пране на пари

През 2018 г. в дирекция Финансово разузнаване на ДАНС са получени 2 777 уведомления за съмнителни операции на обща стойност около 5,9 млрд. евро, става ясно от отчета на дирекцията. Над 80% от постъпилите уведомления са от кредитни институции. За около половината сигнали или 1264 броя са образувани оперативни преписки, а 772 – са класирани за информационно-аналитични цели.
През миналата година са спрени общо 16 броя операции на обща стойност над 16 млн. евро. Освен това през 2018 г. са получени уведомления за 267 654 бр. операции в брой над 30 000 лв., като 260 772 бр. са подадени от търговските банки и 6 882 от други категории задължени лица. Общо 837 броя информации са насочени към правоохранителните органи и Прокуратурата на България.

През миналата година е приключена работата по 6 проверки от 2017 г. и 11 от 2018 г. Съставени са 17 констативни протокола с 36 акта за установяване на административни нарушения. От доклада следва, че най-честите нарушения за неизвършена идентификазия на клиента (23 акта, в това число 19 броя от заложни къщи) и както и във връзка с вътрешните правила. Прави впечатление, че голяма част от нарушенията са извършени от заложни къщи, включително неподставяне под наблюдение на сложни или необичайно големи сделки или операции и операции без явна икономическа и законна цел.

Според анализа на ДАНС добре изградените схеми за изпиране на пари имат за цел влагане на големи обеми от средства наведнъж, с оглед тяхното изпиране, т.е. целта е да се симулира наличието на голям инвестиционен интерес, който да бъде използван за целите на изпирането. Обикновено по сметки на новорегистрирани дружества се превеждат големи суми с основания различни договори или фактури.

Престъпните групи предпочитат високо ликвидни активи или такива, които могат да предоставят високо ниво на
анонимност, като виртуални и крипто валути, използване на търговия с високорискови финансови инструменти, както и такива, които позволяват прихващания или изкупувания на вземания.

Голяма част от получените уведомления за съмнителни операции засяат сложни схеми за неправомерно ползване на данъчен кредит и/или последващи разпоредителни действия с цел изпиране на генерирания финансов ресурс.

В трансграничните схеми участват юридически лица предимно от Източна Европа, като често схемите включват лица от поне 4 държави. В някои случаи участващите в операциите дружества са собственост на лица с гражданство от друга държава членка. Установени са преводи към сметки в България.

Други схеми, установени при международния обмен на информация, включват:

– легализиране на средства, придобити чрез нарушения при обществени поръчки в други държави, чрез преводи към български лица или сметки.
– данни за евентуално наличие на ОПГ, които извършват измами с карти, фалшиви профили в социални мрежи, контрабанда, търговия с фалшиви стоки и измама на купувачи по интернет, както и съмнения за легализиране на средства от трафик на наркотици, на средства, придобити от злоупотреби с лекарствени продукти;
– схема за предлагане на онлайн хазартни игри през легален сайт, последвано от отклоняване
трафика към нелегален сайт за хазарт;
– Данни преведени на средства, придобити чрез измама,  към сметки в български финансови институции. В докалада пише, че „зачестяват случаите на нареждане на средства към сметки на чужди лица, разкрити при регистрирано в
България дружество.“ Измамените лица са най-често физически и юридически лица от други западноевропейски държави.
– Данни за преводи от дружества с отнет лиценз за предлагане на финансови услуги, като връзката с България е или по линия на участващите в собствеността лица, или по линия на нареждането на средства от сметките на дружеството към български сметки.
– Зареждане на предплатени карти от различни лица, предимно от офшорни юрисдикции и последващо нареждане на
натрупаната сума към България по сметка на българско дружество с основание „закупуване на биткойни”.

Докладът представлява интерес за задължените лица по ЗМИП, тъй като описва типологията на операциите по изпиране на пари. Публикуваме тази част:


