апартаменти

С наближаването на крайния срок за изготвяне на технически паспорт на сградите цените започнаха да растат. До 31 декември 2022 година всички собственици на апартаменти трябва да са готови с документацията. Процедурата по подготовка на документите може да отнеме повече от година, а разходите са около 5 лв. на кв. метър обща площ, ако сградите имат запазен архитектурен проект.

Допълнение: От името на МРРБ заместник-министърът Николай Нанков заяви, че крайният срок ще бъде отложен с още две години – до 2024 г., след като темата влезе в предизборната кампания

Мярката, за която се твърди, че  е по изискване на Европейския съюз, е отлагана вече четири пъти. Паспортизацията е задължителна за сградите, които са построени преди 2007 година. Глобите са 300 лв., а освен това несъставянето на технически паспорт ще направи невъзможно прехвърлянето на сградите.

Срокът по Наредба 5 е в 31 декември 2022 г., а паспортизацията засяга строените 2007-2008 г. сгради. След това техническият паспорт, който включва информация аз конструкцията, изолацията, ВиК, електро- и отоплителните инсталации и т.н. е станал изискване за въвеждане в експлоатация
Голяма част от санираните сгради също имат технически паспорти. Основанието за това изискване е европейски регламент, който определя в Приложение изисквания към строежите, като основа за изготвяне на мандатите за стандарти и на хармонизираните технически спецификации.

Нормативно основание

Регламент (ЕС) №305/2011 за строителните продукти
Чл. 139, ал. 1 ЗУТ – относно техническите паспорти в инвестиционното проектиране

Чл. 176а – изискване за технически паспорт за нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж

Чл. 169, ал.1 ЗУТ – относно изискванията към строежите по Регламент (ЕС) № 305/2011
механично съпротивление, икономия на енергия, устойчиво използване на природните ресурси
тези изисквания влизат в паспорта

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

  • Съставянето на технически паспорт включва три дейности:
  • енергийно обследване
  • съставяне на технически паспорт относно споменатите изисквания;
  • архитектурно заснемане, ако плановете са загубени.

Ако има архитектурен проект, цената е 5-6 лв. на кв. метър, в противен случай е 7-8 лева. Напоследък има информация за цени от 10 лв. на кв. метър. Съществуващите едно и двуфамилни сгради до 250 кв са освободени от изискването за енергиен сертификат.

Засега няма централизиран регистър, но с последите измения на ЗУТ се предвижда да се поддържа архив на издадените технически паспорти и те да се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ. Копие от паспорта се представя и на Агенция по кадастъра.

Наредбата допуска кметовете да възложат дейността по изготвяне на тези паспорти и след това ще си събират средствата от собствениците, като си извадят изпълнителен лист по реда на ГПК. Санкциите са определени в чл. 232-237 ЗУТ.