Данъци

Допълнително разкритите данъци при проверките на НАП са 75 млн. лева. Средният срок за извършване на данъчна ревизия е 177 дни, без спиранията и удължаванията. Това става ясно от справка на НАП, изготвена след запитване по Закона за достъп до обществена информация.

През миналата година са възложени 10902 ревизии, от които 4603 са приключили до края на годината. Към момента се извършват 8684 ревизии.

Повечето от тях са в териториалните дирекции на НАП. В ТД „ Големи данъкоплатци” през миналата година са възложени 169 ревизии, а в дирекциите  ”Средни данъкоплатци” – 454*. На основание чл. 114 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс срокът за извършване на 8636 ревизии е удължен.

В резултат на тези ревизии са разкрити приходи по Закона за ДДС, ЗКПО, Закона за данъка върху доходите на физическите лица и невнесени осигуровки общо за 75 млн. лева. Най-много са приходите по Закона за ДДС – 60.7 млн. лева. Приходите от осигуровки са едва 2.87 млн. лева.

Не така стои въпросът с приходите от глоби и имуществени санкции. Те са общо 55.7 млн. лева, в това число данъци – 36 млн. лв. и задължителни осигурителни вноски – 19.7 млн. лева. Тоест събраните глоби за осигуровки превишават невнесените осигуровки почти седем пъти. Повечето глоби за нарушения на осигурителното законодателство (над 8 млн. лева) са в дирекция „Големи данъкоплатци”.

Броят на обжалваните ревизионни актове през миналата година е 5219. От тях на първа инстанция са отменени 459 акта, а на втора 167. Сумата на обжалвания интерес по отмени актове от ВАС (на втора инстанция) е 24.7 млн. лева. В случаите на отмяна на обжалван акт няма санкции за лицата, които са ги изготвили, уточняват от НАП.

Допълнителните възнаграждения на ревизиращите екипи зависят непряко от събраните суми и от сумите, които се възстановяват по отменени ревизионни актове.

Съгласно вътрешните правила за работната заплата в НАП допълнителното възнаграждение за постигнати резултати е в пряка зависимост от оценката на звената и от индивидуалните оценки. Въпросните оценки са седемстепенни, като за всяка степен чрез определен коефициент се полагат различни бонуси.

След приемането на новата Наредба за заплатите в държавната администрация допълнителните възнаграждения не са част от разкритите приходи по ревизионни актове, уточняват от агенцията.

* Средни данъкоплатци са тези, които отговорят поне на две от следните условия – над 4 млн. лв., персонал над 40 души, платени данъци и осигуровки над 400 000 лв. и възстановени данъци над 400 000 лв. Общо Големи и средни данъкоплатци са над 7000 фирми.