От 1 април топлоенергията поевтинява между 0.17 и 11 на сто за различните градове в страната, реши Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Комисията утвърди цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран способ. С намаляване на добавката, която топлофикационните дружества получават за произведената от тях електроенергия, като част от комбинираното им производство на топлинна и електрическа енергия, цената на електроенергията от комбинирано производство спада между 14 и 20 на сто. С различни проценти се намалява и цената, която потребителите в цялата страна ще заплащат за топлинната енергия, осигурявана от топлофикациите. Цената на топлинната енергия в София спада с 5,64% на сто, в Пловдив – с 0.17 %, Плевен- с 9,13%, Бургас – с 4,33%, Варна – с 4,89%, Враца – с 11,53%, Разград – с 11,32%.

На проведения брифинг след закритото заседание на Комисията, председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов подчерта, че общото намаление на цената на природния газ от началото на 2015 г. досега е близо 48%, което има важно значение както за българската индустрия, така и за всички останали потребители.

От 1 април природният газ също поевтинява – с 23.02 на сто. КЕВР утвърди цена на природния газ за крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 312.21 лв./1000 куб. метраили 33,56 лв./MWh, без акциз и ДДС. В сравнение с предишното ценово решение на Комисията за І–то тримесечие на 2016 г., намалението е с 93,35 лв.или с 23.02%.

Иванов посочи, че периодът, когато цената на природния газ спада, е моментът, когато трябва да се преодолее кръстосаното субсидиране и да се ограничи изкривяването в цените на топлинната и на електрическата енергия. Решението за намаляване на преференциалните цени за производство на комбинирана електроенергия ще се отрази върху намалението на компонентата „Задължения към обществото“ като окончателното решение ще бъде взето от регулатора в края на м. юни 2016., когато започва новият годишен ценови период“, заяви на брифинга председателят на КЕВР.

Беше представена и процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. Инструкцията, заедно с формулярите, които потребителите следва да попълнят, за да сменят своя доставчик, беше публикувана на 29.03.2016 г. на страницата на регулатора.

„С приемането на Инструкцията КЕВР изпълни намерението си в началото на април 2016 г. да бъдат изпълнени всички необходими условия, даващи възможност битовите клиенти да избират търговци на електроенергия на свободния пазар.“, подчерта доц. Иванов. Той поясни, че документът дава яснота за процедурата за смяна на доставчика на електроенергия и за сроковете за изпълнение на всяка стъпка. Регламентирани са различните случаи, в които битови и небитови клиенти, без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, могат да сменят своя доставчик. Смяната се администрира от електроразпределителното предприятие, към което са присъединени обектите на клиента. Заявлението за смяна на доставчика се подава от самия клиент или от избрания от него търговец (доставчик), ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец. Смяната става за по-малко от месец. „В случай, че всички подадени документи отговарят на изискванията, електронабдяването от новия доставчик започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявлението“, поясни председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.