закон за подземните богатства

1 037 604

194 810

19 Закон за електронните съобщения

97 725 067

133 220

20 Кодек на труда

120 104 079

78 036

21 Закон за енергетиката

7 869 523

58 964

22 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горива

58 478

30 484

23 Закон за социално подпомагане

954 635

29 453

24 Закон за водите

45 148 719

28 170

25 Закон за камарата на строителите

194 836

25 065

26 Закон за опазване на околната среда

4 639 133

12 455

27 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

27 004 779

10 924

28 Закон за чистотата на атмосферния въздух

3 111 788

9 494

29 Закон за регистър БУЛСТАТ

1 303 043

4 692

30 Закон за независимите оценители

15 021

3 674

31 Закон за електронната търговия

8 700

689

32 Закон за кадастъра и имотния регистър

1 869

210

33 Закон за електронния документ и електронния подпис

7 916

184

34 Закон за защита от шума в околната среда

47 814

26

35 Закон за търговския регистър

6 133 914

0

ОБЩО

3 387 535 823

452 822 747

Източник: ИПИ на база данни от резултати от проект за намаляване на административната тежест в България, осъществяван от Министерството на икономиката и енергетиката (линк)

Обясненията за излишните разходи за бюрокрация, според консултантите, включват:

  • Администрацията разработва сложни и скъпи за спазване инструкции – това увеличава ненужно административните разходи за бизнеса с поне 114 млн. лв./годишно.
  • Администрацията изисква справки на хартиен носител (т.е. ходене на място и чакане), вместо да дава възможност за електронна комуникация – товарът за фирмите е поне за 5 млн. лв./годишно.
  • Администрацията изисква напълно ненужно информиране от бизнеса за над 92 млн. лв. на година.