Установени типологии при работата на  САД ФР през 2018 г.
Типология № 1
Дружество „А” ЕООД, регистрирано с минимален капитал през 2017 г., с управител и едноличен собственик на капитала физическо лице (ФЛ) „Б”, гражданин на държава извън ЕС. Дружеството е с предмет на дейност „Продажба на стоки на едро и дребно, външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество, както и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона”.
„А” ЕООД е титуляр по три броя разплащателни сметки в различна валута BGN, USD и EUR, открити през 2017 г. в българска търговска банка и използва услугата „Интернет банкиране”.
По разплащателната сметка в EUR се наблюдават входящи трансфери, основно от държава 1, членка на ЕС, непосредствено след което почти същите суми се трансферират, чрез използване на Интернет банкиране, към трето лице и държава 2, членка на ЕС. За период от около 4 месеца по сметката са натрупани значителни обороти в EUR. Същите се характеризират с постъпващи преводи от чуждестранно ЮЛ „Z” с банкова сметка в държава 1, членка на ЕС, от чуждестранно ЮЛ „Х” от банкова сметка в държава 3, членка на ЕС, от чуждестранно ЮЛ „D” от сметка в
държава 1, членка на ЕС, от чуждестранно ЮЛ „Е” от сметка в държава 1, членка на ЕС, от чуждестранно ЮЛ „F” от сметка в държава 1, членка на ЕС и от чуждестранно ЮЛ „C” от сметка в държава 4, членка на ЕС.
Основанията на преводите са предимно „по фактури”. След постъпване на средствата, същите се нареждат в полза на две чуждестранни ЮЛ „H” (със сметка в държава 2, членка на ЕС) и ЮЛ „Y” (със сметка в държава 5, членка на ЕС). Основанията са „плащания по проформа фактура” и „авансово плащане” по номера на фактури.
Прави впечатление, че по новооткрита сметка на търговскодружество (собственост на гражданин на държава извън ЕС) постъпват преводи на висока стойност, наредени от търговски дружества със сметки предимно в 3 държави, членки на ЕС. След постъпване на средствата, същите се нареждат в полза на търговски дружества със сметки в други две държави членки. Законният представител на търговското дружество е лице от държава извън ЕС. Предвид извършените операции по трансфер на средства на висока стойност, следва да се посочи, че банковата сметка на
„А” ЕООД се използва като транзитна с цел затрудняване проследяването на средствата, обект на трансфер.

Типология № 2
Дружество „А” ЕООД е регистрирано в края на 2017 г. Непосредствено след регистрацията му са открити 2 /два/ броя разплащателни сметки в BGN и в EUR. Едноличен собственик и управител на дружеството е български гражданин – ФЛ „Х”. Месец след откриване на сметките по евровата сметка е получен валутен превод в голяма сума с наредител ФЛ от държава членка на ЕС. В деня на получаване на превода, както и на следващия ден, от сметката са наредени два валутни превода, чрез интернет банкиране, приблизително около 10 % от постъпилата сума в полза на чуждестранно дружество „Б” по банкова сметка в държава в Близкия Изток. В деня, следващ нареждането на последния превод, в обслужващата банка в България е получено SWIFT – съобщение с искане за връщане на входящия превод поради измама. След получаване на SWIFT – съобщението, сметките на „А” ЕООД са блокирани.
Преглед на движението по горепосочената сметка в евро показва, че за период от няколко дни след откриване на сметката (преди постъпване на превода, посочен по-горе) са постъпили повече от 3 броя валутни превода, наредени от чуждестранно дружество „С” от сметка, открита в друга българска банка. След постъпване на средствата, чрез
използване на интернет банкиране, са наредени преводи на обща стойност приблизително около 70 % от постъпилата сума, като по-голямата част от тях са наредени към банкова сметка на чуждестранното дружество „Б” в държава в Близкия Изток.
В хода на извършени проверки е установено, че наредителят на преводите, а именно чуждестранно дружество „С” притежава платформа за търговия с бинарни опции. По отношение на едноличния собственик на „А” ЕООД е установено, че същият (ФЛ „Х” ) е управител и едноличен собственик на още 4 търговски дружества, като всички са регистрирани на една и съща дата през един и същи месец през 2017 г. с минимален капитал и с един и същ предмет на дейност. Роднина на ФЛ „Х” е собственик и управител на няколко търговски дружества, също регистрирани през 2017 г. с минимален капитал и с предмет на дейност „Маркетинг”.
По случая възниква съмнение, че по новооткрита сметка на „А” ЕООД е получен превод на висока стойност, за който е получено искане за връщане на средствата,поради нареждане с измама, както и, че се получават валутни преводи, които се нареждат към държава в Близкия Изток. Установено е и наличие на криминални регистрации за ФЛ „Х” и
неговия роднина.
В хода на работата по случая, е обменяна информация с няколко чужди финансово-разузнавателни служби.
Периодично, в САД ФР е постъпвала и допълнителна информация, съгласно която, при последващи посещения в българската банка ФЛ „Х” е било придружавано от неизвестно лице – ФЛ „Z”.
В САД ФР- ДАНС е постъпила и информация, касаеща друго дружество „У” ЕООД, собственост на ФЛ „Б”. Дружеството е титуляр по 4 /четири/ броя разплащателни сметки. По една от сметките на дружеството е постъпил превод в голям размер евро, нареден от чуждестранно дружество от сметка в държава в Азия. Няколко дни след постъпване на средствата по сметката, в българската банка е депозирано нареждане за валутен превод в размер на 93% от постъпилата сума в полза на друго чуждестранно дружество със сметка в азиатската държава. В хода на работата по случая, е установено, че ФЛ „Б”, при посещенията си в обслужващата банка е било придружавано отново от същото лице – ФЛ „Z” (придружавало и ФЛ „Х”). Също така е налична и информация, от други търговски банки, за извършени идентични операции (получаване на средства и последващ трансфер на същите) от друго търговско дружество „Д” ЕООД, регистрирано на адреса на ФЛ „Б”, като се установява, че собственикът на
„Д” ЕООД е друг роднина на ФЛ „Б”. За ФЛ „Б” и собственикът на „Д” ЕООД са налични криминални регистрации.
Във връзка с гореизложените обстоятелства, е възникнало съмнение, че горепосочените новорегистрирани български дружества и представляващите ги физически лица вероятно участват в мащабна схема,
свързана с трансфер на средства на изключително висока стойност и с неустановен произход на територията на страната и чужбина. Съмнението се потвърждава и от обстоятелството, че за част от преводите е налична информация, че същите са наредени с измама. Предвид последното възниква и съмнение, че горепосочените физически лица действат в качеството си на „подставени”.
Предвид горното, както и предвид наличните криминални регистрации за лицата може да се предположи, че същите действат от името на придружаващото ги лице, а именно ФЛ „Z”.
По случая е упражнена компетентността на САД ФР – ДАНС и е спряна операция. За случая е уведомена компетентна дирекция в ДАНС и компетентната прокуратура. Има образувано досъдебно производство.

