данъци

В сила от 4 август са промени в ДОПК, които се отнасят до въвеждането на европейската директива за автоматичния обмен на информация и т. нар. отчет по държави, който трябва да подават предприятия, отнасящи се към международна група (вкл. дъщерни дружества на чуждестранни компании). Едновременно с това се въвежда солидарна отговорност непогасени данъчни задължения на предприятията, отнасяща се до собственици и мениджъри.

Отговорност на акционери и съдружници

Акционери и съдружници носят отговорност за решения, за които са гласували, в резултат на които имуществото на юридическото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и осигуровки.

Отговорността е до размера на направените плащания, респективно до размера на намалението на имуществото.

Отговорност не носят акционери и съдружници, които не са гласували или са гласували против съответното решение.

Предвидена е отговорност за акционери и съдружници за непогасени публични задължения на юридическото лице, когато към датата, на която е възникнало непогасеното публично задължение,тези лица са били мажоритарни акционери или съдружници и когато впоследствие те недобросъвестно намалят капиталовото си участие чрез прехвърляне на акции дялове и престанат да бъдат мажоритарни акционери или съдружници.

Недобросъвестност е налице и когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и разпореждането е извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност.

Акционери или съдружници, които са миноритарни собственици, носят отговорност за непогасени публични задължения, когато едновременно или последователно за период не по‐дълъг от три месеца, недобросъвестно прехвърлят акции или дялове, чиято обща сума представлява мажоритарен дял от капитала.

Това е най-спорната разпоредба, тъй като пренебрегва принципа отговорността на собствениците в дружества с ограничена отговорност и АД да е до размера да капиталовото им участие. Освен това отговорността за данъчни задължения се предполага, че е налице поради прехвърлянето на акции или дялове, ако дружеството е било свръхзадължено.

Не носят отговорност миноритарни акционери в публични дружества.

Скрито разпределение на печалба и скрито съучастие

Собствениците, получили скрито разпределение на печалбата при непогасени публични задължения, са отговорни до размера на полученото, освен ако скритото разпределение не е декларирано.

Лицата, които са действали в скрито съучастие, дължат солидарно с неплатежоспособното юридическо лице неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както биха възникнали за неплатежоспособното юридическо лице.

Отговорност на директори и други представляващи юридическите лица

Преди промените, отговорност за непогасени публични задължения беше предвидена за членове на органите на управление, за прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници.

С промените се разширява определението за прокурист, като за целите на отговорността, за прокурист ще се счита също и всяко лице, което е упълномощено да изпълнява правомощия на управителя.

Разширява се също и определението на търговски пълномощник и за целите на отговорността, като такъв ще се счита и всяко лице, което изпълнява без възнаграждение отговорностите на търговския пълномощник,

както и лица,които са действали без представителна власт, при условие че търговецът не се е противопоставил на техните действия.

Представителите на юридически лица преди и след промените носят отговорност за укриване на факти и обстоятелства, които по закон са били длъжни да обявят и в резултат на това не могат да бъдат събрани данъчни или осигурителни задължения.

Промените разширяват отговорността на представляващите, в случаите когато недобросъвестно извършат определени действия, в резултат на което имуществото на юридическото лице намалее и по тази причина не са погасени данъчни или осигурителни задължения.

Тези действия са: скрито разпределение на печалбата,безвъзмездно отчуждаване на имущество или отчуждаване по цени, значително по‐ниски от пазарните, обременяване с тежести за обезпечаване на чужд дълг и когато осребряването е в полза на трето лице.