Промени в Закона за ДДС, които бяха приети на първо четене преди дни, уреждат издаването касови бележки не само от касови апарати..
Според проекта „Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. “ И досега големите магазини издаваха системни бонове, имаше и регистър. Промяната се въвежда и чрез текстове в ЗКПО и Закона за облагане на доходите на физическите лица.
С голяма част от измененията се създава специфичен ред за отчетност и контрол на доставките и движението на течни горива от петролни бази.
Правят се и две важни промени в Закона за здравното осигуряване. Първата e свързана с новата категория осигурени лица, въведена миналия август – съпрузите на самоосигуряващите се лица (свободни професии, земеделски производители и тютюнопроизводители) в социалния кодекс. В ЗЗО липсваше уредба по отношение на тази категория осигурени лица. В случаите, в които едно лице по чл. 4, ал. 9 се осигурява по КСО, за целите на здравното осигуряване то би могло да се осигурява или от републиканския бюджет, или по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (безработните, които се осигуряват сами). В съответствие с разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО лицето би следвало да се осигурява в това му качество единствено за времето на временна неработоспособност. Предложението е насочено към намаляване на административната тежест за лицата.
Друга промяна е свързана с изменение на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, като се предлага българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни в една календарна година, да могат да заявяват това обстоятелство не само след предварително подадено заявление.
Със законопроекта също така се предлага да се създаде правна възможност за българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, да декларират тези обстоятелства. Съгласно разпоредбата на чл. 33 от ЗЗО тези български граждани не са задължително осигурени в Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). С декларирането на тези обстоятелства лицата ще може да бъдат изключени от задължените лица в НЗОК