Типология № 3

Дружество „А” ЕООД е учредено и регистрирано през 2018 г. с едноличен собственик и представляващ ФЛ „Б” с нисък социален статус.
Декларираната дейност е „Маркетинг”. Дружеството е титуляр на четири разплащателни сметки, по които е заявена и услугата Интернет банкиране, с активен достъп, на управителя ФЛ „Б” и на трето лице ФЛ „В”, отново лице с нисък социален статус.
Месец след регистрацията на дружеството, по три от сметките на „А” ЕООД – в лева, в евро и щатски долари постъпват множество плащания от различни физически и юридически лица. Плащанията варират на различни стойности и са с основание: „по договор”, „по поръчка”, „акции” и др. След постъпване на средствата по тези три сметки, същите се консолидират по другата сметка в BGN на „А” ЕООД, с посочено основание на преводите „авансово теглене”, след което се трансферират основно към сметка с титуляр дружество „С” ЕООД с основание „по
фактура”.
Прави впечатление, че за период от един месец по сметката на „А” ЕООД са генерирани големи кредитни обороти и дебитни – в приблизително същия размер.
„С” ЕООД е свързано с ФЛ „Д” и още редица търговски дружества, за които е налична информация, че се занимават с
инвестиционно посредничество без лиценз, но по сметките на дружествата продължават да постъпват преводи с основание „Захранване на инвестиционна сметка” и други основания, даващи повод за съмнение, че предоставянето на инвестиционните дейности и услуги е продължило и след отнемането на лиценза в условия на въвеждане на клиентите на дружествата в заблуждение. За целта се използват „подставени” физически и юридически лица.

Типология № 4
По новооткрити сметки на множество български търговски дружества, собственост на, или с пълномощници физически лица от съседна държава, се извършва бързо движение на средства (без реално извършване
на търговска дейност на територията на Република България), изразяващо се в постъпване на преводи на обща висока стойност, наредени от различни физически и юридически лица от четири държави, членки на ЕС и вноски
на каса, с последващо нареждане на финансовия ресурс, основно към едно и също юридическо лице в пета държава, членка на ЕС, без да се поддържат салда по сметките.
Наблюдава се, че постъпленията по сметките на дружествата се формират от вноски на каса на обща висока стойност и от постъпване на много на брой чуждестранни валутни преводи, като в кратък период от време, след акумулиране, средствата се нареждат към един и същ бенефициент, както и че се реализират равни кредитни и дебитни обороти по сметки на дружествата.
Установено е, че описаните операции по сметките на дружествата са идентични, като при някои от дружествата пълномощник е едно и също чуждестранно физическо лице, а представляващи и пълномощници на дружествата са физически лица от съседна държава.